wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 08:18

Uchwała Nr III/17/2006


 U C H W A Ł A  Nr  III/17/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Głogów  na lata 2006 - 2010

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz z art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/313/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Głogów na lata 2006 - 2010 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik określający  Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Miejskiej Głogów na lata 2006 - 2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący  Rady  Miejskiej

Radosław  PobolU Z A S A D N I E N I E

 

 

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Miejskiej Głogów po raz pierwszy został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/186/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2004 r. Program ten jest planem kroczącym w związku z czym uchwalany jest corocznie. Powinien być dostosowany do uchwalanego budżetu Gminy, a szczególnie odpowiadać założeniom finansowym przewidzianym w uchwalanym budżecie na kolejny rok.

W związku z powyższym niezbędne jest uchwalenie takiego kształtu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, aby zarówno zakres finansowy, jak i rzeczowy mieścił się w ramach budżetowych Gminy Miejskiej Głogów.

Obecnie prezentowany program przewiduje realizację inwestycji w latach 2006-2010. Uchwalenie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przyczyni się do poprawy procesu inwestycyjnego, poprzez dostosowanie wielkości inwestycji do możliwości finansowych Gminy.

Aktualizacja dotyczy przesunięć środków budżetowych z roku 2006 na 2007 w następujących zadaniach:

1.      Kontynuacja odbudowy Ratusza, zakończenie budowy „Sali rajców" (poz. 20).

2.      Realizacja kompleksowego placu targowego (hurtowego i detalicznego) (poz. 31).

3.      Plac Jana z Głogowa (poz. 42).

4.      Dokumentacja przyszłościowa (poz. 43).

oraz dodania nowych zadań:

1.       Domki - Wieleń (poz. 30).

2.       Oświetlenie ulicy Legnickiej (poz. 39).

3.       Budowa miejsc parkingowych (poz. 44).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik do Uchwały Nr III/17/2006                       Rady Miejskiej w Głogowie

 z dnia 28 grudnia 2006 r.

 
 

 

 

 

 

 

 


Wieloletni Program Inwestycyjny

Gminy Miejskiej Głogów

na lata 2006 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głogów

grudzień 2006

A. Opis zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

                     Gminy Miejskiej Głogów na lata 2006 - 2010

 

 

I.                   INWESTYCJE DROGOWE I TRANSPORTOWE

 

1.        Udział Gminy w zadaniu: Przygotowanie terenów pod inwestycje ("Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Głogowa poprzez uzbrojenie Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej"). Łączna wartość inwestycji: 12.682.287,39 zł.

W 2005 roku rozpoczęto realizację zadania przy udziale środków finansowych z funduszu przedakcesyjnego UE - Phare SSG 2003. Udział Gminy Miejskiej wyniesie 26,6% wartości inwestycji, tj. 724.409,55 EUR, natomiast Unii Europejskiej 73,4% - 2 mln EUR.

Zadanie zrealizowane zostanie w 2006 roku. Zakres zadania:

-           uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną,

-           budowa ul. Północnej i Południowej,

-           modernizacja ul. Wierzbowej,

-           połączenie ulic Mickiewicza i Wierzbowej,

-           budowa systemu sieci oświetlenia ulicznego - 107 słupów oświetleniowych rozmieszczonych na długości ok. 3,4 km.

Realizacja zadania umożliwi dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, usprawni układ komunikacyjny i transportowy pomiędzy Zachodnią Dzielnicą Przemysłową i  Os. Przemysłowym miasta, przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców osiedla i użytkowników dróg oraz wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu.

 

2.        Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie.

Planuje się w latach 2006 - 2007 przeprowadzić modernizację systemu transportu publicznego w Głogowie. Zadanie zostanie zrealizowane przy 75% udziale środków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR (Poddziałanie 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego).

Zadanie obejmie swym zakresem:

1.      Przebudowę zatok autobusowych - koszt inwestycji: ok. 1,98 mln zł.

2.      Uruchomienie systemu zarządzania i monitorowania autobusów Komunikacji Miejskiej w Głogowie - koszt inwestycji: 2 mln zł.

3.      Zakup taboru (5 autobusów) - koszt inwestycji: ok. 4,27 mln zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 8,5 mln zł. Udział Gminy Miejskiej wyniesie ok. 25% wartości inwestycji, natomiast Unii Europejskiej - ok. 75%.

 

Projekt „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie" został zaakceptowany i przyjęty do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą - Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej podpisano dnia 30 stycznia 2006 roku. Przeprowadzono postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru sprawowanego w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu. Wybrano firmę „Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju" Sp. z o.o. z Zielonej Góry, z którą w dniu 17.02.2006 podpisano umowę. Przeprowadzone zostało również postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy dróg w rejonie przystanków, zatok, budowy pętli". Wybrano firmę "Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego" Sp. z o.o. z Głogowa, z którą w dniu 19.06.2006 podpisano umowę. Na przełomie sierpnia i września b.r. planuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pięciu autobusów, natomiast w grudniu - na zakup i uruchomienie systemu zarządzania i monitorowania flotą pojazdów autobusowych.

 

3.        Wykonanie dróg wraz z uzbrojeniem na Starym Mieście: Rynek, Garncarska, Słodowa, Kotlarska, Szewska, Długa, Świętojańska.

Uzbrojenie i wykonanie nawierzchni ulic: Garncarskiej, Słodowej, Polskiej, Młyńskiej, części Długiej, Piekarskiej, Kołłątaja, Balwierskiej, stworzy podstawy do dalszych inwestycji na Starym Mieście. Opracowana została dokumentacja projektowa dla wszystkich ulic.

 

4.        Budowa projektowanego odcinka ul. Henryka Głogowskiego - jezdnia i chodnik.

Realizacja tej inwestycji jest niezbędna do poprawy komunikacji, a także powstania nowych osiedli mieszkalnych i połączenia z Os. Krzepów i ulicą Rudnowską (droga nr 292), a także połączenia obszarów położonych po północnej i południowej stronie trakcji kolejowej we wschodniej części miasta. Docelowo ul. Henryka Głogowskiego połączona będzie z południową obwodnicą miasta aż do projektowanej przeprawy mostowej. Inwestycja odciąży także natężenie ruchu w centrum miasta.

