Rozmowa z konsultantem.

Wybierz podkatalog z menu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcam
do kontaktu również "na żywo", w godzinach pracy Urzędu poprzez chat, który połączy z naszym konsultantem.

Rozmowa z konsultantem otwiera sie w nowej zakładce.

Rozmowa z konsultantem


Link "Załatwiaj sprawy przez Internet" otwiera się w nowej zakładce.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet


Urząd Stanu Cywilnego

NADANIE DZIECKU NAZWISKA

NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE)

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

REJESTRACJA ZGONU

UZNANIE OJCOSTWA

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO ZA GRANICĄ

WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ.

WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

ZMIANIA IMIENIA (IMION) DZIECKA

ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO – SPROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Dział Edukacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA W SPRAWIE PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBY UCZNIÓW NA TERENIE MIASTA GŁOGOWA.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW I STUDENTÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Dział Kultury i Sportu

WYDANIE DECYZJI NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ.

STYPENDIA SPORTOWE

Wydział Finansów Publicznych - Dział podatków

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

PODATEK LEŚNY

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK ROLNY

WNIOSKI W SPRAWIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Link "Stan zobowiązań i płatności" otwiera się w nowej zakładce.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I PŁATNOŚCI

Wydział Infrastruktury Miasta - Dział dróg

OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZGŁOSZENIE SZKODY

Wydział Infrastruktury Miasta - Dział Komunalny

DOPŁATY DO SZCZEPIEŃ I CZIPOWAŃ PSÓW

KARTA USŁUG - SPOŁECZNY OPIEKUN KOTA

WNIOSEK - SPOŁECZNY OPIEKUN KOTÓW

Wydział Organizacyjny - Dział Organizacji i Kadr

PROCEDURA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁOGOWIE

SKARGI, WNIOSKI, ZAPYTANIA DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁOGOWIE.

Wydział Spraw Obywatelskich - Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

DOWÓD OSOBISTY

UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW

WYMELDOWANIE LUB ZAMELDOWANIE NA MOCY DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ, ANULOWANIE CZYNNOŚCI METRIALNO-TECHNICZNEJ ZAMELDOWANIA LUB WYMELDOWANIA

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT STAŁY

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH

ZAMELDOWANIE OBYWATELA POLSKIEGO NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

ZAWIADOMIENIE O UTRACIE/ USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO

Wydział Spraw Obywatelskich - Biuro Obsługi Mieszkańca

POTWIERDZANIE, PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI I UNIEWAŻNIANIE PROFILU ZAUFANEGO EPUAP

PRZEKAZYWANIE DANYCH Z WNIOSKU CEIDG-1 DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UDZIELENIE / ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.

UDZIELENIE / ZMIANĘ ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNEGO PRZEWOZU OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.

UDZIELENIE /DOSTOSOWANIE / ZMIANA LICENCJI / O WYDANIE WPISU Z LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

UDZIELENIE ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA PODCZAS IMPREZY ZAMKNIĘTEJ ORGANIZOWANEJ W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH DANE ZE „ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

WYGASZENIE WAŻNOŚCI LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ DZIAŁALNOŚCI/ ZRZECZENIA SIĘ LICENCJI

WYGASZENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

WYGASZENIE ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI OBIEKTÓW HOTELARSKICH ORAZ INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE

ZMIANA STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO W STOSUNKU DO DANYCH ZAWARTYCH W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przyjęcie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia o dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Rozwoju Miasta - Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami

BONIFIKATA OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

DZIERŻAWA GRUNTU Z ZASOBÓW GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

NADANIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ BUDYNKÓW

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

REZYGNACJA Z DZIERŻAWY GRUNTU Z ZASOBÓW GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO / NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ* NA RZECZ NAJEMCY

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

UZGODNIENIA PROJEKTOWE NA PRZEPROWADZENIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA

WNIOSEK WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NA CEL MIESZKANIOWY

ZAŚWIADCZENIE W SPRAWIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

ZBYCIE GRUNTU POD GARAŻEM

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ, CELEM POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU

ZEZWOLENIE NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI

ZEZWOLENIE NA WYKREŚLENIE ROSZCZENIA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

ZGŁOSZENIE ZAMIARU JEDNORAZOWEGO WNIESIENIA OPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA

ZGŁOSZENIE-WNIOSEK ZAMIARU JEDNORAZOWEGO WNIESIENIA OPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI ORAZ UDZIELENIE 99% BONIFIKATY OD TEJŻE OPŁATY WYNIKAJĄCEJ Z NIŻEJ PODANYCH UPRAWNIEŃ

ZGODA NA WEJŚCIE W TEREN

ZMIANA TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Wydział Rozwoju Miasta - Dział Planowania i Architektury

DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PRZY BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - SPORZĄDZENIE LUB ZMIANA

OPINIOWANIE KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKÓW

OPINIOWANIE LOKALIZACJI I PROJEKTÓW REKLAM

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - SPORZĄDZENIE LUB ZMIANA

WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WYDANIE DECYZJI PRZY BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZAŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEPISAMI ODRĘBNYMI LUB WYDAWANE ZE WZGLĘDU NA INTERES PRAWNY WNIOSKODAWCY

Wydział Spraw Społecznych - Dział Gospodarki Mieszkaniowej

Zamiana zajmowanego lokalu na lokal w nowo wybudowanym budynku na Osiedlu Piastów Śląskich.

BANK ZAMIAN LOKALI

DODATEK ENERGETYCZNY

DODATEK MIESZKANIOWY

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU PRZYWRÓCENIE TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

ZAMIANA LOKALU

ZAWIERANIE UMÓW NAJMU LOKALI

DOPŁATY DO CZYNSZÓW DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 4-10 W GŁOGOWIE.

Wydział Spraw Społecznych - Dział Zdrowia i Spraw Społecznych

DOTACJA CELOWA DLA ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO

GŁOGOWSKA KARTA SENIORA

Wydział Ochrony Środowiska - Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

SPRAWOZDANIA KWARTALNE PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNE PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE.

SPRAWOZDANIA ROCZNE PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Wydział Ochrony Środowiska - Dział Środowiska

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

DOTACJA DO WYMIANY PIECÓW

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

USUWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Karty usług - Wydział Promocji

MATERIAŁY PROMOCYJNE - POBIERZ WNIOSEK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozmowa z konsultantem.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:15.04.2020 07:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:15.04.2020
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:27.06.2023 12:35