wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:27

Uchwała Nr XXVII/240/2008 w sprawie zmian w WPI na lata 2008 - 2012


  U C H W A Ł A    Nr XXVII/240/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z  dnia  29 grudnia 2008 r.

 

w   sprawie  zmian   w   Wieloletnim   Programie   Inwestycyjnym  Gminy  Miejskiej  Głogów na  lata  2008 - 2012

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr XIV/124/2007 Rady Miejskiej  w Głogowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Głogów na lata 2008 - 2012 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik określający  Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Miejskiej Głogów na lata 2008 - 2012 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Miejskiej Głogów po raz pierwszy został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/186/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2004 r. Program jest planem kroczącym w związku z tym uchwalany jest corocznie. Dostosowuje się go do budżetu Gminy, odpowiada założeniom finansowym  przewidzianym  w  budżecie  uchwalanym  na  kolejny  rok.

W związku z powyższym niezbędne jest uchwalenie takiego kształtu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, aby zarówno zakres finansowy, jak i rzeczowy  mieścił się  w  ramach  budżetowych Gminy Miejskiej Głogów.

Obecnie prezentowany program przewiduje realizację inwestycji w latach 2008-2012.  Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przyczyni się do poprawy procesu inwestycyjnego, poprzez dostosowanie wielkości inwestycji do możliwości finansowych Gminy.

 

Proponowane  w  Programie  zmiany  polegają  na:

 

1. zmniejszeniu  w  budżecie 2008 r.  środków finansowych w zadaniu WPI  pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich - II etap i dojazd do kotłowni w ul. Henryka V Żelaznego, ul. K.Sprawiedliwego" i „budowa dróg na Os. Piastów Śląskich w obrębie ulic: Księcia Jana II, Bolesława Wysokiego, Księżnej  Mechtyldy,  Salomei".   Łącznie  na   zadaniu   zabezpieczona   została   kwota 2.800.000,-zł.  Jednym z elementów  zadania była  „budowa dróg na Os. Piastów Śląskich w obrębie ulic: Księcia Jana II, Bolesława Wysokiego, Księżnej  Mechtyldy,  Salomei",    na  które to zabezpieczono kwotę  2.350.000,00 zł.

Po zmniejszeniu o wnioskowaną kwotę  (58.000,00 zł)  środki łącznie  na  zadaniu wyniosą 2.742.000,00 zł,  z  czego  kwota 2.292.000,00 zł dotyczy  „budowy dróg na Os. Piastów Śląskich" (zadanie to zostało  zakończone  i   rozliczone) (poz. 2),

 

2. zmniejszeniu środków  finansowych  o  kwotę  129.000,00 zł  na  zadaniu pn.   „Infrastruktura  na  osiedlu  Hutnik  -  ulica  Budowlanych  i  Obrońców  Pokoju"   

W budżecie 2008 r. na  tym  zadaniu  zabezpieczona została kwota 2.650.000,00 zł (w tym 300.000,00 zł środki Starostwa Powiatowego), po zmniejszeniu o wnioskowaną kwotę środki  wyniosą  2.521.000,00 zł  (w tym 300.000,00 zł dotacja Starostwa).  Zmniejszenie środków na  zadaniu  wynika z faktu, iż zadanie zostało  zakończone  i  jest  rozliczone (poz. 5),

3. zmniejszeniu środków finansowych w budżecie 2008 r. w  zadaniu              pn. „Dokumentacja techniczna - drogi"   o łączną   kwotę  280.000,00 zł,  

Łącznie,  na  tym  zadaniu  w 2008 r. zabezpieczono  kwotę  898.800,00 zł,  po  zmniejszeniu,  środki  wyniosą  618.800,00 zł. Powodem nie wykorzystania środków jest:

1) odstąpienie jednego z wykonawców od warunków  umownych. Ponadto  duży zakres  rzeczowy  zleconych  opracowań projektowo-drogowych wymusił  realizację tych  dokumentacji w cyklu przekraczającym rok 2008 i w związku z tym płatności za opracowania nastąpią w ramach budżetu przyszłego roku  (zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł)

2)nie wykonanie dokumentacji na „ przebudowę ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul. B. Krzywoustego, Wały B. Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego" (na  które  to  zadanie zabezpieczone zostały środki w wys. 150.000,00 zł).  Dokumentacja  na  przebudowę tego ciągu komunikacyjnego nie została  wykonana w roku bieżącym z powodu  przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego, mającego na celu pozyskanie wykonawcy dokumentacji. 

Ponadto  proponuje się  w  ramach przedmiotowego zadania  włączyć do WPI 2009 r. wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „rozwiązanie  komunikacyjne z  placem  manewrowym  przy ul. Narciarskiej"  (poz. 8),

 

4. zmniejszeniu w budżecie 2008 r. środków finansowych o kwotę 52.663,00 zł na zadaniu  pn.  „SP Nr 12 przystosowanie dla osób niepełnosprawnych"

Aktualnie na zadaniu zabezpieczono środki w wysokości 1.550.000,-zł, po zmniejszeniu środki wyniosą 1.497.337,00 zł.

Powyższe wynika z tego, iż zadanie zostało zakończone i jest rozliczone (poz. 26),

5.  zmniejszeniu środków  finansowych o  kwotę  30.000,00 zł  na  zadaniu pn. „Przebudowa kuchni z przebudową szybów windowych i przebudowa instalacji c.o. oraz sanitariatów  w  PP  Nr 2"

W  budżecie 2008 r. została zabezpieczona kwota 30.000,00 zł.  Powyższe  spowodowane  jest  tym, iż Autorska Pracowania Projektowa z Wilkowa  nie wywiązała się z podjętego zobowiązania odnośnie  opracowania w 2008 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Zachodzi  więc  potrzeba ponownego pozyskania wykonawcy na opracowanie dokumentacji, która stanowić będzie podstawę realizacji zadania. Pozostawiona na tym zadaniu na 2009 r. kwota 70.000,00 zł pozwoli na sfinansowanie kosztów opracowania  dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  Przewiduje się,  że  uzyskanie dokumentacji dla  zadania  możliwe będzie  na  przełomie miesiąca  marca  i  kwietnia  2009 r.  i  płatność nastąpi  w  ramach  środków  w 2009 r.  (poz. 34),

 

6. zmniejszeniu  środków  finansowych o  kwotę  22.637 zł na  zadaniu  pn. Przebudowa budynku hotelu robotniczego na  budynek  mieszkalny z mieszkaniami  socjalnymi  przy  ul.  Merkurego  8 w  Głogowie" -  dotychczas  na  zadaniu  w 2008 r. zabezpieczone zostały  środki  w wys. 350.000,00 zł, po zmniejszeniu  środki wyniosą  327.363,00 zł. Powyższe  spowodowane jest tym, iż  przedłużająca się procedura udzielenia zamówienia publicznego mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania spowodowała, że  wykonanie zaplanowanego do realizacji zakresu robót w 2008 r. na kwotę jak wyżej  stało się niemożliwe  (poz. 60),

 

7.  zmniejszeniu środków finansowych o  kwotę  456.573,00 zł na zadaniu  pn. „Ośrodek  Studyjno - Magazynowy  zabytków  archeologicznych  dla  potrzeb województw  południowo - zachodniej   Polski"

 Aktualnie,  na  zadaniu  zabezpieczone zostały  środki  własne Gminy  w wysokości 500.000,00 zł, po  zmniejszeniu  środki  wyniosą  43.427,-zł.

Przedłużająca się procedura udzielenia zamówienia publicznego mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania spowodowała, że  wykonanie zaplanowanego  do realizacji  zakresu robót w 2008 r. na  kwotę jak wyżej  stało się niemożliwe  (poz. 75),

 

8.  zmniejszeniu środków  finansowych  o  kwotę  98.000,00 zł  na  zadaniu  pn. „Dokumentacja  techniczna - oświetlenie w tym m.in.: oświetlenie ul.  Głowackiego, oświetlenie ul.Rudnowskiej, oświetlenie ul.Piłsudskiego-kontynuacja, oświetlenie ul.Kasztelańskiej, doświetlenie ul.Jagiellońskiej, doświetlenie placu zabaw pomiędzy ul.Przemysłową, Matejki, Sikorskiego, oświetlenie ul.Akacjowej-dokumentacja na dalszy  zakres" - na  zadaniu  w  2008 roku zabezpieczona  została  kwota  150.000,00 zł,

po  zmniejszeniu  środki  wyniosą  52.000,00 zł.  Powodem nie wykorzystania środków jest brak możliwości pozyskania wykonawców dla takich zadań jak: oświetlenie ul. Kasztelańskiej  i  ul. Jagiellońskiej oraz placu  zabaw pomiędzy ulicą Przemysłową, Matejki i Sikorskiego. Realizacja w zakresie opracowania dokumentacji nastąpi w ramach budżetu  2009 roku  (poz. 109),

 

9. zmniejszeniu środków finansowych o kwotę  23.940,00 zł  w zadaniu pn. „wykonanie  Stref  Płatnego  Parkowania - dokumentacja"

Na  realizację  przedmiotowego  zadania  w  2008 r.  zabezpieczono  środki  finansowe w wysokości  50.000,-zł,   po zmniejszeniu o  wnioskowaną  kwotę,  środki  wyniosą  26.060,00 zł.  Powyższe  uzasadnia  się  tym, iż  po przeprowadzeniu  postępowania  przetargowego  koszty  realizacji  zadania zmniejszyły  się w  stosunku  do wcześniejszych  kosztorysów  (poz. 86)

 

10.  zmniejszeniu  środków  finansowych  o kwotę  81.584,14 zł  w zadaniu pn.„Częściowe   zadaszenie stanowisk handlowych na targowisku przy ul. Saturna"

Na  realizację  przedmiotowego  zadania  w  2008 r.  zabezpieczono  środki  finansowe  w  wysokości  350.000,-zł,  po zmniejszeniu o  wnioskowaną  kwotę,  środki  wyniosą  268.416,00 zł.  Powyższe  uzasadnia  się  tym,  iż  po  przeprowadzeniu  postępowania  przetargowego  koszty  realizacji  zadania zmniejszyły  się w  stosunku  do wcześniejszych  kosztorysów, co  uzasadnia  zmniejszenie  zaplanowanych środków  (poz. 102).

 

Należy  nadmienić,  iż  zmiany  w  przedstawionym  projekcie  uchwały  dotyczące  lat  2009 - 2011  odzwierciedlają  wielkość  nakładów inwestycyjnych  zaplanowanych w  projekcie  budżetu  na  rok 2009. Zmiana  WPI  jest  zgodna  z „Limitem  wydatków na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  w  latach  2009 - 2011"  stanowiącym  załącznik  Nr  12  do  Uchwały  Budżetowej  Gminy  Miejskiej  Głogów  na  2009 r.