 

5.        Przebudowa i modernizacja ul. Galileusza i Gwiaździstej (zadanie współfinansowane z powiatem) - jezdnia i chodnik.

Ul. Gwiaździsta wraz z ul. Galileusza tworzy wewnętrzny pierścień komunikacyjny na Os. Kopernik, obsługujący mieszkańców tego osiedla, połączony z ul. Piłsudskiego (droga krajowa, południowa obwodnica miasta).

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

6.        Przełożenie kostki na ulicach Starego Miasta i modernizacja chodników (Piaskowa, Piastowska, Piotra Skargi, H. Kołłątaja, Staszica, Rynek, Rzeźnicza).

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją poprawy wizerunku estetycznego Starego Miasta. Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność turystyczną miejsca i poprawi warunki komunikacyjne.

 

7.        Kontynuacja realizacji dróg na osiedlu Piastów Śląskich na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i zakończenie dróg już realizowanych.

Os. Piastów Śląskich posiada największe rezerwy pod budownictwo mieszkaniowe. Jest potrzeba budowy dróg i uzbrajania terenu, aby rozwijały się tam inwestycje mieszkaniowe. Realizacja cząstkowych zadań inwestycyjnych przy budowie dróg wykracza poza rok 2010, więc istnieje potrzeba umieszczania zadania w kolejnych edycjach WPI.

W 2002 roku wykonano drogę dojazdową do ul. Zielonej, nawierzchnie asfaltowe przy ul. Probusa, Kaspra Eliana, Przemysława Głogowskiego, Św. Jadwigi Śląskiej, Salomei, Konrada I. W 2003 roku wykonany został ciąg pieszo-jezdny wraz z oświetleniem przy ul. Kaspra Eliana. W 2004 roku wybudowana została ul. Nankera. W 2005 roku opracowano dokumentację na realizację uzbrojenia pod budownictwo mieszkaniowe na jednostce „C" Os. Piastów Śląskich, oraz unieważniono przetarg na wykonawstwo.

W budżecie na 2006 rok zabezpieczono kwotę 700 tys. zł. W ramach zadania planuje się budowę ul. Wawelskiej oraz odcinka ul. Salomei. Wszczęta została procedura przetargowa na wykonanie uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną ul. Księżnej Mechtyldy i Księcia Jana II. Wykonanie zaplanowanych zadań nastąpi w IV kwartale 2006 r.

 

8.        Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego - chodnik i jezdnia.

Ulica Kazimierza Wielkiego jest drogą powiatową, łączącą ul. Rudnowską (droga wojewódzka w relacji wschód-zachód) z południową obwodnicą miasta. Łączy ona również osiedla mieszkaniowe z centrum miasta. Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

9.        Przebudowa ul. Sportowej - jezdnia, chodnik i oświetlenie.

Ul. Sportowa jest ważnym łącznikiem między ul. Wita Stwosza i Kazimierza Wielkiego (drogi powiatowe o dużym znaczeniu dla miasta). Jej funkcją jest również obsługa Os. Sportowego wraz z kompleksem rekreacyjnym.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

10.    Modernizacja ul. Budowlanych - jezdnia i chodnik.

Ul. Budowlanych jest drogą powiatową łączącą dwa ważne ciągi komunikacyjne: ul. Legnicką (droga krajowa) z ul. Wały Chrobrego (droga wojewódzka). Stanowi alternatywne połączenie dla ronda relacji północ-południe i wschód-zachód.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

11.    Modernizacja ul. Wita Stwosza - jezdnia i chodnik.

Ul. Wita Stwosza (droga powiatowa) jest znaczącym elementem układu komunikacyjnego miasta. Łączy ze sobą drogę wojewódzką w relacji wschód-zachód (ul. Wały Chrobrego) z południową obwodnicą miasta. Dodatkowym znaczeniem jest położenie przy kompleksie sportowym.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

12.    Modernizacja ul. Kościuszki i Kossaka - jezdnia i chodnik.

Ul. Kościuszki łączy dwa ważne ciągi komunikacyjne: ul. Obrońców Pokoju (droga krajowa) z ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa). Docelowo będzie ona przedłużona do  ul. Gen. Sikorskiego (droga wojewódzka) i strefy przemysłowej miasta.

Ul. Kossaka łączy dwa ważne ciągi komunikacyjne: ul. Obrońców Pokoju (droga krajowa) z  ul. Budowlanych (droga powiatowa). Istnieją propozycje projektów przedłużenia ul. Kossaka do ul. Wita Stwosza jako ciągu komunikacyjnego odciążającego centrum miasta. Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

13.    Modernizacja ul. Żarkowskiej - wodociąg, jezdnia i chodnik.

Ul. Żarkowska jest naturalnym połączeniem ul. Rudnowskiej (droga wojewódzka w relacji wschód-zachód) z Os. Piastów Śląskich, jednak nie jest dostosowana do spełnienia tej funkcji. Istniejąca infrastruktura przemysłowo-gospodarcza wymaga udrożnienia tego odcinka.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg. Wpłynie również pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu.

 

14.    Modernizacja ul. Spadzistej - jezdnia i chodnik.

Ul. Spadzista docelowo stanie się ważnym elementem układu komunikacyjnego miasta (po przedłużeniu do południowej obwodnicy miasta). Obecnie jest najważniejszą ulicą Os. Słonecznego i jej stan techniczny nie odpowiada potrzebom ruchu drogowego.

