wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 08:20

Uchwała Nr III/22/2006


U C H W A Ł A Nr III/22/ 2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na

I półrocze 2007 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

 U Z A S A D N I E N I E

 

 

W celu wykonywania swoich ustawowych i statutowych obowiązków Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej winna kierować się zatwierdzonym przez Radę Miejską planem pracy. W tej sytuacji niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr III/22 /2006

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia

28 grudnia 2006 roku

 

 

P L A N   P R A C Y

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na I półrocze 2007 roku

 

 

Lp.

T E M A T Y K A

TERMIN

 

 

1.

 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2007 rok.

2. Sprawy różne.

 

 

Styczeń

 

 

2.

 

 

1. Informacja rewidenta zakładowego o wynikach kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w 2006 roku.

2. Sprawy różne.

 

 

Luty

 

3.

 

1. Ocena wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2006 rok oraz przygotowanie opinii i wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium Prezydentowi Miasta Głogowa za 2006 rok.

2. Sprawy różne.

 

 

Marzec

 

Kwiecień

 

4.

 

 

1. Informacja Prezydenta Miasta nt. struktury organizacyjnej

Urzędu Miejskiego.

2. Sprawy różne.

 

 

 

Maj

 

 

5.

 

1. Informacja Prezydenta Miasta nt. spółek i jednostek

organizacyjnych gminy.

2. Sprawy różne.

 

 

 

Czerwiec

 

 

Tematy stałe:

- wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę,

- opiniowanie projektów uchwał.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/22/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:23 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:12 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 08:20 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)