 

 

                                         Załącznik do Uchwały Nr XXVII/240/2008              

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  29 grudnia 2008 r.

                

 

 

Wieloletni Program Inwestycyjny

Gminy Miejskiej Głogów

na lata 2008 - 2012

 

 

Głogów grudzień  2008

 

Opis zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

                     Gminy Miejskiej Głogów na lata 2008 - 2012

 

I.  INWESTYCJE  DROGOWE  I  TRANSPORTOWE

 

1. Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie.

Inwestycja została rozpoczęta w 2006 r. Projekt  realizowany jest  przy 75%  udziale środków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  ZPORR.

Zakres  zadania  obejmuje:

1.  Budowę 18 zatok autobusowych oraz przebudowę 1 pętli -  zadanie  zakończone  zostało  w  grudniu  2006 r.

2. Zakup taboru autobusowego - dostawa  autobusów odbyła się w dwóch partiach: pierwsza obejmująca zakup 3 autobusów odbyła się w listopadzie 2006 r., natomiast druga  - zakup 2  autobusów - w  grudniu 2006 r.

3. Uruchomienie systemu zarządzania i monitorowania flotą pojazdów w Głogowie - realizacja tego etapu rozpoczęta została w lipcu 2007 r.  Wdrożenie nastąpiło w dniu 01 lutego 2008 r.,  natomiast  rozliczenie finansowe,  zgodnie  projektem  uzgodniono na  dzień  30 marca 2008 r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7.787.624,-zł. W 2008 roku koszty  inwestycyjne wyniosą 1.503.955,-zł., natomiast pozostałe (nieinwestycyjne) tj. „zakup materiałów i wyposażenia" - 198.860,-zł.  Należy podkreślić, iż 75% wydatków  finansowanych jest  ze  środków Unii  Europejskiej. 

           

2. Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich - II eta  i dojazd do kotłowni w ul. H. V Żelaznego, ul. K. Sprawiedliwego Budowa dróg na os. Piastów Śląskich: Księcia Jana II, Bolesława Wysokiego,  Księżnej  Mechtyldy,  Salomei - II etap - dokumentacja - (lata 2008 -2010).

W  budżecie 2007 r. na  zadaniu  zabezpieczono  kwotę 1.115.000,-zł. W ramach zadania  wykonano:

-  drogę  wraz  z  uzbrojeniem  przy budynku TBS przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego  oraz przy budynku TBS (zrealizowano  I etap  budowy)  przy ul. Książąt Oleśnickich.

-  uzbrojenie  w  sieci wodno-kanalizacyjne i kanalizacji  deszczowej dróg  dojazdowych do realizowanego osiedla domków jednorodzinnych  przy  ul. Bolesława Wysokiego, Księcia  Jana II  i  Księżnej Mechtyldy.

-  wykonano zatoki  autobusowe przy  placu targowym  na  ul. Bolesława Śmiałego.

W  2008 roku  planuje  się  opracowanie  dokumentacji  oraz  realizację  części  budowy  dróg na osiedlu w obrębie ulic: Księcia Jana II, Bolesława Wysokiego, Księżnej  Mechtyldy,  Salomei. Dalsza  realizacja budowy  dróg  planowana jest  na  lata 2009 - 2010.

      W 2008 r. wykonany będzie II etap budowy ul. Książąt Oleśnickich. Planowane jest  wykonanie dalszego odcinka tej  ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz  budowę miejsc postojowych. Planuje się również wykonać dojazd do kotłowni  budynku  TBS  w ulicy  Henryka V Żelaznego.  

Kontynuacja zadania  planowana  jest  na  lata  2011 - 2012.

 

3. Budowa  zatok  parkingowych wraz  z drogą  manewrową  przy ul. Wojska Polskiego.     

W  2008 r. w  ramach  zadania  planuje  się  wykonanie  drogi  dojazdowej  z  kostki  brukowej ok. 60 mb. oraz utworzenie dodatkowych, 43 miejsc postojowych. Planowany termin zakończenia inwestycji - 20.12.2008 r.

 

4.  Przebudowa ul. Wojska Polskiego.

       Gmina Miejska Głogów aktualizuje dokumentację na przedmiotowe zadanie.  Termin opracowania dokumentacji - I połowa 2009 r.  Aktualnie,  czynione są  starania  o pozyskanie środków zewnętrznych  na realizację „Przebudowy  ul. Wojska Polskiego w Głogowie  na  odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J.Piłsudskiego" - w  ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego  dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007-2013.  Całkowita wartość projektu wynosi  ok. 10.500.000,- zł,  z  czego  możliwe  jest uzyskanie dofinansowania w wysokości  50%.  

Jednym z warunków przystąpienia do Programu jest uchwała Gminy o zagwarantowaniu  środków  na  realizację projektu.  Realizacja  zadania przewidziana jest na lata 2009 - 2011.

 

5. Infrastruktura  na  osiedlu  Hutnik - ul. Budowlanych i  Obrońców Pokoju.

       Ulica Budowlanych jest drogą powiatową łączącą dwa ważne ciągi komunikacyjne: ul. Legnicką z ul. Wały Chrobrego. Stanowi alternatywne połączenie dla ronda relacji północ-południe  i  wschód-zachód.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg. 

W ramach zadania w 2008 r. planuje się wykonać I etap przebudowy ulicy Budowlanych od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego  do skrzyżowania z  ul. Moniuszki. Nastąpi wymiana kanalizacji sanitarnej, która zostanie wykonana przez PWiK.  Natomiast Gmina wykona  przebudowę  zaplanowanego odcinka  drogi wraz z jej odwodnieniem. Wybudowane zostaną również miejsca postojowe oraz ścieżka  rowerowa  w  rejonie  II  Liceum Ogólnokształcącego. 

Gmina otrzyma  dotację  ze  Starostwa Powiatowego w Głogowie  na  pokrycie  części kosztów  przedmiotowego zadania. 

W 2009 r. planuje się wykonanie  przebudowy ul. Budowlanych tj. odcinka   od skrzyżowania  z ul. Moniuszki za skrzyżowanie z ul. Obrońców Pokoju,  natomiast w  2010 r. planuje się wykonanie  przebudowy ul. Obrońców Pokoju od skrzyżowania z ul.Budowlanych do ul. Księcia J. Poniatowskiego.  Wg  kosztorysu inwestorskiego,  przewidywany koszt zakończenia  przebudowy ulicy Budowlanych od skrzyżowania z ulicą Moniuszki wraz z przebudową  ulicy Obrońców Pokoju do ulicy Księcia J. Poniatowskiego wyniesie łącznie  ok. 4.500.000,- zł,  z tego niezbędne nakłady na 2009 r. wyniosą  3.000.000,00 zł, natomiast na  2010 r. 1.500.000,00 zł.

            Gmina Miejska Głogów czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych dla zadania  z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".  Program  został ogłoszony 30 października 2008 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Wnioski na realizację projektu w 2009 r.  należy składać do 21 listopada br.  Niezbędnymi załącznikami  do wniosku  są:  pozwolenie  na  budowę  oraz uchwała  organu  stanowiącego  o zagwarantowaniu  środków  na  realizację  projektu

 

6.       Infrastruktura  na  Starym  Mieście:   ul. Polska,  ul. Słodowa.        

       W  2008 r. w ramach  zadania planuje się  wykonać  ulice: Polską i Słodową o nawierzchni z kostki  kamiennej. Zakres  robót  obejmować będzie wykonanie: dróg,  chodników, odwodnienia  i  oświetlenia.

W latach 2009 - 2012 planuje się opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej  oraz  realizację  kolejnych  ulic  Starego Miasta.

 

7.       Ulica  Henryka  Głogowskiego.

       Realizacja tej inwestycji jest niezbędna do poprawy komunikacji, a także powstania nowych osiedli mieszkalnych i połączenia z Os. Krzepów i ulicą Rudnowską (droga nr 292), a także połączenia obszarów położonych po północnej i południowej stronie trakcji kolejowej we wschodniej części miasta. Docelowo ul. Henryka Głogowskiego połączona będzie z południową obwodnicą miasta aż do projektowanej przeprawy mostowej. Inwestycja odciąży  także  natężenie  ruchu  w  centrum  miasta. 

W  latach  2006 - 2007  opracowana  została  dokumentacja  techniczna.

       W 2008 roku planuje się wybudować ul. Henryka Głogowskiego (od  skrzyżowania ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Henryka  Głogowskiego do ulicy Kazimierza  Sprawiedliwego).

Skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Henryka Głogowskiego zostanie  przebudowane na  rondo. W wyniku budowy  ul. Henryka  Głogowskiego  uzyska  się:  nowy odcinek o  długości 1.378 mb,  obejmujący jezdnię o nawierzchni bitumicznej  wraz z jednostronnym chodnikiem i ścieżką  rowerową  z  kostki  betonowej  oraz  dwie  zatoki  autobusowe  z  kostki  kamiennej. 

Na odcinku 300 m od ul. Kazimierza Wielkiego zaprojektowano jezdnię  podwójną, na dalszy odcinek tj. 1 078 mb, zaprojektowano jezdnię pojedynczą  z pasami włączenia i wyłączenia. 

Część robót w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej zostanie sfinansowana ze  środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (kwota 2.247.211,85 zł -  wyliczona w oparciu o  kosztorys ofertowy i  harmonogram  rzeczowo - finansowy).  

 

8.  Dokumentacja  techniczna - drogi.

       W  2008 r. w ramach zadania planuje  się  wykonanie  dokumentacji  technicznej  m.in. na  takie  zadania jak:

-   ulica Henryka V Żelaznego,

-   przebudowę ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul. Bolesława Krzywoustego, Wały Bolesława Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piastowskiej  z Aleją  Kazimierza Wielkiego,

-  łącznik ul. Mickiewicza  z ulicą Elektryczną,

-  dojazd do firm przy ul. Północnej,

-  przebudowa ul. Bolesława Śmiałego,

-  budowa ul. Marii Konopnickiej,

-  koncepcja rozwiązania ronda ul. Keplera wraz z oceną  istniejącego stanu,

-  budowa  miejsc  postojowych  na  ul. Budowlanych  (rejon przyległy do II LO),

-  chodnik przy Placu Jana z Głogowa,

-  chodnik  przy ul. Kasztanowej,

-  przebudowa  sięgacza  ul. Moniuszki (z tyłu „Skarbka")

-  remont ul. Perseusza  wraz z budową miejsc postojowych na os. Kopernik,

-  remont  ul.Oriona wraz z budową miejsc postojowych na os. Kopernik,

-  Rynek wraz  z  zagospodarowaniem terenu  za  Ratuszem od  strony  północnej i wschodniej  wraz z uzbrojeniem,

-  miejsca  postojowe przy ul. Orbitalnej,

-  ul. Garncarska,

-  droga  wewnętrzna na os. Paulinów, stanowiąca dojazd do  pawilonów handlowo- usługowych - I etap,

-  budowa  chodników  przy ul. Perseusza  (przed Przedszkolem Publicznym Nr 9)

-  aktualizacja  dokumentacji  na  ul. Wojska Polskiego,

-  przebudowa  Al. Wolności,

- zjazdy z ul. Henryka Głogowskiego, w tym m.in. do bazy WPK i do ul. Żarkowskiej.

Kontynuacja zadań przewidziana jest w 2009 roku. Na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  w  2009 roku  zaplanowano  kwotę 2.000.000,-zł. 

Ponadto dokonano przesunięcia w zakresie wykonania dokumentacji technicznej z  2008 r. do wykonania jej w  2009 r., w tym na zadania:

  -  przebudowa  na  rondo skrzyżowania Aleja Kazimierza Wielkiego - Wita Stwosza,

  -  przebudowa na rondo skrzyżowania ul. Kazimierza Sprawiedliwego z Aleją  Kazimierza Wielkiego wraz  z  przebudową  Al. Kazimierza Wielkiego (od ronda z ulicą Henryka Głogowskiego),

  -  miejsca  postojowe  przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego I i II etap,

   -  przebudowa ulicy Świętojańskiej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Rzeźniczą, Fosą Miejską i murami obronnymi.

Planowane jest pozyskanie projektantów, do wykonania projektów poniższych zadań   w roku bieżącym z terminem zakończenia w 2009 r.:

a)  „Łącznik  ul. Mickiewicza  z  ul. Elektryczną" 

b) „Dojazd do firm przy ul. Północnej" 

c) „Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego"

d) „Budowa ul. Marii Konopnickiej" 

e) „Chodnik przy Placu Jana z Głogowa"

f) „Aktualizacja dokumentacji przy ul. Wojska  Polskiego"

g) „Przebudowa  Al. Wolności"  

h) „Ul. Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu za Ratuszem od strony północnej i wschodniej + uzbrojenie"

i) „Zjazdy z ulicy H.Głogowskiego - w tym m.in. do bazy KM i do ul. Żarkowskiej"

h) rozwiązanie komunikacyjne z placem manewrowym przy ul. Narciarskiej.

 

9. Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: J. Robotniczej - Poczdamskiej -Towarowej - Nadbrzeżnej - dokumentacja I etap wraz z układem komunikacyjnym ulicy 1 Maja i ul. Spółdzielczej.

       W związku  z  nasilającym  się  ruchem  w  tym  rejonie  miasta  oraz  związanym  z tym utrudnieniem,  planuje  się  wybudowanie  ronda.  Obecnie  jest  to  skrzyżowanie  łączące 5 dróg dojazdowych. W 2008 r. planuje się opracowanie dokumentacji  i  realizację I etapu zadania.  Zakończenie  inwestycji  planowane  jest  na  2009 r.

 

10.   Przełożenie kostki na ulicach Starego Miasta i modernizacja chodników (Piaskowa, Piastowska, Piotra Skargi, H. Kołłątaja, Staszica, Rynek, Rzeźnicza).

       Zadanie inwestycyjne przewidziane jest na lata 2009 - 2012.  Stanowi  kontynuację poprawy wizerunku estetycznego Starego Miasta. Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność  turystyczną  tego  rejonu  miasta  i  poprawi  warunki  komunikacyjne. 

W ramach środków finansowych zaplanowanych na 2009 r. planuje się przełożenie kostki     na ul. Piotra Skargi, jak również wykonanie dokumentacji kosztorysowej w zakresie  przełożenia  nawierzchni  na  pozostałych ulicach Starego Miasta.

 

11.   Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy.

         Realizacja zadania planowana jest na 2009 r. W ramach  zaplanowanych  środków finansowych, przewiduje się wykonanie chodnika  wraz  ze ścieżką rowerową i oświetleniem wzdłuż Parku Południowego.

Gmina Miejska Głogów zwróciła się z wnioskiem do Gminy Głogów  o dofinansowanie  zadania inwestycyjnego w wysokości 50% kosztów zadania.

 

12.   Przebudowa  i  modernizacja  ul. Styczniowej.

       Ulica Styczniowa  jest  drogą  miejską   w  granicach   terytorialnych  m.  Głogowa.

Przebudowa oraz gruntowna wymiana nawierzchni podyktowana jest faktem  dostosowania  szerokości  jezdni  do  warunków  technicznych,  jakim w  myśl  prawa budowlanego powinny  odpowiadać  drogi  publiczne. Przebudowa i modernizacja ulicy  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, zwiększenia nośności  konstrukcji oraz  ułatwi  dostęp  do  nieruchomości dla pojazdów Państwowej  Straży Pożarnej  i  służb  medycznych.

13.   Budowa miejsc postojowych przy ul. Królewskiej wraz z wymianą  nawierzchni ul. Królewskiej  i  nawierzchni  chodników.

      Wykonanie zadania w roku bieżącym jest niezbędne z uwagi na dużą degradację nawierzchni jezdni oraz miejsc postojowych. Przebudowane zostaną zatoki postojowe zlokalizowane wzdłuż ulicy, w wyniku czego uzyska się 60 miejsc postojowych (w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Ponadto nastąpi wymiana nawierzchni ulicy  oraz przebudowana zostanie nawierzchnia chodnika przylegającego do zatok postojowych. Dokumentacja na tę inwestycję wykonana została w 2007 r. Natomiast  wykonanie               do 30 listopada 2008 r.

 

14.   Budowa chodnika przy ul. Balwierskiej.

W ramach zadania planuje się wykonać chodnik przy ul. Balwierskiej  przylegający  do nowopowstałych, przygotowanych do zasiedlenia budynków mieszkalno-usługowych. Planowany termin wykonania inwestycji  - 30.11.2008 r.

 

15.   Budowa  miejsc  postojowych  przy ul. Orbitalnej

       W  roku  2008  została   opracowana   dokumentacja   techniczna.  Realizacja   rzeczowa  zadania   tj.   budowa   miejsc   postojowych   planowana  jest  w  roku  2010. 

 

16.   Przebudowa  sięgacza ul. Moniuszki (z tyłu Skarbka)

      W  roku  2008  opracowana  została  dokumentacja  techniczna.   Realizacja  rzeczowa  zadania  przewidziana  jest  w  2011 r.  i  obejmuje  przebudowę  nawierzchni wraz  z budową  miejsc  postojowych,  przebudowę  chodników,  przebudowę  odwodnienia,  zagospodarowanie  terenu,  przebudowę  placu  kończącego  sięgacz.

17.   Droga  dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej - I etap

       Dokumentacja  techniczna  przedmiotowej  inwestycji została  opracowana  w  2008 r. I  etap  obejmuje  budowę  drogi  od ul. Legnickiej  do  wysokości  wjazdu przy ul. Brzeskiej  Nr  3. Realizacja  zadania  planowana  jest  w  2010 r.

 

18.   Droga dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej - II etap

       Dokumentacja  techniczna  przedmiotowej  inwestycji została  opracowana  w  2008 r. II  etap  obejmuje  budowę  drogi  od   wysokości  wjazdu  przy  ul. Brzeskiej  3  do  zatoki  przy ul. Brzeskiej  9.  Realizacja  zadania  planowana  jest  w  2011 r.

 

19.   Zjazdy z ul. Henryka Głogowskiego do ul. Żarkowskiej, do bazy KM oraz połączenie ul. Mechanicznej z ul. Folwarczną

Realizacja  rzeczowa  zadania  planowana  jest  w  2010 r.  W  roku  2008  została  zawarta  umowa  na  wykonanie  dokumentacji  technicznej  w  zakresie:  zjazdów  z ul. Henryka  Głogowskiego  do  bazy  KM  oraz  połączenia  ul. Mechanicznej  z ul. Folwarczną  (termin  opracowania               I półrocze  2009 r.).   Dokumentacja  techniczna w  zakresie zjazdów  z  ul. Henryka  Głogowskiego do ul. Żarkowskiej   nie  została  opracowana  - aktualnie  prowadzone  jest  rozeznanie  ofertowe.

 

20.   Budowa miejsc  postojowych i remont ul. Perseusza

      W  zakresie  przedmiotowej  inwestycji  planowane  jest  wykonanie 59 nowych  miejsc  parkingowych,  remont  istniejących miejsc parkingowych - 203,  remont  nawierzchni chodników  długości 1.392 m2,  remont   nawierzchni  jezdni  długości 4.357 m2 oraz  remont  oświetlenia  drogowego  - 15 szt. słupów. Dokumentacja  na  przedmiotowe  zadanie  została  wykonana  w  2008 r.  Natomiast  realizacja  zadania  przewidziana  jest  w  2010 roku.

 

21.   Budowa  miejsc postojowych i remont  ul. Oriona

      W  zakresie  przedmiotowej  inwestycji  planowane  jest  wykonanie 49 nowych  miejsc  parkingowych,  remont  nawierzchni  istniejących  miejsc  parkingowych - 99,  remont  nawierzchni chodników  długości 1.293 m2,  remont   nawierzchni  jezdni  długości 2.268 m2oraz  remont  oświetlenia  drogowego  -  8 słupów.   Dokumentacja  na  przedmiotowe  zadanie  została  wykonana  w  2008 r.  Natomiast  realizacja  zadania  przewidziana jest  w  2010 roku.

 

22.   Budowa miejsc postojowych ul. Kazimierza Sprawiedliwego

       Dokumentacja  techniczna  dot.  budowy  I  etapu  inwestycji  opracowana  została w  2008 r.  Zakres  rzeczowy  obejmuje  budowę  51  miejsc  postojowych  na  terenie  przyległym do Targowiska Miejskiego. Realizacja zadania przewidziana jest  w  2010 r.

 

23.   Budowa  miejsc postojowych i remont ul. Kosmonautów Polskich

      W  zakresie  przedmiotowej  inwestycji  planowane  jest  wykonanie 38 nowych  miejsc  parkingowych,  remont  nawierzchni  istniejących  miejsc  parkingowych w ilości  247,  remont  nawierzchni bitumicznej długości 7.844 m2. Dokumentacja  na  przedmiotowe  zadanie  została  wykonana  w  2007.  Natomiast  realizacja  zadania  przewidziana jest  w  2010 roku.

 

24.   Budowa miejsc postojowych i remont ul. Łokietka

       Zakres przedmiotowej  inwestycji  obejmuje wykonanie 23 nowych  miejsc  parkingowych,  remont  nawierzchni  istniejących  miejsc  parkingowych w ilości  292,  remont  nawierzchni dróg  manewrowych na  parkingach długości 2.110 m2,  remont  nawierzchni  jezdni  długości  4.493m2. Dokumentacja  na  przedmiotowe  zadanie została  wykonana  w  2007. Natomiast realizacja  zadania  przewidziana  jest  w  2010 r.

 

25.   Budowa chodnika przy  PP  Nr  9  ul. Perseusza

       Dokumentacja  techniczna  na  przedmiotową  inwestycję  opracowana  została w  2008 r.  Zakres  rzeczowy  zadania  obejmuje  wykonanie  zatoki  parkingowej  na  3  samochody  osobowe,  chodnik  stanowiący  dojście  do  przedszkola,  trawnik  oraz  ogrodzenie  ogrodowe.

 

II.   INWESTYCJE  OŚWIATOWE

 

26.     SP  Nr  12  -  przystosowanie dla  osób  niepełnosprawnych.

        W 2007 r. została zaktualizowana dokumentacja techniczna niezbędna do wykonania zadania. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest  na  lata 2008 - 2009.  W  roku 2008  planuje się  przystąpić do realizacji zadania w  zakresie zniesienia  barier  architektonicznych  i  przystosowaniu budynku szkoły  dla  osób  niepełnosprawnych.

W I etapie planowane jest wykonanie dwóch dźwigów oraz nowych połączeń  komunikacyjnych - łączników. Ponadto przeniesiony zostanie gabinet zabiegowy z jednoczesnym wykonaniem zmian w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacji grawitacyjnej, przeniesiony zostanie również  gabinet  dyrektora, sekretariat oraz  dokonane zostaną  zmiany  w  obrębie sanitariatów. W ramach dodatkowych robót  wykonane zostaną kolejne łączniki oraz uruchomiona zostanie druga winda. Kontynuacja  robót             w  zakresie  inwestycji nastąpi w  2009 r.

 

27.   Termomodernizacja  placówek  oświatowych - SP  Nr  13.

      W  2008 r.  planuje  się  wykonać termomodernizację  SP Nr 13. W  ramach  zadania  nastąpi  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  ocieplenie  ścian  szkoły  oraz ocieplenie  stropodachów. Wkład własny Gminy wynosi  450 tys. zł.,  natomiast  środki  GFOŚiGW  wyniosą  1 mln  złotych.

Inwestycja jest  kontynuacją  programu  rozpoczętego  w  2004 roku. 

Prace termomodernizacyjne polegają  na: dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej, dociepleniu stropodachu, dociepleniu ścian piwnic, wymianie pokrycia dachu.

Dotychczas  wykonano  termomodernizację:  4  Szkół  Podstawowych,  w  tym:  Nr  2,  6,  7  oraz  10,  a także 3 Gimnazjów:  Nr  3,  4  i  5.

  

28.   Termomodernizacja   SP  Nr  12

       W 2009 roku  Gmina Miejska Głogów  będzie  się  ubiegać o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  W  ramach  tego zadania termomodernizacją  zostanie objęta Szkoła Podstawowa Nr 12. Realizacja zadania  przewidziana jest na  2010 r.

 

 

29.   Termomodernizacja  PP  Nr  19

       W 2009 roku  Gmina Miejska Głogów  będzie  się  ubiegać o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  W  ramach  tego zadania termomodernizacją  zostanie objęte Przedszkole Państwowe  Nr 19.  Realizacja zadania  przewidziana jest na  2010 r.

30.   Termomodernizacja  SP  Nr  14.

W roku 2009 Gmina Miejska Głogów zamierza przystąpić do wykonania termomodernizacji SP Nr 14 z uwagi na znaczny stopień degradacji elewacji szkoły i dachu, który wymaga przebudowy i docieplenia (obecnie występują liczne przecieki). Rozpoczęcie zadania przewiduje się w 2009 r., a zakończenie planowane jest w 2010 r.

Łączny  koszt  wykonania  termomodernizacji  wyniesie  4.000.000,00 zł.

31.   Przebudowa pomieszczeń szkoły SP Nr 13 w tym: przebudowa sali  gimnastycznej i pomieszczeń przylegających do sali gimnastycznej oraz inne prace wewnątrz szkoły.

W 2008 r. w ramach tego zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowę posadzki oraz instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje potrzebę przebudowy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowę pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia gospodarczo-socjalne, a także przebudowę posadzek I i II piętra. Potrzeba wykonania tych prac wynika z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie (decyzje z dnia 05.01.2005 r i 19.10.2007 r.). Ponadto należy wymienić instalację i przyłącza zimnej wody (zarośnięta i skorodowana instalacja) oraz dokonać naprawy kanałów poziomych, w których biegnie instalacja zimnej wody. Wymiana instalacji pociągnęła za sobą potrzebę wymiany posadzek w pomieszczeniach szkolnych. Należy również pomalować ściany sali gimnastycznej, pomieszczeń klasowych oraz korytarze. Z uwagi na duży zakres prac objętych zadaniem, jego realizacja trwać będzie do końca marca 2009 r. Na prace wykonywane w 2009 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 750 000,00 zł.

32.   Tworzenie  terenów  rekreacyjno - sportowych  przy obiektach oświatowych  - SP  Nr 13 - 2008 r.;  SP Nr 10 - 2009 r.;  G Nr 5 - 2010 r.

       Gmina Miejska Głogów systematycznie zagospodarowuje tereny przyszkolne, stwarzając dogodne warunki rekreacyjno - sportowe. Do 2011 roku zagospodarowane zostaną wszystkie tereny przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Realizacja  inwestycji  przedstawia         się następująco:

-  2005 r.:  Szkoły  Podstawowe  Nr  3  i  6,   Gimnazjum   Nr  2,  3,  4;

-  2006 r.:  Szkoły Podstawowe  Nr 2,  7,  6   oraz   Gimnazjum   Nr  1,  3  i   4;

Harmonogram zagospodarowania przyszkolnych terenów rekreacyjno - sportowych na  kolejne  lata  przedstawia  się  jak  niżej:

-  2009 r.:  Szkoła Podstawowa  Nr 10

-  2010 r.: Szkoła Podstawowa  Nr 12; Nr 14  - I etap, Gimnazjum Nr 5

-  2011 r.:  Szkoła Podstawowa  Nr 14  -  II etap.

Planuje się  wykonanie zakresu  robót  rozpoczętych  w roku 2007.  Zakończenie  prac zostało przesunięte na wniosek wykonawcy na 2008 rok. Inwestycja obejmować  będzie tworzenie terenów przy  Szkole Podstawowej Nr 13, w tym wykonanie boiska  wielofunkcyjnego: boiska do  piłki  ręcznej,  boiska do gry w piłkę koszykową i  siatkową. Ponadto w ramach II etapu wykonana zostanie bieżnia wokół boiska do piłki nożnej. Planuje się również  zagospodarowanie  terenu  przylegającego do boiska.

Ponadto Gmina ubiega się o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego. Przewiduje się,   iż  kontynuacja zadania  następować będzie w następnych latach.

 

33.   Dokumentacja  techniczna  -  termomodernizacja   placówek   oświatowych.

       Realizacja  zadania  przewidziana  jest   na   lata   2008 - 2010.   W  2008 r.  wytypowane zostały placówki, dla których opracowana zostanie dokumentacja techniczna,   w tym: Szkoła Podstawowa Nr 14,  Szkoła  Podstawowa  Nr 3 ,  Gimnazjum  Nr 2  oraz  Przedszkole Publiczne  Nr 21 i Przedszkole Publiczne Nr 20. Opracowana  dokumentacja  będzie podstawą do podjęcia przez Gminę starań w celu pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie  termomodernizacji  wskazanych  obiektów  oświatowych.

 

34.   Przebudowa  kuchni z przebudową szybów windowych i przebudowa instalacji     c.o. oraz sanitariatów  w  PP  Nr 2".

       W  2008 r. w Państwowym  Przedszkolu  Nr  2 dokonana  zostanie  przebudowa  kuchni,  polegająca na  przebudowie  instalacji,  posadzek  i  ścian  oraz  przebudowie  szybów windowych. Konieczność wykonania tych prac wynika z  zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie. Z uwagi na wysoki stopień  degradacji, niezbędne jest  również  wykonanie instalacji  c.o. W 2008 r. nie została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w związku z czym realizację zadania przesunięto na 2009 r.

 

35.   Adaptacja   pomieszczeń   segmentu   IV  Gimnazjum   Nr  5  na  potrzeby   oddziału

  • Przedszkolnego Przedszkola Publicznego Nr 19.

      Inwestycja ma na celu oddzielenie pomieszczeń szkolnych, w których uczą się dzieci         z oddziałów przedszkolnych, od pomieszczeń dla dzieci uczących się w gimnazjum.  Planowany termin wykonania - 30.08.2008 r.

 

36.   Przebudowa  instalacji   c.o.,   instalacji   elektrycznej,   wentylacyjnej,   przebudowakuchni wraz z szybami windowymi w PP Nr 19 - dokumentacja.

Wprowadzenie zadania spowodowane jest wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzji w sprawie przeprowadzenia niezbędnych prac w celu doprowadzenia pomieszczeń placówki do właściwego stanu sanitarno-technicznego.

W 2008 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową Budownictwa i Systemów Informatycznych „NOVATECH" z Głogowa na przebudowę instalacji c.o, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, przebudowa kuchni wraz z szybami windowymi.  Umowny termin wykonania 30.04.2009 r. Płatność za opracowanie dokumentacji zostanie uregulowana w 2009 r. 

37.   Budowa wymiennej stacji cieplnej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 21 w Głogowie przy ul. Jagiellońskiej 21.

Przedszkole Publiczne Nr 21 podłączone było pod wspólny węzeł cieplny z budynkiem mieszkalnym będącym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze". W związku z porządkowaniem spraw związanych z dostawą ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, nastąpiło odłączenie wspólnego węzła cieplnego, co wiąże się z koniecznością budowy wymiennej stacji cieplnej dla Przedszkola.

38.   Adaptacja  budynku przy ulicy Andromedy 23 na PP z oddziałem żłobkowym - dokumentacja.

Z uwagi na potrzebę zwiększenia miejsc przedszkolnych i żłobkowych zamierza się przystąpić jeszcze w 2008 r. do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku Domu Pomocy Społecznej na PP z oddziałem żłobkowym. Przewidywany termin opracowania dokumentacji - kwiecień 2009 r., płatności z tytułu opracowania dokumentacji nastąpią w 2009 r.

39.   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie adaptacji budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową  zaplecza sanitarnego  zespołu  sportowego  -  Gimnazjum Nr 3.