 

15.    Modernizacja istniejącego odcinka ul. Henryka Głogowskiego - jezdnia i chodnik.

Budowa projektowanego odcinka (przedłużenia) ma na uwadze powstanie nowych osiedli mieszkalnych i połączenie z Os. Krzepów, ulicą Rudnowską (droga nr 292), a także połączenie obszarów położonych po północnej i południowej stronie trakcji kolejowej we wschodniej części miasta. Docelowo ul. Henryka Głogowskiego połączona będzie z południową obwodnicą miasta aż do projektowanej przeprawy mostowej.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

16.    Wykonanie nawierzchni ulic oraz chodników na osiedlu Paulinów w możliwym zakresie.

Systematycznie, co rok przeznaczana jest odpowiednia kwota na realizację tego zadania. W 2002 roku przeprowadzono prace polegające na obniżaniu studzienek na niektórych ulicach (środki poniesione w 2002 r. - 100 tys. zł). W 2003 wykonano nawierzchnię na ul. Lwowskiej i Grodzieńskiej (270 tys. zł). W 2004 wykonano nawierzchnię na ul. Brzeskiej. W 2005 roku wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicach: Stanisławowskiej, Łódzkiej, Nowogródzkiej i Tarnopolskiej (ok. 484 tys. zł). Gmina Miejska od lat inwestuje w poprawę infrastruktury drogowej na Os. Paulinów.

17.    Chodnik między ul. Tęczową a ul. Obrońców Pokoju.

Obecnie trwa budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej - 993 m2              i przepustu pod ciągiem pieszo-rowerowym wraz z elementami małej architektury                      W najbliższym czasie zadanie zostanie ukończone. Koszt inwestycji wyniesie 182 tys. zł.

 

II.                INWESTYCJE OŚWIATOWE

 

18.    Termomodernizacja placówek oświatowych.

W roku 2004 rozpoczęto przeprowadzać termomodernizację we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach należących do Gminy Miejskiej Głogów. Zakończenie realizacji zadania planuje się w roku 2006. Prace termomodernizacyjne będą polegały na: dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej, dociepleniu stropodachu, dociepleniu ścian piwnic, wymianie pokrycia dachu.

W roku 2005 wykonano prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 7. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne przy Gimnazjum Nr 5.

Prace termomodernizacyjne finansowane będą ze środków własnych Gminy, środków pochodzących z umorzenia pożyczki (2,5 mln) przez NFOŚiGW, kredytów termomodernizacyjnych.

Korzyścią w przypadku kredytów termomodernizacyjnych jest występowanie premii termomodernizacyjnej w wysokości 25% kredytu, tj. 528.887,70 zł oraz jego spłata z oszczędności uzyskanych w skutek wykonania inwestycji.

W trzech placówkach poddanych termomodernizacji w latach 2005-2006 oszczędności kosztów wyniosą ok. 242.465 zł na rok.

 

19.    Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych.

Planuje się systematyczne zagospodarowywanie terenów przyszkolnych, stwarzając dogodne warunki rekreacyjno - sportowe. W latach 2005 - 2010 zagospodarowane zostaną wszystkie tereny przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Harmonogram zagospodarowywania przyszkolnych terenów rekreacyjno - sportowych:

2005 r.: Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2,

2006 r.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 1,

              Etap II dla Szkoły Podstawowej nr 6, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4,

2007 r.: Gimnazjum nr 5 - I etap,

              Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 7 - II etap

2008 r.: Gimnazjum nr 5 - II etap,

              Szkoła Podstawowa nr 10 i Szkoła Podstawowa nr 12 - I etap,

2009 r.: Szkoła Podstawowa nr 10 i Szkoła Podstawowa nr 12 - II etap,

              Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 14 - I etap,

2010 r.: Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 14 - II etap,

 

III.             ZABYTKI

 

20.    Kontynuacja odbudowy Ratusza, zakończenie budowy „Sali Rajców".

Realizacja III etapu odbudowy Ratusza, polegająca na rewitalizacji Sali Rajców wraz z    zapleczem, wykonaniu niezbędnych robót w restauracji umożliwiających jej wydzierżawienie, oraz odwilżeniu piwnic, zwiększy jego funkcjonalność i doprowadzi do całkowitej odbudowy.

 

21.    Zakończenie rewitalizacji fosy miejskiej.

Od kilku lat trwają systematyczne prace nad zabezpieczeniem murów fosy oraz wymianą balustrad. Po wykonaniu prac budowlanych przystąpi się do zagospodarowania wnętrza fosy zielenią.

W 2003 roku zabezpieczono i wzmocniono ściany oporowe oraz wykonano balustradę stalową (130 m) - 101.338 zł. W 2004 roku wykorzystano zgodnie z planem kwotę 300 tys. zł na częściową wymianę ogrodzenia. W 2005 roku kontynuowano zadanie (290 tys. zł).

W 2006 roku planuje się wykonać bramę fosy oraz drzwi do kazamaty i tunelu kontrminowego.

 

22.    Kontynuacja odbudowy obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem Kolegiaty Głogowskiej.

Kolegiata jest jednym z najważniejszych zabytków regionu. Odbudowa Kolegiaty ze zniszczeń wojennych przyczyni się do rozwoju turystyki.

W poszczególnych latach na kolegiatę przeznaczono odpowiednie kwoty: w 2002 - 50 tys. zł, w 2003 - 250 tys. zł, w 2004 i  2005 - po 300 tys. zł, w 2006 zaplanowano - 400 tys. zł, a w kolejnych latach - po 300 tys. zł.

Pozostałe obiekty zabytkowe (kościoły, mury miejskie itp.) również wymagają systematycznego wsparcia finansowego.

 

23.    Rewitalizacja kościoła św. Mikołaja.

Celem zadania jest zabezpieczenie ruin kościoła św. Mikołaja przed zniszczeniem.

W 2002 roku przeprowadzono prace zabezpieczające przed wejściem na teren ruiny osób nieupoważnionych za kwotę 50 tys. zł. W 2005 roku przeprowadzono badania archeologiczne terenu na kwotę 184.975,20 zł.

W budżecie Gminy na rok 2006 zabezpieczono kwotę 200 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie ratowniczych badań archeologiczno - architektonicznych, mających na celu przebadanie pozostałości, które mogą pochodzić z XIII wieku n.e.

 

24.    Remont Zamku Książąt Głogowskich.

W zabytkowym Zamku Książąt Głogowskich planuje się przeprowadzić następujące prace remontowe:

-         wymianę stolarki okiennej,

-         docieplenie stropów,

-         wymiana grzejników i kotła,

-         renowację elewacji,

-         wykonanie sali odczytowo - konferencyjnej.

Remont wpłynie korzystnie na poprawę wizerunku tej części miasta, zwiększy funkcjonalność budynku i atrakcyjność turystyczną.

