Klauzula informacyjna COVID-19

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów, e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów, e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Odbiorcy danych

Do danych osobowych mają dostęp podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie w związku wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Do czasu trwania stanu epidemii w Polsce, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się
z inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być wymogiem ustawowym. W przypadku wymogu ustawowego, przed zbieraniem danych, będzie podana podstawa prawna. Brak podania danych osobowych, może skutkować pozostawieniem danej osoby bez pomocy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna COVID-19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:17.04.2020 08:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:17.04.2020
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:17.04.2020 09:11