ZPM Nr 188/2018 z dn. 11.09.18r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2018 r.

Zarządzenie Nr 188/2018

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 11 września  2018r.

 

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r.   poz. 994 ze zmianami), w  związku z art. 222 ust. 4 i 257  pkt. 3 ustawy  z dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam :

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

 

                                                                         § 2

Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 800.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem
 nr 1 do Zarządzenia.

Środki z rezerwy celowej (zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) przeznaczone zostaną na likwidację nielegalnie zmagazynowanych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Głogów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

                                                         

                                                                § 3

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok będzie wynosił :

Dochody      338.156.683,97 zł                  

w tym:

  • bieżące –    302.346.164,95 zł

-    majątkowe – 35.810.519,02 zł

 

Wydatki        368.677.720,21 zł

w tym:

  • bieżące –    281.818.247,14 zł
  • majątkowe – 86.859.473,07 zł

 

 § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uzasadnienie do Zarządzenia

 

W dniu 18 sierpnia 2018 do Urzędu Miejskiego w Głogowie wpłynęło pismo Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Głogowie. Komendant stwierdza w nim, że przy ulicy Południowej w Głogowie deponowane są odpady niebezpieczne.

Stwierdzono również, że w przypadku podpalenia składowiska ze względów organizacyjnych przygotowanie jednostek gaśniczych do wkroczenia do akcji ratunkowej może wynosić 4 – 5 godzin. Straż zmuszona byłaby w tym czasie do rozwinięcia i przygotowania ujęcia wody, zgromadzenie środków gaśniczych, zabezpieczanie sąsiadującej zabudowy, udział w ewakuacji pracowników i mieszkańców sąsiadujących nieruchomości. Akcję opóźniałby sama lokalizacja nielegalnego miejsca magazynowania odpadów – nieruchomość sąsiaduje z innymi zabudowaniami. Oprócz tego podjęcie akcji ratunkowej związane byłoby ze sprowadzeniem znacznej ilości sprzętu ciężkiego (niezbędnego do podjęcia skutecznej akcji gaśniczej). Ponadto użycie znacznych ilości środka gaśniczego wiązałoby się ze znacznym skażeniem środowiska wodnego (zarówno wody powierzchniowe jak i podziemne) oraz powietrza.

            Jak wynika ze zgromadzonych materiałów nielegalnie zmagazynowane odpady, w tym niebezpieczne stanowią zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców w stanie obecnym. Dowiodły tego obliczenia biegłego sądowego, z których wynika, że oddziaływanie odpadów wykracza znacznie poza granice działek, na których zostały zdeponowane. Oddziaływanie dotyczy zarówno emisji do powietrza jak i rozprzestrzeniania się nieoczyszczonych ścieków poprzez system kanalizacyjny. Odbiornikiem ścieków odprowadzanych z tej części miasta jest rzeka Odra. Na kanalizacji nie ma żadnych urządzeń oczyszczających ani podczyszczających ścieki. Ze względu na brak utwardzenia placu odcieki penetrują środowisko glebowe oraz wody gruntowe i podziemne. W przypadku pożaru zagrożenie dla życia i zdrowia oraz szkód jakie mogą powstać w środowisku drastycznie wzrośnie. Uzasadnione obawy co do dramatycznego przebiegu zdarzeń wynikają z korespondencji, jaka wpłynęła od organów właściwych w ochronie środowiska (RDOŚ we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski, WIOŚ d/Legnica, PSP Głogów). Sprawy te były omówione podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Komendant Powiatowej Straży Pożarnej przedstawił potencjalny przebieg pożaru nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w oparciu o doświadczenia zebrane podczas pożaru analogicznych nielegalnych składowisk odpadów.

         W związku z wykonaniem zastępczym Gmina Miejska Głogów zobowiązana jest do zorganizowania przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania, który podejmie się likwidacji nielegalnego składowiska. Przeniesienie środków z rezerwy celowej pozwoli na realizacje tego zadania.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 188/2018 z dn. 11.09.18r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rokaszewicz Rafael
Data na dokumencie:11.09.2018
Data publikacji:18.09.2018 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż