ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020

Zarządzenie Nr 29/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 12 marca 2020 r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), w  związku z art. 222 ust 4. oraz 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) zarządzam:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 88.109,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 88.109,00 zł dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

                                                                         § 4

1.Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 45.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem
 nr 2 do Zarządzenia.

2.Dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia na działania w zakresie zarządzania kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa.                

§ 5

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok będzie wynosił :

Dochody      387.477.391,00 zł                  

w tym:

  • bieżące –    360.597.809,00 zł

-    majątkowe – 26.879.582,00 zł

 

     Wydatki        391.687.805,00 zł

w tym:

  • bieżące –    345.756.666,00 zł
  • majątkowe – 45.931.139,00 zł

 

 

 

 

 

§ 6

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Finansów Publicznych, Dział Budżetowy, Rynek 10
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Data publikacji:17.03.2020 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:12.03.2020
Informację aktualizował:Marzena Jemioło
Data aktualizacji:17.03.2020 10:42