wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:26

Uchwała Nr XXVI/237/2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych


U C H W A Ł A   Nr  XXVI/237/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 17 grudnia 2008 r.

 

w sprawie    szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych

 

 

       Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 22 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami) art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U z 2005 r. Nr 155, poz. 1298) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania  oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników oraz zawodniczek osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach olimpijskich.

 

§ 2.

Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się  o przyznanie stypendium sportowego w grach zespołowych tj. piłce nożnej 11 osobowej, piłce ręcznej, piłce siatkowej i piłce koszykowej:

1. Warunkiem otrzymania stypendium sportowego jest:

1) zakwalifikowanie się do kadry i zespołu reprezentującego klub (stowarzyszenie, SSA- sportową spółkę akcyjną) w najwyższej klasie rozgrywkowej,

2) uczestnictwo I zespołu klubu (stowarzyszenia, SSA)  w oficjalnych rozgrywkach związku sportowego danej dyscypliny tj. I (najwyższej) klasy rozgrywkowej, II klasy rozgrywkowej, III klasy rozgrywkowej (piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej) , IV klasy rozgrywkowej piłki nożnej.

2. Warunki dodatkowe:

1) pozytywna opinia macierzystego klubu (stowarzyszenia, SSA),

2) reprezentowanie wyłącznie głogowskiego stowarzyszenia sportowego, klubu (stowarzyszenia, SSA),

3)przynależność do kadry I zespołu, potwierdzona przez macierzysty klub (stowarzyszenie, SSA) - z wyłączeniem juniorów.

 

§ 3.

1.  Ustala  się   miesięczne   następujące   wysokości    stypendium   dla   poszczególnych zawodników,  w dyscyplinach jak w § 2, za udział w rozgrywkach:

1) w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej  do 15 - krotności kwoty bazowej  i dodatkowo do 1-krotności kwoty bazowej dla juniorów, 

2) w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej oraz II klasie rozgrywkowej piłki nożnej do 12 - krotności kwoty bazowej  i dodatkowo do 1-krotności kwoty bazowej dla juniorów, 

3) w II klasie rozgrywkowej piłki ręcznej, piłki siatkowej i piłki koszykowej oraz      III klasie rozgrywkowej piłki nożnej do 9 - krotności kwoty bazowej i dodatkowo do 1-krotności kwoty bazowej dla juniorów, 

4) w III klasie rozgrywkowej piłki siatkowej i piłki koszykowej oraz IV klasie rozgrywkowej piłki nożnej do 6- krotności kwoty bazowej i dodatkowo do 1-krotności kwoty bazowej dla juniorów.

 

2.  Za kwotę bazową, o której mowa w ust.1, przyjmuje się 50%  wysokości minimalnego wynagrodzenia  za  pracę,  obowiązującego  w  I kwartale  danego  roku budżetowego, ogłaszanego  corocznie  w   rozporządzeniu  Rady   Ministrów  w  sprawie  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.                        

3. Ilość zawodników I zespołu, w poszczególnych dyscyplinach może być dowolna.

 

§ 4.

Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego w dyscyplinach indywidualnych oraz zawodników dyscyplin zespołowych za indywidualne osiągnięcia sportowe:

1) zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich,

2) zdobycie medalu na mistrzostwach świata, Europy, Polski - w kategorii seniorów i juniorów,

3) zakwalifikowanie się do pierwszej reprezentacji kadry Polski - w kategorii seniorów i juniorów

 

§ 5.

 1.   Ustala  się  miesięcznie  następującą  wysokość   stypendium  sportowego  dla poszczególnych zawodników za indywidualne osiągnięcia sportowe:

1)   jak w § 4 pkt 1 - do 5 - krotności kwoty bazowej określonej w § 3 ust. 2,

2)   jak w § 4 pkt 2 - do 3 - krotności kwoty bazowej określonej w § 3 ust. 2,

3)   jak w § 4 pkt 3 - do 1 - krotności kwoty bazowej określonej w § 3 ust. 2.

