Klauzula informacyjna - Dział Dróg

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa
  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 72 65 401.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl, pod numerem telefonu +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie, np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
   • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
   • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
   • ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym,
   • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
   • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
   • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,
   • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
   • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
   • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
    ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane,
   • ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
   • ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z JRWA – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, firmy informatyczne sprawujące nadzór autorski oprogramowania komputerowego oraz ewentualne strony postępowania administracyjnego.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji sprawy.
 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m.in. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna - Dział Dróg
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:24.05.2018 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Koch
Data na dokumencie:24.05.2018
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:17.04.2019 12:44