Materiały promocyjne

Materiały promocyjne - pobierz wniosek >>

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Udokumentowanie wydania materiałów promocyjnych, archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych , którzy muszą mieć dostęp do danych,  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Zamawiającego oraz organy administracji publicznej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do rozliczenia materiałów promocyjnych z uwzględnieniem przepisów archiwalnych – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo  usunięcia w dowolnym momencie, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub z Wydziałem Promocji.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem otrzymania materiałów promocyjnych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Materiały promocyjne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:19.03.2020 18:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:19.03.2020
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:19.03.2020 19:18