Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu realizacji umowy.

 

RODO

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). w związku z realizacją umowy.

Tożsamość administratora

Prezydent Miasta Głogowa

Dane kontaktowe administratora

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265401

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Rynek 10, 67-200 Głogów

e-mail: iod@glogow.um.gov.pl

tel.: +48 767265471

Cele przetwarzania

Realizacja umowy i identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań określonych tą umową.

Kategorie danych osobowych

Podstawowe dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

Źródło danych

Druga strona umowy lub osoba, której dane dotyczą.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy.

Art. 6 ust. 1  lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności: przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

Realizacja umowy, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, którzy muszą mieć dostęp do danych,
 • podmioty, które mają dostęp do danych osobowych, na podstawie zawartej umowy, na świadczenie usługi, tj.
  • Micomp Systemy Komputerowe z siedzibą w Katowicach, ul. Astrów 7,
  • Wasko S. A z siedzibą w Gliwicach., ul. Berbeckiego 6
  • Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Głogowie, ul. Kotlarska 5;
 • podmioty, którym administrator przekazuje dane na podstawie przepisów prawa, tj.:
  • Urząd Skarbowy;
 • innym administratorom danych, tj.
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,  ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do realizacji umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji, przedawnienia, w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów prawa:, tj.  dokumentacja księgowa 5 lat licząc od końca roku rozliczenia podatkowego.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, żądania ich sprostowania, usunięcia w przypadku kiedy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,   w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 03 00.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych identyfikacyjnych lub kontaktowych jest niezbędne do podpisania i  realizacji umowy. Brak podania danych może skutkować odstąpieniem od zawarcia umowy.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu realizacji umowy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:26.03.2019 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:26.03.2019
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:15.03.2023 13:44