 

25.    Modernizacja Zamku Książąt Głogowskich - dokumentacja.

Łączny koszt realizacji zadania to 272,5 tys. zł. Zadanie obejmuje swym zakresem przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu Zamku Książąt Głogowskich, w którym mieści się Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.

Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego" . Wartość dofinansowania wyniesie 150 tys. zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2006-2007.

 

IV.              BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

 

26.    Realizowanie budownictwa czynszowego.

Realizacją budownictwa czynszowego w imieniu Gminy Miejskiej Głogów zajmuje się gminna spółka - Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W kolejnych latach oddała do użytku następujące lokale mieszkaniowe:

-         w 2002 roku oddano do użytku 3 bloki przy ul. Merkurego na Os. Kopernik (80 mieszkań),

-         w 2003 roku oddano do użytku 3 bloki przy ul. Oriona na Os. Kopernik (60 mieszkań),

-         w 2004 roku przystąpiono do budowy kamienicy na Starym Mieście przy ul. Kołłątaja i Piotra Skargi. W 2005 roku oddano do użytku 60 mieszkań (pierwszy etap inwestycji), natomiast w 2006 roku - 59 (drugi etap inwestycji).

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja budowlano-wykonawcza na realizację zadania inwestycyjnego zespołu budynków wielorodzinnych TBS nr 10 na Os. Piastów Śl. (I i II etap). Inwestycja zaplanowana jest na lata 2006-2008. Planuje się oddać 112 lokali mieszkalnych do użytku.

Ponadto Gmina wybudowała w latach 2002 - 2003 i oddała do użytku budynek komunalny na 40 mieszkań (Os. Piastów Śląskich).

Kontynuacja budowy nowych mieszkań czynszowych w ramach TBS, częściowo rozwiązuje problemy mieszkaniowe w mieście.

 

27.    Realizowanie budownictwa socjalnego.

Budowa mieszkań socjalnych ma stworzyć warunki mieszkaniowe dla niezamożnej grupy mieszkańców miasta.

W latach 2003-2004 wykonana została adaptacja pomieszczeń budynku po dawnym Hotelu Miejskim, z których utworzono 44 mieszkania. W 2003 roku przeznaczono na ten cel 403.933 zł., w 2004 roku na zakończenie zadania przeznaczono dalsze 1.574.272 zł. W 2003 roku 567 tys. przeznaczono na adaptację siedmiu mieszkań socjalnych dla osób niepełnosprawnych, po dawnym przedszkolu przy ul. Rudnowskiej. W 2005 roku opracowano dokumentację na budynek socjalny przy ulicy Krochmalnej i przeprowadzono procedurę przetargową, która została unieważniona.

W 2006 roku zaplanowano realizację inwestycji, która pozwoli na oddanie 22 lokali mieszkalnych do użytku.

28.    Nabycie gruntów od firmy Saller Market Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Nabycie gruntów do zasobów Gminy w obrębie 13 - „Brzostów" przy ul. Wojska Polskiego o powierzchni 4,3364 ha od firmy Saller Market Sp. z o.o. w Bolesławcu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren przeznacza pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Cena nabycia działek opiewa na kwotę 2 mln zł brutto płatną w trzech ratach rocznych.

 

 

V.                 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - OBIEKTY SPORTOWE

 

29.    Monitoring.

Celem realizacji zadania jest budowa monitoringu wizyjnego w Głogowie. Obecnie część kamer została już zainstalowana. Uruchomione zostało też centrum monitoringu, które jest obsługiwane przez całą dobę. Docelowo przewiduje się montaż 16 kamer na terenie miasta. Monitoring wizyjny w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

30.    Domki - Wieleń.

W 2007 roku zostanie zrealizowane zadanie zakupu i montażu dwóch, 4-osobowych, prefabrykowanych, parterowych, drewnianych domków letniskowych w Wieleniu. W ramach zadania zakupione zostanie także podstawowe wyposażenie do wymienionych domków rekreacyjnych.

 

VI.              INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

 

31.    Realizacja kompleksowego placu targowego (hurtowego i detalicznego).

Przygotowana została dokumentacja budowy nowego targowiska przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego na Os. Piastów. Zamierzeniem jest stworzenie nowoczesnego placu targowego o powierzchni blisko 3 hektarów wyłożonego kostką betonową, spełniającego normy sanitarne i handlowe, ze specjalnie przygotowanymi 400 stoiskami sprzedaży, parkingami oraz dogodnym dojazdem z każdej części miasta. Wybudowane zostaną także sanitariaty.  Estetykę targowiska wzbogacą nasadzenia drzew, klombów oraz krzewów.

 

32.    Remont estakady drogowej i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej.

Estakada znajduje się nad torami kolejowymi. Z uwagi na zły stan techniczny estakady zamknięta jest ul. Nadbrzeżna przy Zamku Książąt Głogowskich. W 2009 r. planuje się wykonanie remontu zgodnie z zaleceniem po dokonaniu przeglądu szczegółowego.

 

33.    Remont obiektów mostowych w ul. Końcowej, Starej, Obr. Pokoju, Piotra Skargi, oraz fosy przy zamku w Głogowie.

Wykonanie remontu obiektów mostowych zgodnie z zaleceniem po dokonaniu przeglądu szczegółowego.

Rok 2007 - realizacja remontu przy ul. Końcowej i Starej.

Rok 2008 - remont przy Zamku Książąt Głogowskich.

 

34.    Oświetlenie ul. Bolesława Śmiałego.

Wykonanie oświetlenia niezbędne jest w celu poprawy komunikacji pomiędzy ul. Kazimierza Sprawiedliwego i ul. Żakowską.

 

35.    Oświetlenie ul. Kazimierza Sprawiedliwego.

Przedłużenie obecnie istniejącego oświetlenia - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa.

 

36.    Przychodnie ul. Moniuszki i Sikorskiego - termomodernizacja.

Zmodernizowanie przychodni poprawi stan techniczny obiektów oraz ich estetykę. Skutkiem będzie oszczędność energii cieplnej oraz poprawa warunków leczenia pacjentów.

