ZP nr 118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2018

                                                             Zarządzenie Nr 118/2019

                                                            Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 7 czerwca 2019 r.

 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia
                    wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2018

 

Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt  9  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r.   poz. 506),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdzam bilans Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2018 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszący po stronie aktywów i pasywów 6.482.716,73 zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście  złotych 73/100).

 

§ 2

Zatwierdzam rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykający się stratą w wysokości 87.393,37 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 37/100).

 

§ 3

Strata bilansowa w wysokości 87.393,37 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 37/100) osiągnięta przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2018 zmniejsza fundusz instytucji kultury.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokument podpisany elektronicznie

przez Prezydenta Miasta Głogowa

Rafaela Rokaszewicza

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZP nr 118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:07.06.2019
Data publikacji:13.06.2019 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż