wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 08:18

Uchwała Nr III/18/2006


U C H W A Ł A   Nr  III/18/2006

 

Rady  Miejskiej  w  Głogowie

z  dnia  28 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie  przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami  Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego        na  rok 2007

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.    Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala  się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się Program Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami   Pozarządowymi i Podmiotami  Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2007  w następującym brzmieniu:

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

 

 

                                                  I.  Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Podstawą Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego            jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r.      o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i inne przepisy do realizacji, których zobowiązany jest samorząd gminny w odniesieniu do współpracy          z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 2

 

Ilekroć w Programie jest mowa o:

-         ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873);

-         gminie - rozumie się przez to Gminę Miejską Głogów;

-         Radzie Miejskiej - rozumie się przez to Radę Miejską w Głogowie

-         Prezydencie Miasta - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Głogowa;

-         Podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane                      z wykonywaniem zadań samorządu gminnego oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;

-         Konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11    ust. 2 i w art. 13 ustawy.

 

§ 3

 

Partnerami w realizacji zapisów Programu mogą być organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań samorządu gminy oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,      o których mowa w art. 3 ustawy.

 

 II. Obszary współpracy

 

§ 4

 

Współpraca Gminy Miejskiej Głogów z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych      w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), a w szczególności zadań o zasięgu lokalnym w dziedzinie:

-         pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,

-         podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

-         działań na rzecz mniejszości narodowych,

-         działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

-         działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

-         edukacji, oświaty i wychowania,

-         krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

-         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

-         upowszechniania kultury fizycznej i sportu

-         ekologii i ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

-         promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

-         pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

-         wspomagania wolontariatu,

-         upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

-         działalności charytatywnej,

-         upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich      a także działań wspomagających rozwój demokracji,

-         wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego             w zakresie określonym w punktach wcześniej wymienionych.

 

 

 

III. Kierunki i zasady współpracy

 

§ 5

 

1. Realizacja zadań lokalnych powinna dokonywać się przez współpracę z podmiotami Programu, które w związku z tym będą otrzymywały na ich realizację pomoc, w tym także finansową, z budżetu gminy.

2.  Realizatorami współpracy są w szczególności:

     a) ze strony miasta Głogowa:

-         Rada Miejska - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej miasta, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami,

-         Prezydent Miasta - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami             w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji, zlecania organizacjom realizacji zadań miejskich,

-         Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w zakresie bieżącej współpracy,

      b) ze strony organizacji pozarządowych - ich organy statutowe.

3. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych samorządu gminnego wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych.

 

 

                                               IV. Przedmiot współpracy

 

§ 6

 

Przedmiotem współpracy z podmiotami Programu jest:

-         realizacja zadań samorządu gminnego określonych w ustawach,

-         tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

-         określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,

-         konsultowanie aktów prawa miejscowego.

 

 

V. Formy Współpracy

 

§ 7

 

Gmina może udzielać podmiotom Programu pomocy w różnych formach, a w szczególności w postaci:

-         promocji ich działalności, zwłaszcza w środkach masowego przekazu;

-         pomocy w nawiązaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;

-         stwarzania możliwości udziału w realizowanych działaniach programowych, w tym szkoleniach i konferencjach, a także udziału w zespołach doradczych i inicjatywnych;

-         zlecania i wspierania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

-         współdziałania i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,                        w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

-         wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności                         i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

-         konsultowania z podmiotami programu odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

§ 8

 

  1. Samorząd gminny będzie pomagał podmiotom Programu w pozyskiwaniu środków       z innych niż budżet Gminy Miejskiej Głogów źródeł finansowania.
  2. Pomoc samorządu obejmować będzie w miarę możliwości:

-         informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

-         opiniowanie wniosków o dotację ze źródeł zewnętrznych,

-         promowanie ciekawych programów,

-         organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotację.

3. Gmina zapewni Podmiotom dofinansowanie wkładu własnego przy składaniu wniosków do funduszy strukturalnych w kwocie zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy na 2007 r.

 

§ 9

 

  1. Prezydent Miasta może powoływać grupy doradcze, robocze, opiniujące                    lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli podmiotów programu.
  2. Celem działalności tych grup może być w szczególności:

-         diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,

-         tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,

-         opiniowanie aktów prawa  miejscowego

-         wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.

  1. Powoływanie zespołów mogą również inicjować podmioty Programu przy udziale przedstawicieli samorządu Gminy.
  2. Członkowie grup wymienionych w § 9 ust. 1 wykonują swoją pracę nieodpłatnie.

 

§ 10

 

Podmioty programu mogą uzyskać pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania w miastach partnerskich.

 

 

 

          VI. Zasady i tryb przyznawania środków finansowych

 

§ 11

 

Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji zadań organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy.

 

§ 12

 

Środki finansowe nie mogą być wykorzystane na:

-         remonty budynków, chyba że przyznanie dotacji jest regulowane innymi przepisami,

-         zadania i zakupy inwestycyjne,

-         pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, za wyjątkiem kosztów związanych       z realizacją zleconego zadania,

-         pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

-         budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

-         działalność gospodarczą podmiotów Programu,

-         działalność polityczną i religijną.

 

§ 13

 

  1. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu Współpracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  29 października 2003 r.        w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania                z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
  2. Zakres oferty konkursowej określa art. 14 ustawy.

 

§ 14

 

Miernikiem efektywności współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:

-         liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

-         liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),

-         liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

-         wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań przez organizacje pozarządowe,

-         łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizacje zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta,

-         wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków spoza budżetu gminy i Unii Europejskiej,

-         wdrażania systemowych rozwiązań wynikających ze współpracy gminy i podmiotów Programu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

Prezydent Miasta Głogowa  może na wniosek podmiotów Programu rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2007 r. w ramach posiadanych środków budżetowych przyznanych        przez Radę Miejską.

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

              

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

 

 

                                                U Z A S A D N I E N I E

 

 

           Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                            i o wolontariacie, art. 5 ust. 3, nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

             Ustawa określa zasady oraz dziedziny współpracy organu samorządu terytorialnego    z organizacjami pożytku publicznego, oraz stowarzyszeniami

W myśl art. 5 ustawy organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

Powyższy projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi funkcjonujących w Głogowie. Przedstawione przez przedstawicieli organizacji pozarządowych uwagi i propozycje zostały rozpatrzone i wprowadzone do przedstawianego projektu.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/18/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:18 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:14 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 08:18 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)