 

37.    Oświetlenie ul. Kolejowa.

Realizacja zadania niezbędna jest ze względu na poprawę komunikacji i bezpieczeństwa.

 

38.    Oświetlenie ul. Polna.

Wykonanie oświetlenia niezbędne jest ze względu na poprawę komunikacji pomiędzy ul. Legnicką a ul. Orbitalną i Saturna.

 

39.    Oświetlenie ulicy Legnickiej.

Wykonanie oświetlenia niezbędne jest ze względu na poprawę komunikacji pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Paulinów / Cisawa.

 

40.    Oświetlenie ul. Mickiewicza przy „Protektorze".

Zagospodarowanie terenu - dobudowa oświetlenia. Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa.

 

41.    Plac św. Faustyny.

W roku 2005 rozpoczęto zagospodarowania Placu św. Faustyny na Os. Piastów Śląskich w Głogowie.

Wykonana jest koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania placu. Układ przestrzenny podporządkowany został obiektowi sakralnemu, osiom założenia obiektu, osiom widokowym naprowadzającym, ukształtowaniu terenu i zwyczajowym ciągom pieszym, ustaleniom planu. Teren jest częściowo zainwestowany. Od południa ograniczony zabudową wielorodzinną. Od północy teren ogranicza kościół, który jest w trakcie realizacji.

W koncepcji przyjęto podział na tereny publiczne - plac z ciągami pieszymi i zielenią parkową z ciągami spacerowymi.

 

42.    Plac Jana z Głogowa.

W latach 2006 - 2007 planuje się przeprowadzić rewitalizację Placu Jana z Głogowa. Zadanie polega na uruchomieniu fontanny i obejmuje wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanie budynku technicznego, uszczelnienie niecki, wymianę nawierzchni ścieżek, małą architekturę (ławki), oświetlenie.

 

43.    Dokumentacja przyszłościowa.

W budżecie Gminy na rok 2006 zabezpieczono kwotę 429.588 zł natomiast w 2007 roku 120.412 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych zamieszczonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

 

44.    Budowa miejsc postojowych.

Realizacja I etapu inwestycji przyczyni się do powstania dodatkowych 43 miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego.

 

B. Opis zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Gminy Miejskiej Głogów przewidzianych do współfinansowania

z funduszy strukturalnych UE oraz MF EOG w latach 2006 - 2010

 

I.                   INWESTYCJE DROGOWE I TRANSPORTOWE

 

1.        Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie - jezdnia i chodnik.

Ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa) jest trasą wylotową do Zielonej Góry i stanowi ważną część układu komunikacyjnego miasta, która łączy drogę krajową (obwodnicę) z drogą wojewódzką (ul. Sikorskiego). Istnieje możliwość dofinansowania inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa) w 75% ze środków UE. Projekt przeszedł pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego i znajduje się na liście rezerwowej ZPORR.

Łączna wartość inwestycji - 8.630.999,99 zł. Udział Gminy Miejskiej wyniesie 25% wartości inwestycji, tj. 2.157.750,00 zł, natomiast Unii Europejskiej 75% - 6.473.249,99 zł.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy w mieście, poprawią się warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców i użytkowników dróg. Inwestycja pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

 

II.                 INWESTYCJE OŚWIATOWE

 

2.        Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie.

Istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Priorytet 1 „Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii") w wysokości 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Projekty związane z pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej są wysoko oceniane przez darczyńców środków. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytoryczno-technicznej w Ministerstwie Środowiska.

 

 

III.             ZABYTKI

 

3.  Odbudowa budynku Teatru Miejskiego w Głogowie.

Łączna wartość inwestycji: 13.906.694 zł.

Odbudowa wartościowego zabytku ze zniszczeń wojennych, zwiększy kulturową i gospodarczą atrakcyjność Starówki jak i całego miasta Głogowa, przyczyniając się do napływu turystów. Inwestycja w pierwszym etapie obejmuje odbudowę budynku według projektu. Wnętrza będą wykończone w 80%, bez pierwszego wyposażenia.

Występuje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Priorytet 3 „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast") w wysokości 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Projekt musi być zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji w odniesieniu do projektów związanych z rewitalizacją historycznych obszarów miejskich.

Przeznaczeniem odbudowanego Teatru Miejskiego mogłoby stać się Europejskie Centrum Spotkań Młodzieży. Dodatkową korzyścią z realizacji inwestycji byłaby integracja głogowskiej młodzieży z młodzieżą z krajów UE („wymiana"), wystawianie przedstawień teatralnych, organizowanie spotkań i konferencji.

Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalno-ekonomiczną oraz ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany na listę rankingową, jednakże z powodu niewystarczającej ilości środków, wniosek nie został rekomendowany przez Zespół - Komitet Sterujący w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

VI.              INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

 

4.        Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa.

W części południowo-wschodniej miasta (Os. Cukrownik, Widziszów, Krzepów, Nosocice) istnieje problem dostępu mieszkańców w/w osiedli do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, następstwem czego pojawiała się kwestia nielegalnego zrzucania przez mieszkańców ścieków m.in. bezpośrednio do cieków wodnych. Dlatego też przedmiotem Projektu jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej, która ma na celu rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków z południowo-wschodniej części miasta. Skanalizowanie tej części miasta przyczyni się do jej rozwoju i pozwoli na dalszą rozbudowę systemu kanalizacji miasta i ościennej Gminy Głogów.

W 2003 roku opracowany został projekt techniczny na wykonanie kanalizacji w/w osiedli, a w 2004 roku opracowano studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko - dokumenty niezbędne do ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej.

Łączny koszt zadania wynosi ok. 28 mln zł.

Projekt został złożony w Ministerstwie Środowiska w celu uzyskania dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Z uwagi na wytyczne państw - darczyńców zawarte                     w programie operacyjnym, wskazujące iż projekty dotyczące budowy systemów kanalizacji zbiorczej odnoszą się do aglomeracji od 2000 RLM do 15 000 RLM,  projekt Gminy Miejskiej Głogów nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Planowana wielkość aglomeracji dla Miasta Głogowa wynosi 113 316 RLM.

