Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją stażu.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z realizacją stażu.

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Realizacja zadań związanych z organizacją oraz realizacją stażu w związku ze złożonym wnioskiem przez osobę, której dane dotyczą lub przez Urząd Pracy lub przez Urząd Miejski w Głogowie do Urzędu Pracy.

Kategorie danych osobowych

Podstawowe dane identyfikacyjne.

Źródło danych

Osoba, której dane dotyczą lub Urząd Pracy w Głogowie.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

Podjęcie działań w celu zawarcia i realizacji umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

W związku z rejestrowaniem obrazu przez zamontowane kamery w celu zapewnienia bezpieczeństwa  oraz zabezpieczenia mienia należącego do Gminy Miejskiej Głogów.

 

Odbiorcy danych

Urząd Pracy w Głogowie, podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności: firmy prawnicze, informatyczne. Pan/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

10 lat – kategoria archiwalna B 10, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych identyfikacyjnych jest niezbędne do rozpoczęcia procedury organizacji stażu oraz do realizacji stażu. Brak podania danych uniemożliwi odbycie stażu u administratora.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją stażu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:02.07.2019 10:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wanda Gnojska
Data na dokumencie:02.07.2019
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:02.07.2019 10:21