wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:29

Uchwała Nr XXVII/246/2008 w sprawie zatweirdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 roku


U C H W A Ł A    Nr  XXVII/247/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia   29  grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na  I półrocze 2009 roku

                 

           Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )  uchwala się,  co następuje:

 

§  1.

 

Zatwierdza  się  plan pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na  I półrocze  2009roku   stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.       

 

                                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

                                                                        

                                                                         

 

U Z A S A D N I E N I E

 

        

         W celu wykonywania swoich ustawowych i statutowych obowiązków Komisja Rewizyjna Rady  Miejskiej  winna  kierować się zatwierdzonym  przez Radę  Miejską  planem pracy.  W tej sytuacji niezbędnym  jest podjęcie  niniejszej uchwały.

 

 


 

                         Załącznik do Uchwały Nr XXVII/247/2008

                                                                                         Rady Miejskiej w Głogowie

                                                                                                      z dnia 29.12.2008 r.

 

 

 

 

P L A N    P R A C Y

 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na I półrocze 2009 roku

 

 

 

Lp.

 

T  E  M  A  T  Y  K  A

 

TERMIN

 

  

1.

 

 1.   Ocena realizacji wniosków z przeprowadzonych kontroli.

  • 2. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok.
  • 3. Sprawy różne.

 

 

 

Styczeń

 

 

2.

 

 

  • 1. Informacja Prezydenta Miasta na temat funkcjonowania Urzędu Miejskiego:

-  schemat organizacyjny, struktura

  zatrudnienia ,wynagrodzenia.

  • 2. Ocena realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2008 roku.
  • 3. Informacja rewidenta zakładowego o wynikach kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w 2008 roku.

 4.   Sprawy różne.

 

 

Luty

 

3.

 

  • 1. Ocena wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2008 rok oraz przygotowanie opinii i wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium Prezydentowi Miasta Głogowa za 2008 rok.
  • 2. Sprawy różne.

 

 

Marzec

 

Kwiecień

 

4.

 

 

 

1.  Kontrola realizacji pięciu wybranych inwestycji miejskich.

2. Sprawy różne.

 

  

   

Maj

 

Czerwiec

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVII/246/2008 w sprawie zatweirdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:37 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:30 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:29 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)