Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 76 72 65 401, poprzez adres e-mailem prezydent@glogow.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby: Rynek 10, 67-200 Głogów.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mailem iod@glogow.um.gov.pl, pod nr tel. +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, ustawowych zadań Urzędu lub zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Do danych osobowych  mogą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP, podmioty serwerów poczty elektronicznej), podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności: firmy prawnicze, informatyczne.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany,

       w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

     7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo w dowolnym momencie do
          wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec
          przetwarzania danych osobowych.

      8. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu

          nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       9. Obowiązek podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, w pozostałych
           przypadkach podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może
           skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:28.03.2019 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:28.03.2019
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:12.01.2021 13:59