wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:26

Uchwała Nr XXVI/236/2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odpady komunalne


U C H W A Ł A     Nr  XXVI/236/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 17 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie   ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 ze zmianami) i art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2005 r.  Nr 236,  poz. 2008 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) za jednokrotne odbieranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 60 l - 6,50zł+należy podatek VAT;

2) za jednokrotne odbieranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 120 l - 8,50zł+należny podatek VAT;

3) za jednokrotne odbieranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l - 12,50zł+należny podatek VAT;

4) za jednokrotne odbieranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności powyżej  240 l  -  50,00zł/1m 3  + należny podatek VAT.

 

§ 2.

 

Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 30,00zł/1m3 +należny podatek VAT.

 

§ 3.  

 

Traci moc uchwała Nr XIII/105/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,  poz. 2008 ze zmianami) do kompetencji rady gminy należy określenie górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalnych zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych. Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład podobne są do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Górne stawki, która rada gminy określi w drodze uchwały są to stawki maksymalne, które w indywidualnych umowach z odbiorcami przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przekroczyć nie może. Obciążenie właścicieli nieruchomości stawką wyższą skutkować będzie nieważnością umowy w części przekraczającej tą stawkę. Nieważność ta wynika z art. 58 kodeksu cywilnego.

            Górna stawka ponadto ma zastosowanie w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji przejmującej przez gminę obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych  i ma charakter sankcyjny. Właściciel nieruchomości ma obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy. Wypełnianie tego obowiązku właściciel winien udokumentować w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, posiadającego stosowne zezwolenie na prowadzenie w w/w zakresie działalności, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.  Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji umów zawartych na obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. W przypadku braku realizacji ustawowych obowiązków przez właścicieli nieruchomości, prezydent miasta wydaje decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek uchwalonych przez radę, termin uiszczania opłat oraz sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżniania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/236/2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odpady komunalne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:31 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:34 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:26 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)