Klauzula informacyjna w związku z realizacją procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Realizacja procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj.:

  • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Odbiorcy danych

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Wojewoda Dolnośląski, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, Starosta Powiatu Głogowskiego, ul. Sikorskiego 21, Głogów.

Podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności podmiot obsługi systemu dokumentów elektronicznych, tj.:

  • Wasko S.A z siedzibą w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Ograniczenie prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych.

W przypadku kiedy dane osobowe zostały zebrane nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle -  przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 03 00. 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Brak podania danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna w związku z realizacją procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:24.09.2019 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Perucki
Data na dokumencie:24.09.2019
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:03.02.2023 13:22