2.  Warunki dodatkowe:

1) pozytywna opinia macierzystego klubu (stowarzyszenia, SSA),

2) reprezentowanie wyłącznie głogowskiego stowarzyszenia sportowego, klubu.

 

§ 6.

1. Wnioski o stypendia należy składać do Prezydenta Miasta Głogowa.

2. Wnioski o stypendia składać mogą głogowskie stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby  sportowe i SSA.

3. Prezydent w szczególnych przypadkach uzyskania przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego, może przyznać stypendium sportowe niezależnie od wymogów określonych w § 1, § 2 oraz § 4.

4. Wniosek o stypendium powinien zawierać:

-  imię i nazwisko zawodnika,

-  dokument (lub jego potwierdzona kopia) potwierdzający zgłoszenie zawodnika do rozgrywek lub licencja potwierdzająca reprezentowanie wyłącznie głogowskiego stowarzyszenia lub SSA,

- opis osiągnięć sportowych zawodnika,

- dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia,

- dane osobowe do podatku i ubezpieczeń społecznych,

- zobowiązanie do informowania Prezydenta Miasta Głogowa o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium.

5. Stypendia przyznawane są na okres:

1)  od 1 stycznia do 30 czerwca w danym roku kalendarzowym, w oparciu o wyniki sportowe, uzyskane przez zawodnika w roku poprzedzającym przyznanie stypendium.

2) od 1 lipca do 31 grudnia, w oparciu o wyniki sportowe, uzyskane przez zawodnika w I półroczu danego roku.

6. Wnioski o stypendia należy składać w terminie:

1) do 10 stycznia w przypadku ubiegania o stypendium na okres, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1,

2) do 15 czerwca w przypadku ubiegania o stypendium na okres, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 2.

7. W przypadku zgłoszenia nowego zawodnika do rozgrywek w trakcie roku budżetowego, dopuszcza się złożenie wniosku o stypendium dla tego zawodnika w innych terminach niż określone w ust. 6.

 

§ 7.

1.  Stypendia przyznaje, cofa, wstrzymuje i zmienia Prezydent Miasta Głogowa na pisemny wniosek stowarzyszenie, klubu sportowego.

2.  Stypendium sportowe wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Głogowa a zawodnikiem, która określa szczegółowe warunki jego przyznania.

3. Ostateczna kwota stypendium ustalana jest przez Prezydenta Miasta Głogowa.

 

§ 8.

1. Cofnięcie, wstrzymanie lub zmiana wysokości stypendium może nastąpić w przypadku:

1) pisemnego wystąpienia macierzystego klubu (stowarzyszenia, SSA) o cofnięcie, wstrzymanie lub zmianę stypendium wraz z uzasadnieniem.

2) zawieszenie w prawach zawodnika przez władze macierzystego klubu (stowarzyszenia, SSA)

3) zaniedbywaniem przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia,

4) zmiany przynależności klubowej na poza głogowską,

5) zaprzestanie uprawiania sportu,

6)naruszenia norm etyczno-moralnych,

7) rażącego naruszenia przepisów prawa.

 

2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaniu przyczyn jego wstrzymania.

 

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

                                                                    §10.

Traci moc Uchwała Nr XIV/129/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych.

 

  § 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Określenie zasad przyznania i wysokości stypendiów sportowych należy do kompetencji Rady Miejskiej w Głogowie na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o samorządzie gminnym.

      Po raz pierwszy system premiowania sportowców miasta Głogowa za osiągnięte wyniki sportowe wprowadzono w I kwartale 2005 roku.

Uzyskanie przez zawodnika stypendium sportowego jest uznaniem przez władze gminy dotychczasowych osiągnięć sportowych oraz zachętą do stałego podnoszenia swoich umiejętności i poziomu sportowego.

     

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/237/2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:32 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:35 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:26 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)