ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020

Zarządzenie Nr 57/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), w  związku z art. 222 ust 4. oraz 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) zarządzam:

§ 1

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 283.040,64 zł.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 314.230,64 zł oraz przeniesienia wydatków bieżących na realizację zadań zleconych miedzy paragrafami zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

                                                                         § 4

Dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia na działania w zakresie zarządzania kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa.  

Kwotę 70.000 zł (75421 § 4210) planuje przeznaczyć się na zakup m.in. :

- różnego typu maseczek i półmasek

- rękawiczek nitrylowych

- preparatów do dezynfekcji rąk (kilkaset litrów)

- produktów wirusobójczych (kilkaset litrów)

Kwotę 30.000 zł (75421 § 4300) planuje się przeznaczyć na całodzienne wyżywienie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przeznaczonych do wsparcia działań Policji w zakresie walki z koronowirusem.

Kwotę 20.000 zł (75421 § 4300) planuje się przeznaczyć na dezynfekcje miejsc publicznych na terenie miasta Głogowa.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         § 5

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok będzie wynosił :

Dochody      387.032.623,36 zł                  

w tym:

  • bieżące –    359.753.041,36 zł

-    majątkowe – 27.279.582,00 zł

 

     Wydatki        394.365.431,36 zł

w tym:

  • bieżące –    345.059.048,36 zł
  • majątkowe – 49.306.383,00 zł

 

 

§ 6

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Finansów Publicznych, Dział Budżetowy, Rynek 10
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Data publikacji:22.04.2020 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:22.04.2020
Informację aktualizował:Marzena Jemioło
Data aktualizacji:22.04.2020 10:57