wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 11:18

Uchwała Nr XXV/220/2008 w sprawie ustalenia na 2009 rok nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


U C H W A Ł A     Nr  XXV/220/2008

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 26 listopada 2008 r.

 

 

w sprawie  ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 roku nowych licencji na  wykonywanie  transportu  drogowego  taksówką

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 ze zmianami) i art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się liczbę 10 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2009 roku.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                  
Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pobol

 

U Z A S A D N I E N I E

 

   Zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125 poz. 1874) właściwe rady gmin zobowiązane są do podjęcia uchwały w sprawie określenia na dany rok kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta,       liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji.

            W związku z powyższym zwrócono się do organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2009 roku w ilości 10 sztuk. Przedmiotowe wnioski skierowano do:

1. Powiatowego Rzecznika Konsumenta

2. Klubu Federacji Konsumentów w Głogowie;

3. Stowarzyszenia Prywatnego Transportu Osobowego „Radio Taxi" z siedzibą w Głogowie przy ul. Neptuna 1/1;

4. Stowarzyszenia Taksówkarzy Głogowskich „Radio-Taxi" z siedzibą w Głogowie przy ul. Sikorskiego 48;

5. MPT Radio-Taxi z siedzibą w Głogowie przy ul. Budowlanych 33;

6. Radio Metro z siedzibą w Głogowie przy ul. Mickiewicza 55.

Liczba wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką według stanu na dzień 31-12-2007 r. wynosiła 187. Do dnia 17-10-2008 r. wydanych zostało 30 nowych licencji, rezygnację z prowadzenia działalności w tym zakresie zgłosiło 11 przedsiębiorców, 5 przedsiębiorcom wydano z urzędu decyzje o wygaszeniu licencji. Tak, więc według stanu na dzień 17-10-2008 r. liczba licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Głogowa wynosi 201.

Dla porównania pragnę przypomnieć, że Rada Miejska w Głogowie ustalała liczbę limitów na wykonywanie transportu drogowego taksówką w poszczególnych latach następująco:

- w roku 2006 - 20 sztuk

- w roku 2007 - 20 sztuk

- w roku 2008 - 30 sztuk.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/220/2008 w sprawie ustalenia na 2009 rok nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.03.2014 13:24 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
25.07.2013 07:47 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 11:18 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)