W roku 2007 Gimnazjum Nr 3 uzyskało pozwolenie na budowę. Dyrektor Gimnazjum zawnioskowała o ujęcie przedmiotowego zadania w WPI. W pierwszej kolejności planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

40.   „Moje  boisko Orlik  2012  - budowa kompleksu  boisk  przy  SP  Nr  14".      

       Zabezpieczone środki pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej   na tereny rekreacyjno-sportowe przy SP Nr 14 (łącznie z przystosowaniem projektu Orlik 2012 do warunków terenowych istniejących przy SP 14) Przystąpienie do  projektu pn. „Moje Boisko - Orlik  2012"  pozwoli  Gminie  na  ubieganie  się  o  dofinansowanie  zadania  ze środków  zewnętrznych.

 

41.   Modernizacja i przepięcie systemu włamaniowego w obiekcie Gimnazjum Nr  2".    

       Modernizacja systemu w szkole wynika z okresowego przeglądu systemu  włamaniowego zamontowanego na  terenie  szkoły.  Zgodnie  z protokołem,  niezbędne jest wykonanie prac związanych z przepięciem i modernizacją istniejącego już  systemu,  ponieważ  obecny  nie spełniał  wymogów  technicznych,  ponadto  nie  był  w  pełni  wykorzystywany.

 

42.   Opracowanie audytu  na  obiekty  oświatowe - termomodernizacje.

W ramach zadania zostanie opracowany audyt energetyczny, który jest niezbędny celem ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres przedsięwzięcia: termomodernizacja placówek użyteczności publicznej m.in.: PP Nr 19, 20 i 21, SP Nr 13, Nr 14, SP Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 2.

43.   SP Nr 10  - przebudowa  zaplecza  przy sali gimnastycznej  -  dokumentacja.

Wprowadzenie zadania wynika z zaleceń Sanepidu oraz służb BHP. Niezbędne jest wykonanie remontu szatni oraz zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej. Realizacja zadania pozwoli na pełne zakończenie prac związanych z całkowitym remontem sali gimnastycznej, co umożliwi również głogowskim klubom organizację rozgrywek ligowych dla grup młodzieżowych grających w piłkę ręczną oraz koszykówkę

44.   SP  Nr  13 - system  wizyjny  na boisku.

Założenie systemu alarmowo-wizyjnego w szkole jest niezbędne, ponieważ ograniczy kradzieże, dewastacje mienia zarówno na boisku jak i na terenie szkoły.

 

III.      ZABYTKI

 

45.   Kontynuacja  odbudowy  obiektów  sakralnych - Kolegiata.

      Kolegiata jest jednym z najważniejszych zabytków regionu. Odbudowa Kolegiaty ze zniszczeń wojennych przyczyni się do rozwoju turystyki.

W poszczególnych latach na kolegiatę przeznaczono odpowiednio kwoty: 2002 r. - 50 tys. zł,  2003 - 250 tys. zł,  2004  i  2005 - po 300 tys. zł, 2006 - 400 tys. zł, 2007 i w kolejnych latach zaplanowano:  2009 - 2010  po 770.000,00 zł,  natomiast  w 2011 -  2012  po 300.000,00 zł.

W zadaniu „Odbudowa kolegiaty w Głogowie" należy wykonać studium  wykonalności dla  inwestycji.  Dokument  ten jest niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie ze  środków zewnętrznych. 

 

46.   Zamek Książąt Głogowskich  - roboty budowlane.

      W zabytkowym Zamku Książąt Głogowskich planowane są następujące prace remontowe:

- wymiana stolarki okiennej,

- docieplenie stropów,

- wymiana grzejników i kotła,

- renowacja elewacji,

- wykonanie sali  odczytowo - konferencyjnej.

Remont wpłynie korzystnie na poprawę wizerunku tej części miasta, zwiększy funkcjonalność budynku i atrakcyjność turystyczną.

W 2008 r. planuje się kontynuować opracowanie dokumentacji na kompleksowe  wykonanie remontu. Realizacja  inwestycji  rozłożona została na  lata  2008 - 2010.

 

47.   Fosa  Miejska  -  kazamaty.

       Od kilku lat trwają systematyczne prace nad zabezpieczeniem murów fosy oraz wymianą balustrad. Po wykonaniu prac budowlanych przystąpi się do zagospodarowania wnętrza fosy. W ramach przyznanych środków finansowych w 2008 r.  planowane  jest  opracowanie  dokumentacji  i  wykonanie  adaptacji  poterny  na cele turystyczne. Poterna znajduje się w ścianie fosy,  po  prawej stronie zejścia od  ulicy  Rzeźniczej. Planuje się dalszą  realizację zadania w latach  następnych.

 

48.   Kościół  św. Mikołaja - badania archeologiczne.

      Celem zadania jest zabezpieczenie ruin kościoła św. Mikołaja przed postępującą degradacją,  a także  częściowe  udostępnienie  ruin dla zwiedzających.  

W 2002 roku przeprowadzono prace zabezpieczające przed wejściem na teren ruiny, w  latach 2005 - 2006 przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne. W roku 2008 planowane jest zakończenie rozpoczętych badań archeologicznych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła. 

 

49.   Kościół św. Mikołaja - roboty zabezpieczające.

       Gmina Miejska Głogów posiada opracowaną dokumentacją wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie tego zadania. W związku z postępującą degradacją kościoła zachodzi konieczność jak najszybszego rozpoczęcia robót zabezpieczających ruiny kościoła zgodnie    z opracowaną dokumentacją .

Zaplanowane na 2009 r. środki pozwolą na zakończenie rozpoczętych w 2008 r. robót zabezpieczających  w kościele. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na IV kw. 2009 r.

 

50.   Iluminacja Kolegiaty - dokumentacja.

       Wykonanie iluminacji Kolegiaty niezbędne jest ze względu na dużą wartość historyczną obiektu oraz potrzebę podkreślenia walorów tego zabytku, zarówno dla mieszkańców naszego miasta, jak  i  dla  turystów  odwiedzających  Głogów.

    Zaplanowane środki na 2009 r. pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,  którą opracowuje Firma  LOTRONIC Light  System  z  Katowic.

Termin opracowania  30.04.2009 r.  Płatność za opracowanie dokumentacji nastąpi w 2009 r.  w  ramach  zaplanowanych  środków.

 

51.   Iluminacja  Ratusza

       W  ramach  przedmiotowego  zadania  planuje  się  wykonać  iluminację  Ratusza.

Zaplanowane środki na 2009 r. pozwolą na wykonanie zaprojektowanej iluminacji Ratusza. Pozwoli to na wyeksponowanie walorów estetycznych obiektu Ratusza i będzie miało znaczący wpływ na poprawę  atrakcyjności turystycznej Starego Miasta.

 

52.   Wieża ratuszowa - elewacja + roboty wykończeniowe wewnętrzne - aktualizacja dokumentacji + remont  dachu  Ratusza.

Wykonanie docelowej elewacji wieży  ratuszowej jest ostatnim etapem budowy Ratusza. Opracowana w latach poprzednich dokumentacja na zakończenie robót wykończeniowych wieży ratuszowej,  obecnie wymaga  aktualizacji.

Zaplanowane na 2009 r. środki pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Płatność za opracowanie dokumentacji nastąpi w 2009 r. 

 

53.   Zakup  windy wraz z montażem w budynku  Ratusza

Zaplanowane na 2009 r. środki finansowe pozwolą na zakup i montaż windy dla budynku Ratusza.

Powyższe spowodowane jest koniecznością wymiany użytkowanego obecnie urządzenia dźwigowego ze względu na znaczny stopień jego zużycia. Wymiana zużytych elementów nie przyniosłaby oczekiwanego efektu w postaci zmniejszenia awaryjności.  Ponadto nie ma możliwości zakupu części zamiennych dźwigu ze względu na ich niedostępność na rynku. Jest to bowiem urządzenie sprowadzone z Czech, które obecnie zostało wycofane z produkcji.

 

54.   Klimatyzacja Ratusza - dokumentacja.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja na wykonanie klimatyzacji pozostałych, nie objętych dotychczas klimatyzacją  pomieszczeń Ratusza.

Umowę na wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  pozostałych pomieszczeń  Ratusza  zawarto w 2008 r. (z Autorską Pracownią Projektową z Głogowa). Termin wykonania  31.01.2009 r. Płatność za opracowanie dokumentacji nastąpi w 2009 r. 

 

IV.              BUDOWNICTWO  MIESZKANIOWE

 

55.   Przebudowa, adaptacja obiektu - Al. Wolności 11 z przystosowaniem na lokale mieszkalne.

W zadaniu planowana jest przebudowa obiektu na  budynek  mieszkalno-usługowy. 

Na parterze uzyska się dwa lokale użytkowe, natomiast  na  pozostałych  kondygnacjach     (od 1-3)  planuje się przebudowę pomieszczeń na sześć lokali mieszkalnych.  Natomiast  na  poddaszu, po przeprowadzeniu  niezbędnej  przebudowy  dachu  pozyskane  zostaną  dwa  lokale  mieszkalne. 

W 2008 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na  budowę. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w 2009 r.

 

56.   Nabycie gruntów  od  firmy  Saller  Market  Sp.  z  o.o.  (2006 - 2008).

       Nabycie gruntów do zasobów Gminy w obrębie 13 - „Brzostów" przy ul. Wojska Polskiego o powierzchni 4,3364 ha od firmy Saller Market Sp. z o.o. w Bolesławcu. W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zaplanowane  w  budżecie  2008 r.  środki  zostaną  wykorzystane  na zapłatę  III transzy za  nabycie  działek  od  firmy Saller Market sp. z o.o.

 

57.   Wykup działek.

Zaplanowane  środki  zostaną wykorzystane  na:

1)  odszkodowania za działki przeznaczone  pod  drogi przejęte do zasobów  Gminy,

 2)  wykup  gruntów  w  zasoby Gminy przeznaczonych  pod  drogi  lokalne,

 3)  odszkodowania za  rozwiązanie  umowy  dla  użytkowników  wieczystych  jako rekompensata  za  obniżenie  wartości  nieruchomości  w  związku  ze  zmianą  miejskiego  planu zagospodarowania  przestrzennego. 

 4)  wykup gruntów przeznaczonych pod cmentarz komunalny w obrębie 13 „Brzostów".  

Łączna wartość wykupu gruntów pod cmentarz stanowi kwotę 867.475,00 zł,  która płatna będzie w trzech transzach, w tym:  w roku  2008 - 380.000,00 zł,  w  2009 r. -  260.000,00 zł   oraz   w  roku  2010  -  227 .475,00 zł.

5)  wykup  działki   przeznaczonej   pod   budowę  sortowni  odpadów.   W  wyniku prowadzonych przez Gminę negocjacji z KGHM Polska Miedź  S.A. O/Huta Miedzi   Głogów - w dniu  07.04.2008 r. został  spisany  protokół,  na  mocy  którego Gmina Miejska Głogów  nabędzie  od  KGHM  Polska  Miedź  S.A. w  Lubinie Oddział „Huta Miedzi Głogów"  prawo  do  użytkowania  wieczystego  nieruchomości gruntowej  niezabudowanej oznaczonej Nr geod. 144/1 o pow. 78104 m2,  położonej    w Głogowie w  obrębie 15 „Biechów".   Zawarcie  stosownej  umowy  notarialnej   planowane  jest   w  drugiej  dekadzie  czerwca  2008 r.

6)  wykup działek  z  przeznaczeniem  pod  rozwój  gospodarczy  (przyciąganie  inwestorów)

           

58.   Realizacja  budownictwa  czynszowego  -  udziały  w  TBS.

       Realizacją budownictwa czynszowego w imieniu Gminy Miejskiej Głogów zajmuje się gminna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka, w kolejnych latach oddała do użytku następujące lokale  mieszkaniowe:

- 2002 r. -  3 bloki przy ul. Merkurego na Os. Kopernik (80 mieszkań),

- 2003 r.  -  3 bloki przy ul. Oriona na Os. Kopernik (60 mieszkań),

- 2004 r. - przystąpiono do budowy kamienicy na Starym Mieście przy ul. Kołłątaja i Piotra Skargi, w  związku  z  tym w 2005 r. oddano do użytku 60 mieszkań (I etap inwestycji),  natomiast w 2006 r.  -  59  (II etap inwestycji).

- 2007 r.  -  56  mieszkań  przy ul. Książąt  Oleśnickich Nr 2-12 (I etap),  ponadto  realizowany jest  II etap (56 mieszkań)   przy ul. Książąt  Oleśnickich  Nr 14-24. Planowane  zakończenie  inwestycji I półrocze 2008 r.

W latach  2008-2010  planuje  się  oddać  112  lokali  mieszkalnych do użytku. 

Kontynuacja budowy nowych mieszkań czynszowych w ramach TBS, częściowo rozwiązuje problemy mieszkaniowe w mieście.

 

59.   Realizacja  budownictwa  socjalnego - ulica  Krochmalna - II etap realizacji - zespół czterech  budynków i budowa kotłowni dla II etapu (w tym środki własne 2.172.747,00 zł, środki z Funduszu Dopłat BGK 427.253,00 zł)

       Budowa mieszkań socjalnych ma stworzyć warunki mieszkaniowe dla niezamożnej grupy mieszkańców miasta.

W latach 2003-2004 wykonana została adaptacja pomieszczeń budynku po dawnym Hotelu Miejskim, z których utworzono 44 mieszkania. W 2003 roku przeznaczono na ten cel 403.933 zł., w 2004 roku na zakończenie zadania przeznaczono dalsze 1.574.272 zł. W 2003 roku 567 tys. przeznaczono na adaptację siedmiu mieszkań socjalnych dla osób niepełnosprawnych, po dawnym przedszkolu przy ul. Rudnowskiej. W 2006 roku wybudowano i oddano do użytku 22  lokale mieszkalne wraz z infrastrukturą: siecią wodociągową, kanalizacją, oświetleniem terenu, ciągami pieszo-jezdnymi z kostki betonowej.

W  2008  roku  -  w ramach zabezpieczonych środków planuje  się   zrealizować II etap budownictwa socjalnego  wraz  z  budową  kotłowni  na  paliwo  stałe (węgiel,  miał węglowy,  drewno).  W  efekcie  zostanie  wybudowanych  19  lokali  socjalnych.

Na  realizację  zadania zostały pozyskane dodatkowe  środki  finansowe  z  Funduszu  Dopłat.  Realizacja zadania planowana jest w latach następnych.

 

60.   Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi  przy ul. Merkurego 8.

       W  ramach  zaplanowanych  na  2008 r.  środków  planowane  jest  opracowanie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  remontu,  przebudowy  i  zmiany  sposobu  użytkowania  budynku  hotelu robotniczego typu „Lipsk"  -  na  budynek  mieszkalny   z  mieszkaniami  socjalnymi. Realizacja zadania zakończy się w  2010 r.

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Funduszu Dopłat w wysokości  3.951.970,26 zł.  W wyniku przebudowy  powstanie 95 lokali socjalnych.

 

61.  Zakup 5 mieszkań z przeznaczeniem na powiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy.

       W  ramach  zadania Gmina planuje  zakupić  5 lokali mieszkalnych w celu powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy.

 

62.   Przebudowa  ze zmianą  sposobu  użytkowania  budynku  przy  ul.Folwarcznej w Głogowie  na budynek  z  mieszkaniami  socjalnymi".

       W  zadaniu, w  ramach  zaplanowanych  na 2008 r. środków,  planuje się  wykonać  I etap, w tym: stan surowy zamknięty wraz z  instalacjami  sanitarnymi  i elektrycznymi  wewnętrznymi. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz  oświetlenie  terenu. Gmina  czyni  starania o  pozyskanie środków finansowych na realizację  zadania z  Funduszu Dopłat w wysokości 30% wartości zadania.

Zakończenie zadania  i  tym  samym  uzyskanie  efektu  rzeczowego  w  ilości  42  mieszkań  planuje się  w  2009 r.

 

V.  INFRASTRUKTURA  SPOŁECZNA

 

63.   MOPS  - termomodernizacja - dokumentacja.

      W 2008 roku planuje się opracować dokumentację techniczną na  termomodernizację  Domu  Dziennego Pobytu  i  Rehabilitacji  dla  Dzieci  Specjalnej  Troski w  Głogowie  przy  ul. Norwida  5.

 

64.   MOPS  - dokumentacja na dodatkowe  pomieszczenia  biurowe.

      Miejski Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  ramach  zwiększonych  kompetencji (od  października  2008 r.) będzie zobowiązany do wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. W  związku  z  tym  niezbędnym  jest  pozyskanie  dodatkowych  pomieszczeń  biurowych.  W  roku  bieżącym  planowane  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  te  pomieszczenia.

 

65.   Izba  wytrzeźwień - przebudowa systemu monitoringu.

       Funkcjonujący  obecnie w Miejskim Ośrodku  Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień, system monitoringu jest eksploatowany od kilku lat, co jest przyczyną występowania awarii. Sprawność monitoringu jest niezbędnym elementem  właściwego funkcjonowania izby wytrzeźwień, w tym bezpieczeństwa przebywających tam  pensjonariuszy.

 

66.   Izba  Wytrzeźwień - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana drzwi do sal pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień.

      W ramach  zaplanowanych środków finansowych w 2009 r. zostanie dokonana wymiana  instalacji elektrycznej, malowanie ścian oraz wymiana drzwi do sal pacjentów  przebywających  w  Izbie.

 

67.   Dom Dziennego Pobytu  -  wymiana ogrodzenia

       W ramach zaplanowanych środków finansowych w 2009 r. zostanie wymienione zdewastowane  ogrodzenie  wokół  Domu.

 

68.   Dzienny Ośrodek Opiekuńczy - położenie posadzki typu „Tarket" w części parteru.

       W ramach zadania w 2009 r. planuje się położenie posadzki typu „Tarket" w części parteru.

 

69.   Dzienny Ośrodek Opiekuńczy - przebudowa wjazdu na teren Ośrodka wraz z  wyłożeniem ciągów pieszych.

       W ramach zadania w 2009 r. planuje się  przebudowę wjazdu na  teren Ośrodka wraz z wyłożeniem ciągów pieszych.

 

70.   MOPS  -  wymiana pokrycia  dachowego.

W  ramach  zadania  w  2009 r. planuje  się  wykonanie  pokrycia  dachowego na budynku MOPS.

 

71.   MOPS  -  wymiana ogrodzenia.

W  ramach  zadania  w  2009 r. planuje  się  wymianę  ogrodzenia  wokół  budynku

 

72.   MOPS  -  montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.

W  ramach  zadania  w  2009 r. planuje  się  montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.

 

73.   Budowa Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego i heliportu  na terenie ZOZ w Głogowie.

       Zaplanowane środki finansowe w 2009 r. zostaną  wykorzystane jako dotacja dla Zarządu Powiatu Głogowskiego na  budowę Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego i heliportu na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie. Istnieje potrzeba dobudowy  Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego wraz z Blokiem Operacyjnym, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz heliportu (lądowiska dla helikopterów sanitarnych). Powyższe pozwoli  na poprawę opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardów usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do tych świadczeń.

 

74.   MOPiWTU - wykonanie zespołu wejściowego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń poradni w budynku MOPiWTU - dokumentacja.

        W bieżącym roku planowane   jest przygotowanie dokumentacji    niezbędnej do prowadzenia  prac budowlano-modernizacyjnych.  Inwestycja  będzie realizowana  w roku 2009.

 

75.   Ośrodek  Studyjno - Magazynowy  zabytków  archeologicznych  dla  potrzeb województw  południowo - zachodniej   Polski.

W ramach zadania, w  2008 r.  planuje  się  wykonać  I etap robót  polegających  na modernizacji  fundamentów,  wykonanie  robót  murowych,  modernizację  przyłączy  kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wniesienie drugiej raty opłaty  przyłączeniowej.

 

Remont budynku biurowego „FAMABA" prowadzi się w celu utworzenia w przyszłości ośrodka studyjno-magazynowego zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo-zachodniej Polski.

Realizacja  zadania  prowadzona  będzie  w  oparciu o  środki finansowe  przyznane z  MKiDN - kwota 6 mln,  ponadto  z  GFOŚiGW  oraz  środków własnych Gminy.

Zaplanowane środki na 2009 r. pozwolą na zakończenie rozpoczętej w 2008 r. budowy Ośrodka Studyjno-Magazynowego zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo-zachodniej Polski. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na  IV  kwartał  2009 r.

 

76.   Gmina  Miejska Głogów  na  rzecz  Domu  Dziennego  Pobytu  i  Rehabilitacji  dla Dzieci  Specjalnej Troski  w  Głogowie.

      Beneficjentem zadania jest Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie.

Realizacja  zadania możliwa jest w przypadku przyjęcia wniosku o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów  służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (50%).  W  przypadku  przyjęcia  projektu  do  realizacji, dofinansowanie ze środków PFRON  wyniesie  50%.

Zgodnie z  regulaminem  konkursu wymagane  jest,  aby  jednostka  samorządu terytorialnego zabezpieczyła pełną kwotę na realizację przedsięwzięcia tj.   320.506,-zł.

