wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:24

Uchwała Nr XXVI/233/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Głogowa


U C H W A Ł A    Nr  XXVI/233/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  17 grudnia  2008 r.

 

w sprawie    nadania nazwy ulicy miasta Głogowa

               

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się nazwę ulicy w obrębie 13 „Brzostów":

BUKOWA - ulica łącząca ulicę Dębową z ulicą Ogrodową.

 

§ 2.

 

Szczegółową lokalizację ulicy, o której mowa w § 1, określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 § 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Nadanie nazwy ulicy zainicjował Prezydent Miasta Głogowa w związku    
z nowo powstałymi budynkami jednorodzinnymi na osiedlu Brzostów, pomiędzy ulicami: Dębową i Ogrodową.

Dotychczasowe nazewnictwo dróg na osiedlu Brzostów pochodzi od nazw drzew i krzewów, gdyż zarówno nazwa osiedla, jak i większość znajdujących     się tam ulic wpisuje się w tę konwencję. Kontynuując zasadę nazywania ulic nazwa drzew w tym rejonie, Prezydent Miasta Głogowa zaproponował, by nowa ulica nosiła nazwę ul. Bukowej.

 

     Wg art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placówek publicznych oraz wznoszenia pomników.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/233/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Głogowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:29 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:41 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:24 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)