            W przypadku pojawienia się w przyszłości programów umożliwiających Gminie wnioskowanie o dofinansowanie zadania, projekt zostanie złożony w odpowiedniej instytucji celem uzyskania dotacji i realizacji zadania.

 

VII.           INNE

 

5.        Kultura i turystyka siłą rozwoju miasta: "Głogów na cztery pory roku".

Podstawowym celem projektu jest stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w oparciu o imprezy kulturalne (produkty lokalne), atrakcyjne elementy środowiska naturalnego, zabytki kultury, istniejące zaplecze kulturalno-rekreacyjne, bazę gastronomiczno-hotelową oraz bliskość Pojezierza Leszczyńskiego.

Zadanie zostanie zrealizowane przy 75% udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR z działania 1.4. Rozwój turystyki i kultury.

Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje swym zakresem szeroko rozumianą promocję produktów lokalnych w kraju i za granicą (m.in. poprzez uczestnictwo w targach turystycznych) oraz organizację imprez - produktów lokalnych jako swoistych stymulatorów życia kulturalnego.

Całkowita wartość projektu - 440.700 zł. Udział Gminy Miejskiej wyniesie 25% wartości projektu, tj. 110.175 zł, natomiast Unii Europejskiej 75% - 330.525 zł.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia prestiżu i atrakcyjności miasta oraz zmniejszenia zróżnicowania w jakości życia społeczeństwa. Działania promocyjne stymulować będą również inne branże, zwłaszcza z zakresu usług, co wpłynie korzystnie na lokalny rynek pracy.

 

 

 
U C H W A Ł A  Nr  III/17/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Głogów  na lata 2006 - 2010

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz z art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/313/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Głogów na lata 2006 - 2010 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik określający  Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Miejskiej Głogów na lata 2006 - 2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                         Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

Radosław  Pobol

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Miejskiej Głogów po raz pierwszy został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/186/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2004 r. Program ten jest planem kroczącym w związku z czym uchwalany jest corocznie. Powinien być dostosowany do uchwalanego budżetu Gminy, a szczególnie odpowiadać założeniom finansowym przewidzianym w uchwalanym budżecie na kolejny rok.

W związku z powyższym niezbędne jest uchwalenie takiego kształtu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, aby zarówno zakres finansowy, jak i rzeczowy mieścił się w ramach budżetowych Gminy Miejskiej Głogów.

Obecnie prezentowany program przewiduje realizację inwestycji w latach 2006-2010. Uchwalenie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przyczyni się do poprawy procesu inwestycyjnego, poprzez dostosowanie wielkości inwestycji do możliwości finansowych Gminy.

Aktualizacja dotyczy przesunięć środków budżetowych z roku 2006 na 2007 w następujących zadaniach:

1.      Kontynuacja odbudowy Ratusza, zakończenie budowy „Sali rajców" (poz. 20).

2.      Realizacja kompleksowego placu targowego (hurtowego i detalicznego) (poz. 31).

3.      Plac Jana z Głogowa (poz. 42).

4.      Dokumentacja przyszłościowa (poz. 43).

oraz dodania nowych zadań:

1.       Domki - Wieleń (poz. 30).

2.       Oświetlenie ulicy Legnickiej (poz. 39).

3.       Budowa miejsc parkingowych (poz. 44).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik do Uchwały Nr III/17/2006                       Rady Miejskiej w Głogowie

 z dnia 28 grudnia 2006 r.

 
 

 

 

 

 

 

 


Wieloletni Program Inwestycyjny

Gminy Miejskiej Głogów

na lata 2006 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głogów

grudzień 2006

A. Opis zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

                     Gminy Miejskiej Głogów na lata 2006 - 2010

 

 

I.                   INWESTYCJE DROGOWE I TRANSPORTOWE

 

1.        Udział Gminy w zadaniu: Przygotowanie terenów pod inwestycje ("Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Głogowa poprzez uzbrojenie Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej"). Łączna wartość inwestycji: 12.682.287,39 zł.

W 2005 roku rozpoczęto realizację zadania przy udziale środków finansowych z funduszu przedakcesyjnego UE - Phare SSG 2003. Udział Gminy Miejskiej wyniesie 26,6% wartości inwestycji, tj. 724.409,55 EUR, natomiast Unii Europejskiej 73,4% - 2 mln EUR.

Zadanie zrealizowane zostanie w 2006 roku. Zakres zadania:

-           uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną,

-           budowa ul. Północnej i Południowej,

-           modernizacja ul. Wierzbowej,

-           połączenie ulic Mickiewicza i Wierzbowej,

-           budowa systemu sieci oświetlenia ulicznego - 107 słupów oświetleniowych rozmieszczonych na długości ok. 3,4 km.

Realizacja zadania umożliwi dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, usprawni układ komunikacyjny i transportowy pomiędzy Zachodnią Dzielnicą Przemysłową i  Os. Przemysłowym miasta, przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców osiedla i użytkowników dróg oraz wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu.

 

2.        Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie.

Planuje się w latach 2006 - 2007 przeprowadzić modernizację systemu transportu publicznego w Głogowie. Zadanie zostanie zrealizowane przy 75% udziale środków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR (Poddziałanie 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego).

Zadanie obejmie swym zakresem:

1.      Przebudowę zatok autobusowych - koszt inwestycji: ok. 1,98 mln zł.

2.      Uruchomienie systemu zarządzania i monitorowania autobusów Komunikacji Miejskiej w Głogowie - koszt inwestycji: 2 mln zł.

3.      Zakup taboru (5 autobusów) - koszt inwestycji: ok. 4,27 mln zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 8,5 mln zł. Udział Gminy Miejskiej wyniesie ok. 25% wartości inwestycji, natomiast Unii Europejskiej - ok. 75%.

 

Projekt „Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie" został zaakceptowany i przyjęty do realizacji przez Instytucję Pośredniczącą - Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej podpisano dnia 30 stycznia 2006 roku. Przeprowadzono postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru sprawowanego w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu. Wybrano firmę „Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju" Sp. z o.o. z Zielonej Góry, z którą w dniu 17.02.2006 podpisano umowę. Przeprowadzone zostało również postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy dróg w rejonie przystanków, zatok, budowy pętli". Wybrano firmę "Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego" Sp. z o.o. z Głogowa, z którą w dniu 19.06.2006 podpisano umowę. Na przełomie sierpnia i września b.r. planuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pięciu autobusów, natomiast w grudniu - na zakup i uruchomienie systemu zarządzania i monitorowania flotą pojazdów autobusowych.

