wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:19

Uchwała Nr XXV/222/2008 w sprawie odpłatności za świadczenia przekr. podstawę program. wychowa. przedszkolnego w przedszk. i oddziałach przedszk.


U C H W A Ł A    Nr XXV/222/2008

 Rady  Miejskiej w Głogowie

z dnia 26 listopada 2008 r.

 

w sprawie  odpłatności  za świadczenia przekraczające podstawę  programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 i art. 5 ust. 5 ustawy  dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572,  ze zmianami) uchwała się, co następuje:

 

§ 1.

Usługi świadczone przez przedszkola publiczne w Głogowie w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zmianami) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

§ 2.

1. Odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych obejmuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci przebywających w przedszkolu  ponad  podstawę programową .

2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, poza podstawą programową, w wysokości 1,25  zł za godzinę.

3. Szczegółowe zasady pobierania opłat określone zostaną w umowie cywilno - prawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami ( opiekunami prawnymi).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2008.

 

                          

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art.14 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przedszkola publiczne realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Do kompetencji rady gminy należy ustalenie opłat za usługi świadczone przez placówki przedszkolne wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/222/2008 w sprawie odpłatności za świadczenia przekr. podstawę program. wychowa. przedszkolnego w przedszk. i oddziałach przedszk.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.03.2014 13:27 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:46 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:19 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)