Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem wniosku na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów, e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów, e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

W celu realizacji złożonego wniosku.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Art. 6 ust. 1 lit c RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  2. Art.  63 § 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Odbiorcy danych

Do danych osobowych mają dostęp podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie w związku wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. Pracownicy Sądu Rejonowego w Głogowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, pracownicy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się
z inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (podstawa prawna wskazana powyżej). Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem wniosku na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:23.06.2020 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:23.06.2020
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:23.06.2020 12:31