wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:28

Uchwała Nr XXVII/243/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


U C H W A Ł A    Nr  XXVII/243/ 2008

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów zł) na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 2.

Kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty w 2009 r., natomiast jego spłata następować będzie w latach od  2009 do 2018.

 

§ 3.

Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 nastąpi z dochodów własnych Gminy Miejskiej Głogów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

       Zaciągnięcie kredytu długoterminowego nie spowoduje przekroczenia planowanych wskaźników  zadłużeniowych oraz spłat rat i kredytów wynikających z art. 169 i art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr  249, poz. 2104 ze zmianami).

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVII/243/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:35 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:32 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:28 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)