Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją praktyki.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z realizacją praktyki.

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Realizacja zadań związanych z organizacją i realizacją praktyki w związku ze złożonym wnioskiem przez ucznia (studenta) lub przez szkołę (uczelnię).

Kategorie danych osobowych

Podstawowe dane identyfikacyjne.

Źródło danych

Osoba, której dane dotyczą lub szkoła (uczelnia).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

Podjęcie działań w celu zawarcia oraz realizacja umowy  z podmiotem kierującym ucznia (studenta) na praktyki do Urzędu Miejskiego w Głogowie.

W związku z rejestrowaniem obrazu przez zamontowane kamery w celu zapewnienia bezpieczeństwa  oraz zabezpieczenia mienia należącego do Gminy Miejskiej Głogów

Odbiorcy danych

Szkoła (uczelnia), z którą administrator podpisał umowę na realizację praktyki. Podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności: firmy prawnicze, informatyczne.

Pan/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

10 lat – kategoria archiwalna B 10, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych identyfikacyjnych jest niezbędne do rozpoczęcia procedury organizacji praktyki oraz do realizacji praktyki. Brak podania danych uniemożliwi odbycie praktyki  u administratora.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją praktyki.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:02.07.2019 10:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wanda Gnojska
Data na dokumencie:02.07.2019
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:02.07.2019 10:15