wersja do wydruku Jan Chitro 28.05.2018 13:06

Klauzula informacyjna dotycząca spraw pracowniczych, organizacyjnych oraz wyborczych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 767265401.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl; pod numerem telefonu +48 767265471; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji spraw pracowniczych, organizacyjnych oraz wyborczych i będzie się odbywać na podstawie:
  • art. 6 lit. b, c, art. 9 ust.2 pkt. b RODO;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
  • USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Zarządzenie Nr 4 /2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia  24 stycznia 2018 roku;
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
  • USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
  • USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym;
  • USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
  • USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
  • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania;
  • USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
  • USTAWA z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
  • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
  • USTAWA z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
  • USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty;
  • USTAWA z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
  • USTAWA z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  • USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
  • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy;
  • USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
  • USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
  • USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • USTAWA  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy;
  • USTAWA  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • UCHWAŁA nr XXVI/216/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r., w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe;
  • UCHWAŁA nr LIV/463/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród pieniężnych w dziedzinie kultury fizycznej grupowa polisa ubezpieczeniowa, umowy pożyczek zakładowych,  zajęcia wynagrodzeń i wierzytelności;
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy;
  • UCHWAŁA nr XXV/148/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia stawek z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych, radnym korzystającym z pojazdu samochodowego nie będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów;
  • USTAWA z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, regulamin ZFŚS.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodny z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: upoważnieni w tym zakresie pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, firmy prawnicze i informatyczne.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dotycząca spraw pracowniczych, organizacyjnych oraz wyborczych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:Monika Szymańska-Sierota
Data na dokumencie:28.05.2018
Data publikacji:28.05.2018 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.04.2019 12:40 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.03.2019 14:10 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.03.2019 14:04 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
30.05.2018 08:48 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
28.05.2018 15:00 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
28.05.2018 13:06 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)