          Zakres robót budowlanych projektu obejmuje: zakup i montaż  dźwigu  osobowego dla  osób  niepełnosprawnych  wraz  z  wykonaniem  szybu  windowego,  poszerzenie  otworów drzwiowych,  wymianę  stolarki  drzwiowej,  likwidację  progów  w komunikacji poziomej, położenie posadzki typu „Tarket", cyklinowanie i  lakierowanie  parkietów w  pomieszczeniach  rehabilitacyjnych,  wymianę  barierek  schodowych  oraz  montaż  poręczy  wzdłuż  ciągów  komunikacyjnych,  remont  węzła  sanitarnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz odnowienie powierzchni ścian   i  sufitów.

 

77.   Budowa  sieci  wodociągowej  na  torze  motocrosowym.

      Tor motocrosowy jest miejscem,  gdzie  odbywają  się  masowe  imprezy  sportowe, podczas  których  konieczne  jest  zapewnienie  odpowiednich warunków  sanitarnych.  W  ramach środków zabezpieczonych na 2008 r. planuje się opracowanie dokumentacji  na budowę  sieci  wodociągowej  w tym  miejscu.

 

78.   Przebudowa instalacji  c.o. w budynku przy ul. Perseusza 9 w Głogowie - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło - w Głogowie (50% wkładu w celu uzyskania dotacji PFRON).

       Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób z Upośledzeniem  Umysłowym - Koło w Głogowie z siedz. przy ul. Perseusza 9 wystąpiło z wnioskiem do Urzędu  Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków PFRON  w wysokości 50% kosztów przebudowy instalacji  c.o.  Obecnie,  stan instalacji  c.o. w  Stowarzyszeniu wymaga  przebudowy, ponieważ  w  okresie  grzewczym  nie  pozwala  na  osiąganie wymaganej  temperatury.  Zabezpieczenie  środków  w budżecie Gminy w wysokości 45 tys. zł stanowi  50%  wkład własny  i  pozwala na  ubieganie się  dotacji ze środków PFRON.

 

79.   Komunikacja Miejska  -  udziały.

Przyznane  w  ramach  zadania  środki  przeznaczone  zostaną  na  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki  (objęcie  nowych udziałów). Środki wykorzystane  zostaną na wypłatę zaległych nagród  jubileuszowych  oraz  pokrycie  wzrostu  kosztów  zużycia  paliwa.

 

80.   Obiekty  sportowe  -  udziały  w  GOS.

       Środki zabezpieczone na  tym  zadaniu przeznaczone  są  na podwyższenie kapitału zakładowego  Spółki w  celu  spłaty rat  kapitałowych od zaciągniętego  w  BRE  Bank  Hipoteczny -  kredytu  wraz  z  należnymi odsetkami. 

Spółka  Głogowskie Obiekty Sportowe realizuje  inwestycję pn. "Zespół obiektów sportowo-rekreacyjnych na  terenie  miasta  Głogowa". W  trakcie  realizacji  inwestycji  odnotowano znaczny wzrost cen materiałów oraz  usług budowlanych, które  spowodowały  zwiększenie  wartości  inwestycji  w  2008 roku. Ponadto niezbędne  jest wykonanie dodatkowych  prac budowlanych, związanych  z  przedmiotowa  inwestycją.

 

81.   Przebudowa fontann - Park  Słowiański,  Stare  Miasto,  ulica  Grodzka.

       W  bieżącym  roku  planuje  się  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej rozbudowy  i  przebudowy  istniejących  fontann. 

 

82.   Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie do celów turystyki aktywnej - zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi - dokumentacja.

W   ramach  zadania  Gmina  planuje  zagospodarować  tereny  nadodrzańskie  do  celów turystyki  aktywnej.  Zabezpieczone środki, pozwolą w latach 2008 - 2009 m.in. na: pozyskanie map do celów projektowych, przeprowadzenie badań  archeologicznych,  podpisanie  umów przyłączeniowych  itp. oraz opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej inwestycji.

Planuje się,  iż  inwestycja  będzie  kontynuowana  w latach  następnych.

 

VI.              INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

 

83.   Remont estakady drogowej i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej.

      Estakada znajduje się nad torami kolejowymi. Z uwagi na zły stan techniczny estakady zamknięta jest ul. Nadbrzeżna przy Zamku Książąt Głogowskich. W 2011 r. planuje się wykonanie remontu zgodnie z zaleceniem po dokonaniu przeglądu szczegółowego.

 

84.   Remont obiektów mostowych w ul. Końcowej, Starej, Obr. Pokoju, Piotra Skargi,  Witosa,  Wita  Stwosza, fosy przy zamku w Głogowie  oraz  kładka  dla pieszych  nad torami PKP przy ul. Krochmalnej.

W 2007 r. dokonane  zostały  podstawowe  przeglądy  miejskich  obiektów  mostowych,  zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Głogowa, które to wykazały zły stan techniczny obiektów. W 2011 r. planowane jest wykonanie remontu obiektów, zgodnie  z zaleceniem po dokonaniu przeglądu szczegółowego.

 

85.   Monitoring  miasta Głogowa.

       Funkcjonujący  obecnie  w  mieście  system  monitoringu w  znacznym  stopniu przyczynia się do ujęcia sprawców wielu zdarzeń, zapobiega zagrożeniom  wandalizmu. Planowana  rozbudowa  monitoringu jest  niezbędnym  i  skutecznym  środkiem na „bezpieczne miasto". Będzie  ona  realizowana  sukcesywnie,  w  miarę  pozyskiwania  niezbędnych  środków  finansowych.

W  ramach  środków  finansowych  w  2008 r.  planuje się  dalszą  rozbudowę  systemu  monitoringu  wizyjnego  miasta Głogowa,  w  tym  zamontowanie  4 kamer.

 

86.   Wykonanie  Stref  Płatnego  Parkowania

       Rada Miejska w Głogowie  podjęła w dniu 24 czerwca 2008 r. uchwałę  „w  sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Głogowa oraz sposobu ich  pobierania".  Wprowadzenie Strefy wymaga  opracowania projektu wraz z kosztorysem, który to zostanie  wykonany w roku bieżącym.  Natomiast  w 2009 r.  planowana  jest  realizacja  zadania, w  tym  oznakowanie parkingów  oraz  dostawa i  zainstalowanie urządzeń do pobierania opłat parkingowych  i  wyposażenie  biura  Strefy  w  urządzenia  do  obsługi  wraz z  oprogramowaniem. 

 

87.   Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa

       W  latach  2010 - 2011  przewiduje  się   wykonanie oświetlenia ulic na terenie miasta,   po  uprzednim   opracowaniu  (w 2009 r.) dokumentacji  technicznej.

 

88.   Doświetlenie  ulicy  Nowej.

       W ramach  zadania  w  2008 r.  planowane  jest wykonanie  zakresu  rzeczowego  zadania  tj.  zamontowanie  4  słupów  oświetleniowych.

 

89.   Doświetlenie  ulicy  Gołębiej.

       W ramach  zadania  w  2008 r.  planowane  jest wykonanie  zakresu  rzeczowego  zadania  tj.  zamontowanie  4  słupów  oświetleniowych.

 

90.   Oświetlenie  ulicy Kołłątaja.

        W ramach zaplanowanych środków finansowych na 2008 r. planuje się  wykonać docelowe oświetlenie ulicy Kołłątaja przy budynku TBS wraz  z realizacją  zasilania ul. Polskiej.  W  ramach  zadania  zostanie  zamontowanych  5 słupów oświetleniowych.

 

91.   Oświetlenie  ulicy Kazimierza  Sprawiedliwego

       Inwestycja  planowana  jest  na  2009 r.  Realizacja zadania  jest  niezbędna  ze względu na  poprawę  komunikacji  i  bezpieczeństwa  w  tym  rejonie  miasta.

 

92.   Oświetlenie ul. Kolejowa.

       Zadanie  planowane  jest  na  2009 r. Wykonanie  oświetlenia  jest niezbędne  ze względu na  poprawę  komunikacji  i  bezpieczeństwa  w  tym  rejonie  miasta.

 

93.   Oświetlenie ul. Mickiewicza przy „Protektorze".

W  ramach  zadania,  planowane  jest  zagospodarowanie terenu - dobudowa oświetlenia. Poprawa warunków komunikacji i  bezpieczeństwa. Realizacja  planowana jest  na 2009 r.

 

94.   Budowa oświetlenia ul. Portowej.

       W roku  2007 - w  wyniku  interwencji  przedsiębiorców, mających firmy na  terenach po byłej FAMABIE - opracowana  została dokumentacja techniczna na  wykonanie oświetlenia  ulicy. Mając na uwadze bezpieczeństwo tych  firm,  konieczne  jest  wykonanie  w  bieżącym  roku  oświetlenia  ul. Portowej.

 

95.   Rozbudowa  oświetlenia  ul. Spokojnej.

      Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji jest niezbędna z uwagi  na  poprawę  warunków bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Ostrów Tumski. Dodatkowe słupy oświetleniowe  doświetlą  budynek  komunalny zlokalizowany  przy ulicy Kamienna  Droga  Nr 49 i 49a. 

 

96.   Rozbudowa oświetlenia ul. Cichej.

       Doświetlenie ulicy niezbędne jest ze względu na poprawę warunków bezpieczeństwa. Dodatkowy  słup oświetleniowy  posadowiony  zostanie  na wysokości  posesji  Nr 8.

 

97.   Budowa oświetlenia  ul. Akacjowej.

      Oświetlenie ulicy jest niezbędne w związku  z  postępującą  realizacją  budownictwa  mieszkaniowego - jednorodzinnego w tej  części miasta. Planuje się wykonanie oświetlenia ul. Akacjowej od kościoła do ulicy Osadników. Realizacja inwestycji poprawi  bezpieczeństwo mieszkańców  osiedla  Krzepów.

 

98.   Ulica  Kasztanowa.

       Realizacja inwestycji niezbędna jest w celu poprawy bezpieczeństwa  mieszkańców  osiedla  oraz  poprawy  warunków  ruchu  pieszego  i  samochodowego.

W  rejonie tym  zakończona została budowa domów jednorodzinnych, stąd zachodzi konieczność  zapewnienia  mieszkańcom  dojazdu  do  posesji. W  ramach  przyznanych środków finansowych  planowane  jest  wykonanie  sięgacza,   oświetlenia  i  odwodnienia ulicy, a  także  wykonanie chodnika  wraz  z budową  i  przebudową  zjazdów.  Dokumentacja opracowana  została w roku  2007,  natomiast w 2008 roku  planowane  jest  wykonanie  zakresu  rzeczowego zadania.

