wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:25

Uchwała Nr XXVI/235/2008 zmieniająca uchwałę Nr XL/357/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej


U C H W A Ł A   Nr  XXVI/235/2008

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XL/357/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia            6 czerwca 2006 r. w sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  utrzymania  czystości i  porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

 

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,  poz. 2008 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale  Nr XL/357/2006  Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów wprowadza się następujące zmiany

1) w § 7 ust. 1 uchwały w pkt. 2 po słowach: kontenery na odpady - dodaje się słowa: pojemniki na odpady o pojemności: 60 l, 120 l, 240 l, 1000 l.

2) zmienia się treść § 12 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

   „ 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się nie rzadziej niż:

- dwa razy w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej,

- w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 01 maja do 31 sierpnia raz w tygodniu,  w pozostałym okresie raz w dekadzie".

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach uchwalony został przez Radę Miejską w 2006 roku. W związku z wprowadzeniem zróżnicowanych cen górnych stawek opłat za obiór odpadów komunalnych w zależności od wielkości pojemników zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w przedmiotowym regulaminie. Zmianie ulega również częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w przypadku domów jednorodzinnych, gdzie wprowadzone zostają dwa okresy: od 01.maja do 31.sierpnia częstotliwość wywozu nie rzadziej niż raz w tygodniu,  natomiast w pozostałym okresie nie rzadziej raz w dekadzie.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/235/2008 zmieniająca uchwałę Nr XL/357/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:30 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:39 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:25 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)