Klauzula informacyjna - Dział Gospodarki Mieszkaniowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 767265401.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl; pod numerem telefonu +48 767265471; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 1610) w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z JRWA – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie,  współpracujące z Urzędem Miejskim w Głogowie firmy prawnicze i informatyczne, pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpoznania (Art. 64 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna - Dział Gospodarki Mieszkaniowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:25.05.2018 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:25.05.2018
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:24.12.2019 10:29