wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:23

Uchwała Nr XXV/228/2008 w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzanie ścieków w 2009 roku


U C H W A Ł A    Nr  XXV/228/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 26 listopada 2008 r.

 

 w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę

i odprowadzanie ścieków  w  2009 roku

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zmianami ) w  związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami ) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1.

Udziela się dopłat do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzanie ścieków gospodarstwom domowym na terenie miasta Głogowa w następującej wysokości:

0,65 zł ( netto) za m3 dostarczonej wody,

1,45 zł ( netto) za m3 odprowadzonych ścieków.

 

§ 2.

Dopłat udziela się w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz w lokalnej prasie. 

 

                                                                                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław  Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

        Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858  ze zmianami) Rada Miejska w Głogowie postanawia udzielić w 2009 roku dopłaty do cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków. Dopłata obejmuje gospodarstwa na terenie miasta Głogowa, które  zużywają tę wodę do celów socjalno-bytowych. Kierując się dobrem mieszkańców ustalono dopłaty w wysokości 0,65 zł netto za 1m3 dostarczonej wody oraz 1,45 zł netto za 1m3odprowadzonych ścieków.

         Cena taryfowa za dostawę 1 m3 wody w 2009 roku wynosi 2,89 zł netto oraz 4,41 zł netto za odprowadzanie ścieków.

          Po uwzględnieniu dopłat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie obciążać  mieszkańców Głogowa w 2009 roku opłatami w następującej wysokości:

- 2,24 zł netto (bez VAT) za dostawę 1 m3 wody

- 2,96 zł netto ( bez VAT) za odprowadzenie ścieków.

 

          Różnica pomiędzy stawką taryfową PWiK Sp. z o.o. w Głogowie, a stawką obciążającą mieszkańców będzie pokrywana przez Gminę Miejską w Głogowie.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/228/2008 w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzanie ścieków w 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:24 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:43 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:23 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)