wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:26

Uchwała Nr XXVII/239/2008 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


U C H W A Ł A    Nr XXVII/239/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie  wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy Miejskiej Głogów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz ostateczne terminy dokonania tych wydatków w 2009 roku. Wykaz wydatków i ostateczne terminy ich dokonania określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

       Zgodnie z art.191 ust 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku z powyższym proponuje się ująć w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2008 następujące zadania:

1. Remont  ul.W. Stwosza - łączna wartość zadania wynosi 1.382.935,38 zł. W 2008 roku na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 528.935,38 zł, w ramach której wykonano: wymianę krawężników od ul. Daszyńskiego do ul Spadzistej, rozbiórkę nawierzchni chodników betonowych i asfaltowych, nawierzchnie chodników z kostki betonowej. Do zakończenia zadania pozostały roboty w zakresie przygotowania i ułożenia nawierzchni jezdni z masy asfaltowej na łączną kwotę 854.000 zł.  Przedłużenie terminu realizacji zadania  spowodowane zostało utrudnieniami związanymi z brakiem odwodnienia mostu na skrzyżowaniu ul.Daszyńskiego i Wita Stwosza, które ma ścisły związek z wyeliminowaniem zastoin wody na moście, zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Ponadto niezbędne jest wykonanie dodatkowych pomiarów wysokościowych w celu uzyskania odpowiednich spadków pod ułożenie masy bitumicznej. Zadanie zostanie zakończone do dnia 26.01.2009 r., płatność w kwocie 854.000 zł nastąpi do dnia 27.02.2009 r.

2. Przebudowa i modernizacja ul. Styczniowej - zadanie realizowane wspólnie   z PWiK Sp. z o.o. z Głogowa. Łączna wartość zadania (finansowana ze środków gminy) wynosi 612.067,68 zł. Wykonawca zadania  w ramach umów zrealizował zasadniczy zakres robót na łączną kwotę  436.123,21 zł. Z uwagi na opóźnienie w udzieleniu zgody na zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Spadzistej przez Komendę Powiatową Policji oraz konieczność wykonania zwiększonego zakresu robót  (tj. robót dodatkowych: wykonanie podbudowy opaski, wymiana gruntów), Wykonawca nie był w stanie w terminie umownym zakończyć zadania. Do wykonania pozostała: część robót nawierzchniowych, częściowa wymiana gruntu, wzmocnienie poboczy oraz roboty porządkowe na łączną kwotę brutto 175.944,47 zł,  co stanowi ok. 29 % wartości zadania. Zgodnie z  wnioskiem Wykonawca deklaruje wykonanie tych robót do dnia 23.01.2009 r., płatność nastąpi do dnia 26.02.2009 r.

3. Zakup samochodu dla Urzędu Miasta - w wyniku ogłoszonego przetargu w dniu 27.11.2008 r. został wyłoniony dostawca (Autoryzowany Dealer Skody) z terminem wykonania zadania do końca roku. W związku z  realizacją przez Dostawcę zamówienia na dostawę samochodów osobowych dla Administracji Rządowej RP, która jest priorytetowa dla Dostawcy, termin realizacji zamówienia został przesunięty do dnia 30.01.2009 r., płatność nastąpi do dnia 02.03.2009 r.

4. Schronisko dla zwierząt - projekt techniczny - w budżecie 2008 roku zabezpieczono na ten cel kwotę 45.000 zł. Złożenie przez projektanta kompletnego projektu budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wiąże się z pozyskaniem decyzji o lokalizację inwestycji, co wpływa na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.01.2009 r. Płatność w kwocie 42.872,76 zł (zgodnie z zawartą umową z projektantem) nastąpi do dnia 23.02.2009 r.

5. Osiedle Złota Podkowa - łączna wartość zadania wynosi 980.835,80 zł. Wykonawca zadania  w ramach umowy  zrealizował zasadniczy zakres robót na kwotę brutto 856.696,37 zł.  Z uwagi na zaistnienie awarii istniejącej sieci elektroenergetycznej na osiedlu Złota Podkowa i brakiem możliwości zmiany konfiguracji wykonanej sieci elekroenergetycznej, Wykonawca nie miał możliwości zakończenia zadania w terminie umownym. Do zakończenia w ramach zadania pozostały: prace wykończeniowe, porządkowe, utylizacja zdemontowanych słupów żelbetonowych oraz  dokonanie robót pomiarowych na łączną kwotę brutto 124.139,51 zł, co stanowi ok. 13 % wartości zadania. Zgodnie z wnioskiem Wykonawca deklaruje wykonanie tych robót do 15.01.2009 r. płatność nastąpi do dnia 18.02.2009 r.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVII/239/2008 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:33 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:37 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:26 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)