wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:19

Uchwała Nr XXV/223/2008 w sprawie oplat za świadczenia w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żlobkowym i Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie


U C H W A Ł A    Nr XXV/223/2008

Rady Miejskiej Głogowa

z dnia 26 listopada 2008 r.

 

w sprawie  opłat za świadczenia w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 19890 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142,  poz 1591 ze zmianami) oraz art. 34 b  ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r Nr 14, poz.89 ze zmianami)  uchwala się , co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie w wysokości 100,00 zł.

2. Opłatę wnoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

 

§ 2.

 

1. Opłata , o której mowa w § 1 pkt 1 , nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

2. Ustala się dzienną opłatę za wyżywienie  dziecka w oddziale żłobkowym w wysokości 4,50 zł. Wysokość opłaty została ustalona na poziomie kosztów zakupu surowca zużytego do przygotowania posiłku.

 

§ 3.

Szczegółowe zasady pobierania opłat określone zostaną w umowie cywilno - prawnej zawartej pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami ( opiekunami prawnymi).

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2008 roku.

 

                          

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

        Zgodnie z  ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z  2007 r.,  Nr 14, poz. 98 ze zm.) jednym z typów zakładów opieki zdrowotnej jest żłobek ( oddział żłobkowy), który poza świadczeniami zdrowotnymi może realizować inne usługi, za które pobierane są opłaty.

       Zgodnie z art 34 b w/w ustawy opłaty za świadczenia,  poza świadczeniami zdrowotnymi, ustala podmiot który utworzył żłobek.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/223/2008 w sprawie oplat za świadczenia w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żlobkowym i Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.03.2014 13:28 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:46 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:19 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)