 

3.        Wykonanie dróg wraz z uzbrojeniem na Starym Mieście: Rynek, Garncarska, Słodowa, Kotlarska, Szewska, Długa, Świętojańska.

Uzbrojenie i wykonanie nawierzchni ulic: Garncarskiej, Słodowej, Polskiej, Młyńskiej, części Długiej, Piekarskiej, Kołłątaja, Balwierskiej, stworzy podstawy do dalszych inwestycji na Starym Mieście. Opracowana została dokumentacja projektowa dla wszystkich ulic.

 

4.        Budowa projektowanego odcinka ul. Henryka Głogowskiego - jezdnia i chodnik.

Realizacja tej inwestycji jest niezbędna do poprawy komunikacji, a także powstania nowych osiedli mieszkalnych i połączenia z Os. Krzepów i ulicą Rudnowską (droga nr 292), a także połączenia obszarów położonych po północnej i południowej stronie trakcji kolejowej we wschodniej części miasta. Docelowo ul. Henryka Głogowskiego połączona będzie z południową obwodnicą miasta aż do projektowanej przeprawy mostowej. Inwestycja odciąży także natężenie ruchu w centrum miasta.

 

5.        Przebudowa i modernizacja ul. Galileusza i Gwiaździstej (zadanie współfinansowane z powiatem) - jezdnia i chodnik.

Ul. Gwiaździsta wraz z ul. Galileusza tworzy wewnętrzny pierścień komunikacyjny na Os. Kopernik, obsługujący mieszkańców tego osiedla, połączony z ul. Piłsudskiego (droga krajowa, południowa obwodnica miasta).

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

6.        Przełożenie kostki na ulicach Starego Miasta i modernizacja chodników (Piaskowa, Piastowska, Piotra Skargi, H. Kołłątaja, Staszica, Rynek, Rzeźnicza).

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją poprawy wizerunku estetycznego Starego Miasta. Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność turystyczną miejsca i poprawi warunki komunikacyjne.

 

7.        Kontynuacja realizacji dróg na osiedlu Piastów Śląskich na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i zakończenie dróg już realizowanych.

Os. Piastów Śląskich posiada największe rezerwy pod budownictwo mieszkaniowe. Jest potrzeba budowy dróg i uzbrajania terenu, aby rozwijały się tam inwestycje mieszkaniowe. Realizacja cząstkowych zadań inwestycyjnych przy budowie dróg wykracza poza rok 2010, więc istnieje potrzeba umieszczania zadania w kolejnych edycjach WPI.

W 2002 roku wykonano drogę dojazdową do ul. Zielonej, nawierzchnie asfaltowe przy ul. Probusa, Kaspra Eliana, Przemysława Głogowskiego, Św. Jadwigi Śląskiej, Salomei, Konrada I. W 2003 roku wykonany został ciąg pieszo-jezdny wraz z oświetleniem przy ul. Kaspra Eliana. W 2004 roku wybudowana została ul. Nankera. W 2005 roku opracowano dokumentację na realizację uzbrojenia pod budownictwo mieszkaniowe na jednostce „C" Os. Piastów Śląskich, oraz unieważniono przetarg na wykonawstwo.

W budżecie na 2006 rok zabezpieczono kwotę 700 tys. zł. W ramach zadania planuje się budowę ul. Wawelskiej oraz odcinka ul. Salomei. Wszczęta została procedura przetargowa na wykonanie uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną ul. Księżnej Mechtyldy i Księcia Jana II. Wykonanie zaplanowanych zadań nastąpi w IV kwartale 2006 r.

 

8.        Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego - chodnik i jezdnia.

Ulica Kazimierza Wielkiego jest drogą powiatową, łączącą ul. Rudnowską (droga wojewódzka w relacji wschód-zachód) z południową obwodnicą miasta. Łączy ona również osiedla mieszkaniowe z centrum miasta. Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

9.        Przebudowa ul. Sportowej - jezdnia, chodnik i oświetlenie.

Ul. Sportowa jest ważnym łącznikiem między ul. Wita Stwosza i Kazimierza Wielkiego (drogi powiatowe o dużym znaczeniu dla miasta). Jej funkcją jest również obsługa Os. Sportowego wraz z kompleksem rekreacyjnym.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

10.    Modernizacja ul. Budowlanych - jezdnia i chodnik.

Ul. Budowlanych jest drogą powiatową łączącą dwa ważne ciągi komunikacyjne: ul. Legnicką (droga krajowa) z ul. Wały Chrobrego (droga wojewódzka). Stanowi alternatywne połączenie dla ronda relacji północ-południe i wschód-zachód.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

11.    Modernizacja ul. Wita Stwosza - jezdnia i chodnik.

Ul. Wita Stwosza (droga powiatowa) jest znaczącym elementem układu komunikacyjnego miasta. Łączy ze sobą drogę wojewódzką w relacji wschód-zachód (ul. Wały Chrobrego) z południową obwodnicą miasta. Dodatkowym znaczeniem jest położenie przy kompleksie sportowym.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

12.    Modernizacja ul. Kościuszki i Kossaka - jezdnia i chodnik.

Ul. Kościuszki łączy dwa ważne ciągi komunikacyjne: ul. Obrońców Pokoju (droga krajowa) z ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa). Docelowo będzie ona przedłużona do  ul. Gen. Sikorskiego (droga wojewódzka) i strefy przemysłowej miasta.

Ul. Kossaka łączy dwa ważne ciągi komunikacyjne: ul. Obrońców Pokoju (droga krajowa) z  ul. Budowlanych (droga powiatowa). Istnieją propozycje projektów przedłużenia ul. Kossaka do ul. Wita Stwosza jako ciągu komunikacyjnego odciążającego centrum miasta. Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

13.    Modernizacja ul. Żarkowskiej - wodociąg, jezdnia i chodnik.

Ul. Żarkowska jest naturalnym połączeniem ul. Rudnowskiej (droga wojewódzka w relacji wschód-zachód) z Os. Piastów Śląskich, jednak nie jest dostosowana do spełnienia tej funkcji. Istniejąca infrastruktura przemysłowo-gospodarcza wymaga udrożnienia tego odcinka.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg. Wpłynie również pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu.