 

99.   Budowa  oświetlenia  - ul. Wąska

Przystąpienie  do  realizacji  inwestycji  wynika  z  licznych  petycji  mieszkańców  ulicy Wąskiej.  Dokumentacja  techniczna  opracowana  została  w 2006 r. W  zakresie  inwestycji planowane jest ułożenie ok.163 mb kabla energetycznego oraz  zamontowanie 4 słupów  oświetleniowych.  Realizacja  inwestycji  poprawi  warunki  bezpieczeństwa mieszkańcom  osiedla. Termin wykonania  zadania  planowany  jest  na  30.10.2008 r.

 

100.  Budowa  sięgacza  w  ul. Świętej Jadwigi  Śląskiej (uzbrojenie, oświetlenie, droga tymczasowa).

           Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji jest  niezbędna  w  związku  z  rozwojem  budownictwa  jednorodzinnego w tej  części miasta. Wykonanie zadania zapewni  dojazd do istniejącego już budynku jednorodzinnego oraz wydzielonych przez Gminę działek, przeznaczonych do sprzedaży. Dokumentacja techniczna przygotowana  została  w  2007 r.  Zakres  rzeczowy  zadania  przewidziany  jest  na rok  bieżący.

 

101. Targowisko Miejskie (zwiększenie  mocy  elektroenergetycznej).

      Budowa  targowiska  miejskiego przy ul. Kazimierza  Sprawiedliwego na osiedlu Piastów Śląskich  prowadzona  była w latach 2006 - 2007, do użytkowania obiekt  przekazany  został  w  maju  2007 r.  Łączny  koszt  budowy  targowiska  wyniósł   8.054.972,00 zł. 

Mając  na  uwadze  fakt,  iż  Gmina  planuje  przeprowadzać  na  terenie  targowiska  imprezy masowe, zachodzi konieczność zwiększenia istniejącej mocy  elektroenergetycznej, ponieważ budowa tymczasowego zasilania,  oddzielnie  na  każdą imprezę  jest  zbyt  kosztowna.  Planuje  się,  iż  zakres  rzeczowy  inwestycji  zostanie  zakończony  w  I półroczu  bieżącego roku.

 

102. Częściowe zadaszenie stanowiska handlowych na targowisku  przy ul. Saturna.

       Targowisko przy ul. Saturna  cieszy się  popularnością wśród  handlowców, jak również  kupujących. Częściowe  zadaszenie  placu  znacznie  polepszy  funkcjonalność  i  poprawi warunki handlu na tym terenie. W ramach przyznanych środków planowane  jest wykonanie koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego wraz  z  kosztorysem inwestorskim, a  w dalszej  kolejności  -  I etap zadaszenia  (określenie zakresu tego etapu będzie możliwe po wykonaniu kosztorysu).  Zakłada się  wykonanie zadaszenia trzech głównych ciągów komunikacyjnych  wraz  ze  stoiskami  handlowymi  po obu  ich  stronach.

 

103.  Aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie  gospodarki  wodno - ściekowej  osiedli:  Widziszów,  Nosocice,  Krzepów.

       W ramach zadania planuje się dokonać aktualizacji dokumentacji na  uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej osiedli: Widziszów, Nosocice,   Krzepów. W 2008 r. planuje  się  opracowanie projektu  budowlanego  i  wykonawczego  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  sieci  kanalizacji  deszczowej  na  terenie  osiedli:  Cukrownik,  Krzepów,  Widziszów,  Nosocice,  terenu  byłej  Famaby  i  ul. Żarkowskiej  w  Głogowie. Gmina Miejska Głogów czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie zadania  w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

104.  Uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej II etap - os. Stare Miasto i Złota Podkowa.

     Gmina przystępuje do opracowania dokumentacji projektowej na II etap uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,  obejmującej niżej wskazany zakres:

-  zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej  i  deszczowej w ul. Ułanów Polskich

   stanowiącej część osiedla Stare Miasto,

-  rozwiązanie  problemu  wypełniania kanału ściekowego na skrzyżowaniu ulic: Kazimierza Wielkiego i Rudnowskiej  wraz  z  likwidacją prowizorycznej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ulicach: Rudnowskiej i Mechanicznej,

-  sporządzenie  bilansu pod kątem potrzeby budowy zbiorników retencyjnych,

Powyższe  jest  niezbędne, z  uwagi na potrzebę objęcia programem skanalizowania ul. Ułanów Polskich.  Obszar  ten do  chwili  obecnej nie jest przyłączony do  miejskiej sieci  kanalizacyjnej.

Ponadto  należy  rozwiązać  problem  wybijania studzienek kanalizacyjnych u zbiegu  ulic: Kazimierza Wielkiego - Rudnowskiej,  związanych  z  przeciążeniem obecnego kanału zrzutowego podczas ulewnych opadów deszczu.  Należy również  dokonać bilansu ścieków zlewni z osiedla Piastów Śląskich - jedn. A i B pod  kątem potrzeby budowy zbiorników podziemnych. 

 W 2008 r. zawarto umowę z  Zakładem Projektowo-Usługowym „IWRA" z Kościana na wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej II etap os. Stare Miasto i Złota Podkowa. Termin wykonania 30.10.2009 r. Płatność za opracowanie dokumentacji  nastąpi w 2009 r.

 

105.  Osiedle  Brzostów

     Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji jest niezbędna w związku z  dynamicznym   wzrostem   budownictwa   mieszkaniowego  jednorodzinnego na tym Osiedlu.

PWiK sp. z o.o. zrealizuje  I etap budowy sieci wodociągowej  i  kanalizacji sanitarnej na  Osiedlu.  Gmina Miejska Głogów zrealizuje  I etap budowy  kanalizacji  deszczowej i dróg  wraz z oświetleniem. Zaplanowany zakres uzbrojenia osiedla zostanie wykonany i sfinansowany  w  2009 r.

Zakończenie  uzbrojenia  Osiedla planowane jest  na  lata 2011-2012, po zrealizowaniu budownictwa mieszkaniowego.  Wykonany  zostanie  wówczas  pozostały  zakres robót drogowych.

 

106. Osiedle  Złota  Podkowa

            Realizacja  zakresu rzeczowego inwestycji jest niezbędna w związku   z  dynamicznym  wzrostem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na Osiedlu.

PWiK sp. z o.o. zrealizuje I etap budowy sieci wodociągowej  i  kanalizacji sanitarnej na  Osiedlu. Natomiast  Gmina  Miejska  Głogów  zrealizuje  I etap budowy  kanalizacji  deszczowej  i dróg  wraz  z oświetleniem.

Zakończenie  uzbrojenia  Osiedla planowane jest  na  lata 2011-2012, po zrealizowaniu budownictwa mieszkaniowego. Wykonany  zostanie  wówczas  pozostały  zakres robót drogowych.

 

107.  Budowa  kanalizacji  deszczowej  w ul. Folwarcznej.

            W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na realizację kanalizacji  deszczowej  w ul. Folwarcznej.  W dalszej  kolejności  planowane jest  wykonanie rzeczowe zadania.

 

108.  Rewitalizacja osiedla Żarków - dokumentacja.

            Gmina  przystępuje  do opracowania  dokumentacji  projektowej  na  zadanie. 

W ramach wnioskowanych  środków  w 2008 r. planuje się pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie prac  geologicznych, pokrycie zobowiązań z tytułu umów przyłączeniowych (EnergiaPro Grupa Tauron, WPEC, itp.). Opracowana dokumentacja pozwoli Gminie rozpocząć starania w I kwartale 2009 r. o uzyskanie środków zewnętrznych dla zadania w tym m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego  woj. Dolnośląskiego, WFOŚiGW.   Dalsza  realizacja  zadania  planowana jest  w  latach  2009 - 2010.

 

109.  Dokumentacja techniczna - oświetlenie, w tym m.in. oświetlenie ul. Głowackiego, oświetlenie ul. Rudnowskiej, oświetlenie ul. Piłsudskiego - kontynuacja,  oświetlenie ul. Kasztelańskiej,  doświetlenie  ul. Jagiellońskiej,  doświetlenie  placu  zabaw  pomiędzy  ul. Przemysłową,  Matejki,  Sikorskiego.

W ramach zadania w  2008 r. planuje się wykonać m.in. dokumentację  oświetleniową takich ulic jak: Głowackiego, Rudnowskiej,  Piłsudskiego - kontynuacja,  Kasztelańskiej, Jagiellońskiej i doświetlenia  placu  zabaw  pomiędzy  ul. Przemysłową,  Matejki i  Sikorskiego, oświetlenie ul. Akacjowej.  Kontynuacja  zadania   planowana  jest  na  2009 r. 

 

110.  Schronisko  dla  zwierząt  - dokumentacja.

            Gmina  Miejska  Głogów  otrzymała  od  Spółki  „ENERGETYKA"   zgodę  na  lokalizację  schroniska  dla  zwierząt  na   działce  Nr  389/1 obręb 17 „Wróblin".  W  związku  z  planowaną  budową  schroniska,  zachodzi  konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację  projektu  technicznego.  Gmina  zwróciła się  z  wnioskiem  do  Dyrekcji  Huty  Miedzi  Głogów  o  zawarcie  umowy  dzierżawy  działki.

 

111. Przebudowa  sieci  kanalizacyjnej  w  ul. Grodzkiej - dokumentacja"

            W ulicy Grodzkiej, na odcinku od ulicy Starowałowej do skrzyżowania z ulicą Garncarską  występuje konieczność przebudowy sieci kanalizacyjnej, z uwagi na jej degradację. Wykonanie tych  prac wymaga  opracowania  dokumentacji  technicznej.

                                                                                  

112.  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa.

            Gmina Miejska Głogów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Projekt  dotyczy uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w południowo- wschodniej części Głogowa.

Celem Projektu jest przystosowanie aglomeracji głogowskiej do następujących dyrektyw  środowiskowych UE:

Ÿ Dyrektywa 91/217/EWG - poprzez realizacje Krajowego Programu Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych,

Ÿ dyrektywa 2000/60/WE - ramowa dyrektywa wodna.

      Tym samym Projekt ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest następujący:

- budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik,  Nosocice,  Krzepów, Widziszów, byłego zakładu Famaba  oraz sytemu kanalizacji deszczowej w obrębie tych samych osiedli.

Teren ten jest położony w południowo-wschodniej części Głogowa, wzdłuż drogi wylotowej w kierunku miejscowości Rudna. Granica rozpatrywanego obszaru jest wyznaczona:

  • od strony północnej i zachodu - przez rzeki Odra i Czarna,
  • od południa i wschodu - przez tor kolejowy.

       Teren dawnej Famaby zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Rudnowską, rzeką Odra, kanałem rzeki Czarna, torem kolejowym i ul. Starą. Na tym terenie obecnie swoją siedzibę ma kilkanaście podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą. Cześć terenu pozostała   w administracji zakładu Famaba.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVII/240/2008 w sprawie zmian w WPI na lata 2008 - 2012
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:34 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:32 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:27 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)