Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogówaw sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2004 z 14.06.2004 r. w sprawie określenia zasad konsolidacji bilansu Gminy Miejskiej Głogów.

 

Zarządzenie Nr 70/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

w sprawie:  zmiany zarządzenia nr 115/2004 z 14.06.2004 r. w sprawie określenia zasad konsolidacji bilansu Gminy Miejskiej Głogów.

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami), w związku z § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911)  zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr  115/2004 z 14.06.2004 r. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    „ Konsolidacji podlegają bilanse następujących jednostek:

 1. Bilans jednostki dominującej.
 2. Bilanse jednostek podporządkowanych (jednostek budżetowych) w tym:
  1. Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej,
  2. Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
  3. Przedszkoli Publicznych,
  4. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny,
  5. Miejskiego Żłobka Integracyjnego,
  6. Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych,
  7. Żłobek Miejski Nr 1
  8. Żłobek Miejski Nr 2

 

 

 1. Bilanse jednostek współzależnych (samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury), w tym:
  1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
  2. Głogowskich Obiektów Usługowych,
  3. Miejskiego Ośrodka Kultury,
  4. Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  5. Muzeum  Archeologiczno-Historycznego.
 2. Bilanse jednostek stowarzyszonych (spółek prawa handlowego), w tym:
  1. GPK – SUEZ Głogów sp. z o.o.,
  2. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o.,
  3. Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.,
  4. Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
  5. Chrobry Głogów spółka akcyjna.

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miejskiej Głogów.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogówaw sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2004 z 14.06.2004 r. w sprawie określenia zasad konsolidacji bilansu Gminy Miejskiej Głogów.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Marzena Jemioło
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:09.04.2018
Data publikacji:02.10.2018 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż