Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu realizacji umowy.

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Realizacji podstawowej umowy, archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj.:
    • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów
    • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • art.6 ust. 1 lit. f RODO -  dowodowym na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych , którzy muszą mieć dostęp do danych,  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Zamawiającego oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).

Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia podstawowej umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia, przepisów podatkowych i archiwalnych, m.in.: –zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu realizacji umowy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:26.03.2019 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:26.03.2019
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:10.09.2020 09:46