ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020

Zarządzenie Nr 46/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), w  związku z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) oraz art. 15 zn pkt 1 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ) zarządzam:

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku zadań majątkowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

                                                                         § 3

Dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia na działania w zakresie zarządzania kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa,
z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu do szpitala związanego ze zwalczaniem COVID-19” (dz.756. rozdz. 75421 § 6060)               

                                                                         § 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok będzie wynosił :

Dochody      387.315.664,00 zł                  

w tym:

  • bieżące –    360.036.082,00 zł

-    majątkowe – 27.279.582,00 zł

 

     Wydatki        394.648.472,00 zł

w tym:

  • bieżące –    345.342.089,00 zł
  • majątkowe – 49.306.383,00 zł

 

 

 

 

 

§ 5

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Finansów Publicznych, Dział Budżetowy, Rynek 10
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Data publikacji:02.04.2020 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:02.04.2020
Informację aktualizował:Marzena Jemioło
Data aktualizacji:22.09.2020 13:07