wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 08:20

Uchwała Nr III/21/2006


U C H W A Ł A Nr III/21/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2006 r. nr PN.II.0911-13/538/06 stwierdzające nieważność § 2 i § 3 ust. 1, § 8 uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr XLIV/383/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w sprawie odpłatności w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej i oddziale żłobkowym, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Rada Miejska w Głogowie podjęła na sesji w dniu 23 marca 2004 r. m.in. uchwałę nr XVII/146/2004 w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo - dydaktycznych przeznaczonych na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z sprawie odpłatności w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej i oddziale żłobkowym prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż § 1 ust. 1 i ust. 2, § 3 zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zaś § 2 ust. 1, ust. 4, ust.7, istotnie narusza art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podzielił stanowisko wojewody i wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2006 r. stwierdził niezgodność z prawem § 1, § 2 ust. 1, ust. 4, ust. 7, § 3 cytowanej wyżej uchwały.

Rada Miejska w Głogowie podjęła na sesji w dniu 24 października 2006 r. kolejną uchwałę Nr XLIV/383/2006 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w sprawie odpłatności w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej i oddziale żłobkowym, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, uwzględniając stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewoda Dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym nr PN.II.0911-13/538/06 z dnia

23 listopada 2006 r. stwierdził nieważność § 2, § 3 ust. 1 i § 8 w/w uchwały.

W § 2 Rada Miejska określiła wysokość opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową w prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej i w oddziale żłobkowym.

W uchwale, zgodnie ze stanowiskiem Sądu nie pojawia się pojęcie „opłata stała", a kwota 100,00 zł od każdego dziecka pokrywać ma, zgodnie z zapisem w § 1 uchwały, świadczenia przekraczające podstawę programową. § 3 ust. 1, określa fakt nie pobierania opłaty w okresie przerwy wakacyjnej, jeśli dziecko w tym czasie nie uczęszcza do przedszkola.

W uchwale nr XVII/146/2004 był to zapis § 2 ust. 2 i nie został przez Wojewodę ani wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego unieważniony.

§ 8 określa termin wejścia w życie uchwały Nr XLIV/383/2006 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdza, iż w/w uchwała nie ma charakteru aktu prawa miejscowego.

Stanowisko Rady Miejskiej w Głogowie jest odmienne. Powyższa uchwała reguluje w stosunku do wszystkich mieszkańców gminy, których dzieci uczęszczają do publicznych przedszkoli, zasady odpłatności za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5.04.2002 r. stwierdza, że jeżeli akt prawotwórczy zawiera co najmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to jest to akt prawa miejscowego. Taki charakter mają przepisy przedmiotowej uchwały - ich adresatami są rodzice i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. Są to zatem normy adresowane do mieszkańców gminy, a nie normy wewnętrzne, obowiązujące w danym układzie administracji publicznej.

Obowiązek opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową jest skierowany do nieokreślonego kręgu osób, zatem może być określony wyłącznie w formie aktu stanowiącego źródło prawa, a więc aktu prawa miejscowego, który z godnie z art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych powinien podlegać ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzić w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż za stanowiskiem, że uchwała określająca wysokość opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest aktem prawa miejscowego przemawia fakt, że analogiczne uchwały podejmowane przez inne gminy na terenie kraju ogłaszane są w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

W tym stanie rzeczy skargę należy uznać za zasadną i celową.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/21/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:22 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:12 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 08:20 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)