wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:20

Uchwała Nr XXV/224/2008 w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu rozliczenia tych dotacji


U C H W A Ł A   Nr XXV/224/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

 z dnia 26 listopada 2008 r.

 

w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu rozliczenia tych dotacji

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.90 ust. 4  ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z  2004 r. Nr 256,  poz. 2572  ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1. Podstawę obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego(zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) stanowią wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach publicznych tego samego typu, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów z pominięciem Przedszkola Publicznego Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym, oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 13 oraz przedszkoli będących    w fazie likwidacji.

2. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy.

3. Zaliczka dotacji wyliczana jest na podstawie wydatków bieżących z roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji zgodnie z  wytycznymi określonymi w ust.1.

4. Do wyliczenia zaliczki dotacji przyjmuje się ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych tego samego typu pomijając przedszkola wymienione w ust.1, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

 

§ 2.

1. Przedszkolom niepublicznym przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75 %  wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego dziecko w przedszkolach publicznych zgodnie z zasadami określonymi w § 1, ust.1.

2. Podmiotom prowadzącym zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne,  przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach publicznych zgodnie zasadami określonymi w § 1, ust.1.

 

§ 3.

Podstawą przyznania dotacji jest wniosek osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole niepubliczne, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny zawierający:

1. Numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Planowaną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego, zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego.

3. Numer rachunku, na który ma być przekazywana dotacja.

 

§ 4.

1. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne, zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny jest zobowiązana złożyć pisemną informacje do dnia 15 każdego miesiąca o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Dotacji udziela się miesięcznie w formie zaliczki przekazanej z góry nie później niż do dwudziestego dnia każdego miesiąca zgodnie z informacją zawartą w ust 1.

3. Zaliczkę dotacji w okresie przerwy wakacyjnej, tj. w miesiącu lipcu i sierpniu, ustala się w oparciu o średnią liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego, zespołu wychowania przedszkolnego lub do  punktu przedszkolnego w miesiącach od stycznia do czerwca danego roku.

4. Wysokość wpłaconej zaliczkowo dotacji korygowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu o informację o ilości dzieci , o której mowa w ust. 1, nadpłata zaliczona zostanie na poczet kolejnych rat, natomiast niedopłata zwiększy dotację na kolejny miesiąc.

§ 5.

1. Gmina w ramach prowadzenia bieżącego nadzoru ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej ewidencji wychowanków prowadzonej przez przedszkola niepubliczne, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne  otrzymujące dotację z budżetu Gminy Miejskiej Głogów.

2. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji (liczba dzieci faktycznie uczęszczająca  do placówek niepublicznych) za okres roczny przedszkole niepubliczne, zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny dokonuje w terminie do 15 stycznia roku następnego.

3. Całkowite rozliczenie dotacji udzielonej za okres roczny przedszkolom niepublicznym, zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym nastąpi po ustaleniu faktycznie poniesionych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko w roku udzielenia dotacji przez Gminę Miejską Głogów w oparciu o faktyczną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w roku udzielenia dotacji .

4. W ramach  tego rozliczenia w terminie do 30 kwietnia roku następnego podmiot dotowany otrzyma wyrównanie dotacji należnej za rok poprzedni, w przypadku przekazania zaliczkowo dotacji niższej niż należna za dany rok. W przypadku gdy  przekazana zaliczkowo dotacja jest wyższa niż należna podlega ona zwrotowi do budżetu gminy po całkowitym rozliczeniu dotacji.

 

§ 6.

Dotację wstrzymuje się w przypadku:

1. Zaprzestania działalności przez przedszkole niepubliczne, zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny.

2. Wykreślenie przedszkola niepublicznego, zespołu wychowania przedszkolnego i punktu przedszkolnego z ewidencji z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty.

3. Nie złożenia rozliczenia rocznego dotacji przez przedszkole niepubliczne, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny dotyczącego ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. Nie złożenia informacji o planowanej liczbie dzieci organowi dotującemu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

 

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/344/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wysokości i udzielania dotacji na działalność opiekuńczo - wychowawczą oraz dydaktyczną przedszkoli niepublicznych.

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

U Z A S A D N I E N I E

 

         Art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad udzielenia dotacji przedszkolom niepublicznym, zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym.

         Zmiana uchwały wynika z powstania w roku szkolnym 2008/2009 niepublicznej formy wychowania przedszkolnego punktu przedszkolnego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/224/2008 w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu rozliczenia tych dotacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.03.2014 13:29 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:44 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:20 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)