Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów UM.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z realizacją umowy.

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu realizacji umowy i identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań w imieniu strony umowy.

Kategorie danych osobowych

Podstawowe dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

Źródło danych

Druga strona umowy lub osoba, której dane dotyczą.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1  lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

Realizacja podstawowej umowy, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 

Odbiorcy danych

Podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności: firmy prawnicze, informatyczne. Pan/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do realizacji umowy podstawowej z uwzględnieniem okresu przedawnienia, a następnie w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów prawa

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 03 00.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych identyfikacyjnych lub kontaktowych jest niezbędne do realizacji umowy. Brak podania danych może skutkować odstąpieniem od zawarcia umowy.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów UM.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:06.09.2019 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:06.09.2019
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:10.09.2020 09:44