Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2017

Zarządzenie Nr 115/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 8 czerwca 2018 r.

 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia
                    wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2017

 

Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt  9  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdzam bilans Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2017 sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszący po stronie aktywów i pasywów 6.916.368,79 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 79/100).

 

§ 2

Zatwierdzam rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 na dzień 31 grudnia 2017 r. zamykający się stratą w wysokości 267.505,88 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych 88/100).

 

§ 3

Strata bilansowa w wysokości 267.505,88 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych 88/100) osiągnięta przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2017 zmniejsza fundusz instytucji kultury.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:08.06.2018
Data publikacji:02.10.2018 13:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż