wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 08:21

Uchwała Nr III/24/2006


U C H W A Ł A  Nr III/24/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie  poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso

 

 

                            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia          16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

1.      Ustala się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

2.      Na inkasenta wyznacza się Starostwo Powiatowe w Głogowie.

3.      Wynagrodzenie za inkaso stanowić będzie 5%  kwoty wpływów z tytułu opłaty skarbowej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Przepis art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej stanowi, że rady gmin mogą zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów  i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. W związku z tym, że przepisy ustawy przewidują możliwość zapłaty skarbowej w gotówce, w celu usprawnienia załatwiania wszelkich spraw,       z którymi wiąże się obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, uzasadniony jest jej pobór w drodze inkasa. Wyznaczenie na inkasenta Starostwa Powiatowego w Głogowie podyktowane jest ilością i częstotliwością załatwianych tam przez mieszkańców spraw, z którymi wiąże się obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, a także względy techniczno - organizacyjne.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/24/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 08:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:24 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:10 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 08:21 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)