wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:19

Uchwała Nr XXV/221/2008 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy GMG z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalnośc Pożytku Publicznego na rok 2009


U C H W A Ł A     Nr  XXV/221/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z  dnia  26 listopada 2008 r.

 

w sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Miejskiej  Głogów z  Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na  rok 2009

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z  2003 r.  Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala  się, co następuje:

                                               

§ 1.

Uchwala się Program Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami   Pozarządowymi i Podmiotami  Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego  na rok 2009  w następującym brzmieniu:

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

 

Społeczeństwo demokratyczne nie może dobrze i skutecznie funkcjonować      bez aktywnej działalności obywateli zaspokajających swoje potrzeby zgodnie ze swoją wolą.

Uznając za celowe i społecznie pożądane zwiększenie udziału mieszkańców miasta w tworzeniu i realizacji szeroko rozumianej, lokalnej polityki społecznej oraz udziału obywateli w rozwoju naszego miasta w celu stworzenia warunków dla zwiększenia ich aktywności Rada Miejska w Głogowie niniejszym określa istotę i zasady współdziałania miasta Głogowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

Podstawą Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego  jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i inne  do realizacji, których zobowiązany jest samorząd gminny w odniesieniu do współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 2

 

Ilekroć w Programie jest mowa o:

- ustawie - rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami);

-  gminie - rozumie się przez to Gminę Miejską Głogów;

- Radzie Miejskiej - rozumie się przez to Radę Miejską w Głogowie

- Prezydencie Miasta - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Głogowa;

- Podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań samorządu gminnego oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;

- Konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art. 13 ustawy.

 

§ 3

Partnerami w realizacji zapisów Programu mogą być organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań samorządu gminy oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy.

 

II. Obszary współpracy

§ 4

 

Współpraca Gminy Miejskiej Głogów z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) a w szczególności zadań o zasięgu lokalnym w dziedzinie:

- pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,

- podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- działań na rzecz mniejszości narodowych,

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

- edukacji, oświaty i wychowania,

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- ekologii i ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

- promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

- pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

- wspomagania wolontariatu,

- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

- działalności charytatywnej,

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji,

- wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego w zakresie określonym w punktach wcześniej wymienionych.

 

III. Kierunki i zasady współpracy

§ 5

1. Realizacja   zadań  lokalnych  powinna  dokonywać  się  przez  współpracę  z podmiotami Programu, które w związku z tym będą otrzymywały  na ich realizację pomoc, w tym także finansową, z budżetu gminy.

2. Realizatorami współpracy są w szczególności:

    a) Ze strony miasta Głogowa:

- Rada Miejska - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej miasta, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami,

- Prezydent Miasta - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji, zlecania organizacjom realizacji zadań miejskich,

-  Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w zakresie bieżącej współpracy,

b) Ze strony organizacji pozarządowych - ich organy statutowe.

3. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych samorządu gminnego wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych.

 

IV. Przedmiot współpracy

 

§ 6

Przedmiotem współpracy z podmiotami Programu jest:

- realizacja zadań samorządu gminnego określonych w ustawach,

- tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

- określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,

- konsultowanie aktów prawa miejscowego.

 

V. Formy Współpracy

§ 7

Gmina może udzielać podmiotom Programu pomocy w różnych formach, a w szczególności w postaci:

- promocji ich działalności, zwłaszcza w środkach masowego przekazu,

- pomocy w nawiązaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej,

- stwarzania możliwości udziału w realizowanych działaniach programowych, w tym szkoleniach i konferencjach, a także udziału w zespołach doradczych i inicjatywnych,

- zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

- współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

- konsultowania z podmiotami programu odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

§ 8

 

1. Samorząd gminny będzie pomagał podmiotom Programu w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet Gminy Miejskiej Głogów źródeł finansowania.

2. Pomoc samorządu obejmować będzie w miarę możliwości:

- informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

- opiniowanie wniosków o dotację ze źródeł zewnętrznych,

- promowanie ciekawych programów,

- organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotację.

3. Gmina zapewni Podmiotom dofinansowanie wkładu własnego przy składaniu wniosków do funduszy strukturalnych w kwocie zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy na 2009 r.

§ 9

  1. Prezydent Miasta może powoływać grupy doradcze, robocze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli podmiotów programu.
  2. Celem działalności tych grup może być w szczególności:

- diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,

- tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,

- opiniowanie aktów prawa  miejscowego,

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.

3. Powoływanie zespołów mogą również inicjować podmioty Programu przy udziale przedstawicieli samorządu Gminy.

4. Członkowie grup wymienionych w ust.1 § 9 wykonują swoją pracę nieodpłatnie.

 

§ 10

Podmioty programu mogą uzyskać pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania w miastach partnerskich.

 

VI. Zasady i tryb przyznawania środków finansowych

§ 11

Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji zadań organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy.

 

§ 12

Środki finansowe nie mogą być wykorzystane na:

- remonty budynków, chyba że przyznanie takiej dotacji jest regulowane innymi przepisami,

- zadania i zakupy inwestycyjne,

- pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zleconego zadania,

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

- budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

- działalność gospodarczą podmiotów Programu,

- działalność polityczną i religijną.

 

§ 13

  1. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu Współpracy określa Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie  zadania  publicznego  i  wzoru  sprawozdania z  wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ).
  2. Zakres oferty konkursowej określa art. 14 ustawy.

 

§ 14

Miernikiem efektywności współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:

-  liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

- liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),

- liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

- wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań przez organizacje pozarządowe,

- łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizacje zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta,

-  wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków spoza budżetu gminy i Unii Europejskiej,

-  wdrażania systemowych rozwiązań wynikających ze współpracy gminy i podmiotów Programu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 15

Prezydent Miasta Głogowa  może na wniosek podmiotów Programu rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2009 r. w ramach posiadanych środków budżetowych przyznanych  przez Radę Miejską.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2009 r                          
 
Przewodniczący Rady Miejskie
Radosław Pobol
    U Z A S A D N I E N I E

 

 

           Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 5 ust.3, nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy. Ustawa określa zasady oraz dziedziny współpracy organu samorządu terytorialnego  z organizacjami pożytku publicznego, oraz stowarzyszeniami

W myśl art. .5 ustawy organy administracji publicznej prowadzą działalność  w sferze zadań publicznych, o której mowa w art.4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

            Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi funkcjonujących w Głogowie. Przedstawione przez przedstawicieli organizacji pozarządowych uwagi i propozycje zostały rozpatrzone i zawarte w treści programu.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/221/2008 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy GMG z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalnośc Pożytku Publicznego na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.03.2014 13:26 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:45 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:19 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)