Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem miasta.

Miasto oraz obiekty należące do Gminy Miejskiej Głogów są monitorowane w celu zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli.

Monitorowany obszar: Miasto Głogów.

Monitorowane obiekty:

 • Urząd Miejski w Głogowie
  • Rynek 10;
  • ul. Poczdamska 1 (obraz w tym obiekcie nie jest zapisywany).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: +48 76 72 65 401, pod e-mailem: prezydent@glogow.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby: Rynek 10, 67-200 Głogów.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl, pod nr tel. +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1. lit. e RODO), wynikające z art. 9a  przepisu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Obraz z kamer zapisywany jest i przechowywany przez okres około 1 miesiąca. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku serwera. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 5. Do danych osobowych mają dostęp podmioty obsługujące systemy monitoringu (Zdziarski Paweł Kartel Tech Import Export z siedzibą w Sierpcu) oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie w związku wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.
 6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania: dostępu do danych tylko w przypadku kiedy nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolność innych, sporostowania, usunięcia danych jej dotyczących, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 03 00.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem miasta.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:07.02.2020 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:25.05.2018
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:16.11.2021 08:31