wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:23

Uchwała Nr XXV/229/2008 w sprawie upoważnienia do złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności


U C H W A Ł A    Nr  XXV/229/208

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  26 listopada 2008 r.

 

w sprawie    upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i  przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w południowo- wschodniej części miasta Głogów"

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c w zw. z art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 58 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Rada Miejska w Głogowie upoważnia Prezydenta Miasta do ubiegania się o środki pochodzące z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura    i Środowisko- Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w południowo- wschodniej części miasta Głogów"  oraz do złożenia wniosku  dotyczącego wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

 

2. Rada Miejska w Głogowie wyraża zgodę na realizację projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w południowo- wschodniej części miasta Głogów" o szacunkowym koszcie całkowitym zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie.

 

3. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, Rada Miejska w Głogowie wprowadzi do budżetu Gminy Miejskiej Głogów po stronie dochodów dotację ze środków Funduszu zgodnie z umową o dofinansowanie.

 

§ 2.

 

Zobowiązanie, o którym mowa w §1., zostanie pokryte ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Głogów oraz pożyczek , w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu lub/i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz kredytów.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                       

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

U Z A S A D N I E N I E

        Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Gmina Miejska Głogów ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo- wschodniej części miasta Głogów" w ramach środków pochodzących z Funduszu Spójności.

         Projekt obejmuje budowę sieci sanitarnej w obrębie os. Widziszów, Nosocice , Krzepów, Cukrownik, terenu byłej Famaby oraz modernizację kanalizacji sanitarnej na ul. Grodzkiej i ul. Folwarcznej w Głogowie. Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2010- 2012. Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 82 mln złotych.

         Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w celu spełnienia wymogów formalnych nałożonych na beneficjeta, który ubiega się o środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/229/2008 w sprawie upoważnienia do złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:24 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:43 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:23 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)