wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:26

Uchwała Nr XXVII/238/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008


U C H W A Ł A   Nr  XXVII/238/2008

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie    zmian  budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 165, art.165a, art.166, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę  2.958.001  zł

w tym:

- dochody bieżące         zwiększenie o kwotę                3.108.000  zł

- dochody majątkowe    zmniejszenie o kwotę                  149.999 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

 

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia  wydatków Gminy o kwotę   1.534.596 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.192.596 zł przychodów Gminy, w tym z tytułu:

1. Wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 1.807.403 zł.

2. Przychodów z zaciągniętych kredytów - zmniejszenie o kwotę 7.000.000 zł.

3. Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - zwiększenie o kwotę 1 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 699.999 zł rozchodów gminy, w tym z tytułu:

1. Spłaty kredytów - zmniejszenie o kwotę 700.000 zł

2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - zwiększenie o kwotę 1 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 5.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

§ 6.

Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

§ 7.

Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku na kwotę  61.408.633 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 8.

Dokonuje się aktualizacji limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  w latach 2008-2010. Rok 2008  na kwotę  60.300.368 zł, rok 2009 na kwotę 65.778.120 zł  oraz  rok  2010 na kwotę 59.005.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 9.

Dokonuje się aktualizacji prognozy długu na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 10.

Dokonuje się aktualizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 11.

 

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2008 rok będzie wynosił

Dochody

 

 

190.741.992 zł

Wydatki

209.330.642 zł

 

Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały:

 

Deficyt                                                                                                      

18.588.650 zł

Przychody

w tym:

- pożyczki na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE - 1.277.112 zł

- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych - 23.498.599 zł

 

Rozchody 

w tym:

- spłaty kredytów - 4.885.527 zł

- spłaty pożyczek otrzymanych  na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE -  1.301.534 zł

24.775.711 zł  

 

 

 

 

 

 

 

6.187.061 zł

 

 

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi  Miasta Głogowa.

 

 

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały 
Nr XIV/123/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008.

                                                              

                  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów  gminy o kwotę 2.958.001 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 3.108.000 zł, z tego z tytułu:

 • wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 68.000 zł,
 • odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.500.000 zł,
 • podatku od środków transportowych od osób prawnych - 55.000 zł,
 • odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 310.000 zł,
 • podatku rolnego od osób fizycznych - 40.000 zł,
 • wpływów z opłaty targowej - 125.000 zł,
 • wpływów z opłaty produktowej - 10.000 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 149.999 zł, w tym:

 • zmniejszenie o kwotę 150.000 zł środków otrzymanych z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania dokumentacja techniczna - przebudowa ciągu komunikacyjnego do ronda poprzez ul B. Krzywoustego, Wały Chrobrego ul .Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. K. Wielkiego. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2008r. ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową.
 • zwiększenie dochodów o kwotę 1 zł w związku z rozliczeniem zadania (w groszach) Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie,

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy o kwotę 1.534.596 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1.382.396 zł, z tego:

Ø     Zadania, które zostały zakończone i rozliczone:

 • infrastruktura na osiedlu Hutnik-ulica Budowlanych i Obrońców Pokoju zmniejszenie o kwotę 129.000 zł do kwoty 2.521.000 zł,
 • budowa dróg na os.Piastów Śląskich w obrębie ulic: Księcia Jana II, Bolesława Wysokiego, Księżnej Mechtyldy, Salomei - zmniejszenie o kwotę 58.000 zł do kwoty 2.292.000 zł,
 • SP Nr 12 przystosowanie dla osób niepełnosprawnych zmniejszenie o kwotę 52.663 zł do kwoty 1.497.337 zł,

Ø  Dokumentacja techniczna-drogi, w tym m.in. - zmniejszenie o kwotę 130.000 zł do kwoty 618.800 zł. Powodem nie wykorzystania środków na zadaniu  jest odstąpienie jednego z wykonawców od warunków  umownych. Ponadto  duży zakres rzeczowy  zleconych opracowań projektowych-drogowych wymusił realizację tych  dokumentacji w cyklu  przekraczającym rok 2008 i w związku   z tym zaplanowane płatności za opracowania nastąpią w ramach budżetu przyszłego roku.

Ø Dokumentacja techniczna - przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul.B.Krzywoustego, Wały B.Chrobrego, ul.Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul.Piastowskiej z ul.K.Wielkiego -  zmniejszenie o kwotę 150.000 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę  udzielenia zamówienia publicznego mającego na celu pozyskanie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie zaplanowanego na 2008 r. zakresu dokumentacyjnego na kwotę jak wyżej  stało się niemożliwe.

Ø  Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi przy ulMerkurego 8 - zmniejszenie o kwotę 22.637 zł do kwoty  327.363 zł. Przedłużająca się procedura udzielenia zamówienia publicznego mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania spowodowała, że wykonanie zaplanowanego  do realizacji zakresu robót w 2008 r. za kwotę jak wyżej  stało się niemożliwe.

Ø Przebudowa kuchni z przebudową szybów windowych i przebudowa instalacji c.o. oraz sanitariatów w PP Nr 2 - zmniejszenie o kwotę  30.000 zł. Powyższa zmiana  wynika z faktu iż Autorska Pracownia Projektowa z nie wywiązała        się z podjętego zobowiązania opracowania w 2008 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Zachodzi więc potrzeba ponownego pozyskania wykonawcy na opracowanie tejże dokumentacji, która stanowić będzie podstawę realizacji zadania. Przewiduje się, że uzyskanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania możliwe będzie na przełomie miesiąca marca i kwietnia 2009 r. i płatność nastąpi w ramach  środków przyszłego roku. Wobec powyższego środki na realizację dokumentacji jak wyżej pozostały niewykorzystane. 

