Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – obsługa korespondencji przychodzącej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – obsługa korespondencji przychodzącej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 72 65 401.
 • Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl, pod numerem telefonu +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6. ust. 1 lit  c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)  i w celu  rozpatrzenia przesłanej korespondencji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie  w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach.
 • Do Pani/Pana danych osobowych  będą/mogą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP, podmioty serwerów poczty elektronicznej), podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia, w szczególności: firmy prawnicze, informatyczne.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizowanych przez administratora  zadań w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa w zależności od prowadzonej sprawy, dlatego brak podania danych, w niektórych przypadkach może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – obsługa korespondencji przychodzącej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:26.03.2019 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:26.03.2019
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:26.03.2019 09:57