 

Ø  Dokumentacja techniczna-oświetlenie, w tym m.in. - zmniejszenie o kwotę 98.000 zł do kwoty  52.000 zł.  Po zbilansowaniu środków finansowych na zadaniu pozostaje nie wykorzystana w/w kwota. Powodem nie wykorzystania środków jest brak możliwości pozyskania wykonawców dla takich zadań jak: oświetlenie ul.Kasztelańskiej i Jagiellońskiej oraz  placu zabaw pomiędzy ul.Przemysłową, Matejki i Sikorskiego. Realizacja  dokumentacji nastąpi w 2009 r. w ramach zaplanowanego budżetu.

Ø Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Południowo-zachodniej Polski zmniejszenie o kwotę 456.573 zł tj. do wysokości 43.427 zł. Przedłużająca się procedura udzielenia zamówienia publicznego mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania spowodowała, że  wykonanie zaplanowanego  do realizacji  zakresu robót w 2008 r. za kwotę jak wyżej  stało się niemożliwe.

Ø Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną przez Gminę Miejską  Głogów Województwu Dolnośląskiemu (Dokumentacja techniczna - przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ul.B.Krzywoustego, Wały B.Chrobrego, ul.Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul.Piastowskiej z ul.K.Wielkiego) - zmniejszenie o kwotę 150.000 zł.

Ø Zmniejszenie o łączną kwotę 105.524 zł środków przyznanych w formie dotacji celowych dla Głogowskich Obiektów Usługowych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z ich rozliczeniem zadań, w tym:

częściowe zadaszenie stanowisk handlowych na targowisku przy ul.Saturna -     zmniejszenie o kwotę 81.584 zł do kwoty 268.416 zł,

wykonanie stref płatnego parkowania - dokumentacja - zmniejszenie o kwotę 23.940 zł do kwoty 26.060 zł

Ø 1 zł - zwiększenie środków na zadanie rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie (rozliczenie zadania w groszach).

2. Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 152.200 zł, w tym:

 • 31.700 zł - zmniejszenie - środki powstałe w wyniku rozliczenia zadania - remont ul. Sikorskiego,
 • 350.000 zł - zwiększenie środków na podatek od towarów i usług VAT, w związku ze zwiększoną sprzedażą mienia gminy,
 • 430.500 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na odsetki od kredytu, który nie zostanie zaciągnięty w 2008 r. (7.000.000 zł),
 • 100.000 zł - zwiększenie środków na wydatki związane z obsługą targowisk (80% wpływów - 125.000 zł),
 • 40.000 zł - niewykorzystane środki związane z oczyszczaniem miasta,
 • 60.000 zł - niewykorzystane środki, zabezpieczone w budżecie na likwidacje awarii i bieżące naprawy urządzeń energetycznych,
 • 40.000 zł - niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na: przetrzymywanie psów w schronisku, znakowanie psów oraz inne zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej,

III. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 16.496 zł w dz.750 - Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  z przeznaczeniem za zakup aluminiowych elementów przeszklonych przegród wraz z drzwiami (II piętro Ratusza).

IV. Dokonuje się zmniejszenia przychodów gminy o kwotę 5.192.596 zł, w tym z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych kredytów - zmniejszenie o kwotę 7.000.000 zł,

- wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 1.807.403 zł,

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - zwiększenie o kwotę  1 zł (rozliczenie zadania w groszach - rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie).

V. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów gminy o kwotę 699.999 zł, w tym z tytułu:

- spłaty kredytu - zmniejszenie o kwotę 700.000 zł,

- spłaty pożyczki otrzymanej na prefinansowanie  zadania - rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie (rozliczenie zadania w groszach) zwiększenie o kwotę 1 zł.

VI. Dokonuje się zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez przeniesienie kwoty 10.000 zł  z § 6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, do § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych na realizację zadań związanych z likwidacją azbestu.

VII. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.131 zł dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:

 • Przedszkole Publiczne Nr 17 - zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z wyżywieniem o kwotę 10.000 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększonej w miesiącach zimowych absencji chorobowej dzieci.
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.430 zł, w tym z tytułu:

- dochodów z  otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych  - 2.000 zł,

- otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na wymianę wybitych szyb - 430 zł

 • Przedszkole Publiczne Nr 6 - zwiększenie o kwotę 950 zł dochodów z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup zabawek.
 • Przedszkole Publiczne Nr 7 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.742 zł z tytułu otrzymanej darowizny z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych płyt azbestowych na ceramiczne wraz z malowaniem.
 • Gimnazjum Nr 5 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.009 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.221 zł z tyt. środków otrzymanych od Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła"                      z przeznaczeniem na zakup zestawu mebli do kącika uczniowskiego,

- zwiększenie dochodów  o kwotę 4.239 zł pochodzących z wpłat prowizji PZU z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej,

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.549 zł z tyt. odszkodowania otrzymanego z PZU (zalanie pomieszczeń szkoły) z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawienia szkody.

 • Szkoła Podstawowa Nr 14 (stołówki szkolne) - zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z wyżywieniem o 2.000 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększonej w miesiącach zimowych absencji chorobowej dzieci .

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVII/238/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:33 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:36 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:26 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)