 

14.    Modernizacja ul. Spadzistej - jezdnia i chodnik.

Ul. Spadzista docelowo stanie się ważnym elementem układu komunikacyjnego miasta (po przedłużeniu do południowej obwodnicy miasta). Obecnie jest najważniejszą ulicą Os. Słonecznego i jej stan techniczny nie odpowiada potrzebom ruchu drogowego.

 

15.    Modernizacja istniejącego odcinka ul. Henryka Głogowskiego - jezdnia i chodnik.

Budowa projektowanego odcinka (przedłużenia) ma na uwadze powstanie nowych osiedli mieszkalnych i połączenie z Os. Krzepów, ulicą Rudnowską (droga nr 292), a także połączenie obszarów położonych po północnej i południowej stronie trakcji kolejowej we wschodniej części miasta. Docelowo ul. Henryka Głogowskiego połączona będzie z południową obwodnicą miasta aż do projektowanej przeprawy mostowej.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy miasta oraz poprawi warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i użytkowników dróg.

 

16.    Wykonanie nawierzchni ulic oraz chodników na osiedlu Paulinów w możliwym zakresie.

Systematycznie, co rok przeznaczana jest odpowiednia kwota na realizację tego zadania. W 2002 roku przeprowadzono prace polegające na obniżaniu studzienek na niektórych ulicach (środki poniesione w 2002 r. - 100 tys. zł). W 2003 wykonano nawierzchnię na ul. Lwowskiej i Grodzieńskiej (270 tys. zł). W 2004 wykonano nawierzchnię na ul. Brzeskiej. W 2005 roku wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicach: Stanisławowskiej, Łódzkiej, Nowogródzkiej i Tarnopolskiej (ok. 484 tys. zł). Gmina Miejska od lat inwestuje w poprawę infrastruktury drogowej na Os. Paulinów.

17.    Chodnik między ul. Tęczową a ul. Obrońców Pokoju.

Obecnie trwa budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej - 993 m2              i przepustu pod ciągiem pieszo-rowerowym wraz z elementami małej architektury                      W najbliższym czasie zadanie zostanie ukończone. Koszt inwestycji wyniesie 182 tys. zł.

 

II.                INWESTYCJE OŚWIATOWE

 

18.    Termomodernizacja placówek oświatowych.

W roku 2004 rozpoczęto przeprowadzać termomodernizację we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach należących do Gminy Miejskiej Głogów. Zakończenie realizacji zadania planuje się w roku 2006. Prace termomodernizacyjne będą polegały na: dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej, dociepleniu stropodachu, dociepleniu ścian piwnic, wymianie pokrycia dachu.

W roku 2005 wykonano prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 7. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne przy Gimnazjum Nr 5.

Prace termomodernizacyjne finansowane będą ze środków własnych Gminy, środków pochodzących z umorzenia pożyczki (2,5 mln) przez NFOŚiGW, kredytów termomodernizacyjnych.

Korzyścią w przypadku kredytów termomodernizacyjnych jest występowanie premii termomodernizacyjnej w wysokości 25% kredytu, tj. 528.887,70 zł oraz jego spłata z oszczędności uzyskanych w skutek wykonania inwestycji.

W trzech placówkach poddanych termomodernizacji w latach 2005-2006 oszczędności kosztów wyniosą ok. 242.465 zł na rok.

 

19.    Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych.

Planuje się systematyczne zagospodarowywanie terenów przyszkolnych, stwarzając dogodne warunki rekreacyjno - sportowe. W latach 2005 - 2010 zagospodarowane zostaną wszystkie tereny przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Harmonogram zagospodarowywania przyszkolnych terenów rekreacyjno - sportowych:

2005 r.: Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2,

2006 r.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 1,

              Etap II dla Szkoły Podstawowej nr 6, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4,

2007 r.: Gimnazjum nr 5 - I etap,

              Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 7 - II etap

2008 r.: Gimnazjum nr 5 - II etap,

              Szkoła Podstawowa nr 10 i Szkoła Podstawowa nr 12 - I etap,

2009 r.: Szkoła Podstawowa nr 10 i Szkoła Podstawowa nr 12 - II etap,

              Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 14 - I etap,

2010 r.: Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 14 - II etap,

 

III.             ZABYTKI

 

20.    Kontynuacja odbudowy Ratusza, zakończenie budowy „Sali Rajców".

Realizacja III etapu odbudowy Ratusza, polegająca na rewitalizacji Sali Rajców wraz z    zapleczem, wykonaniu niezbędnych robót w restauracji umożliwiających jej wydzierżawienie, oraz odwilżeniu piwnic, zwiększy jego funkcjonalność i doprowadzi do całkowitej odbudowy.

 

21.    Zakończenie rewitalizacji fosy miejskiej.

Od kilku lat trwają systematyczne prace nad zabezpieczeniem murów fosy oraz wymianą balustrad. Po wykonaniu prac budowlanych przystąpi się do zagospodarowania wnętrza fosy zielenią.

W 2003 roku zabezpieczono i wzmocniono ściany oporowe oraz wykonano balustradę stalową (130 m) - 101.338 zł. W 2004 roku wykorzystano zgodnie z planem kwotę 300 tys. zł na częściową wymianę ogrodzenia. W 2005 roku kontynuowano zadanie (290 tys. zł).

W 2006 roku planuje się wykonać bramę fosy oraz drzwi do kazamaty i tunelu kontrminowego.

 

22.    Kontynuacja odbudowy obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem Kolegiaty Głogowskiej.

Kolegiata jest jednym z najważniejszych zabytków regionu. Odbudowa Kolegiaty ze zniszczeń wojennych przyczyni się do rozwoju turystyki.

W poszczególnych latach na kolegiatę przeznaczono odpowiednie kwoty: w 2002 - 50 tys. zł, w 2003 - 250 tys. zł, w 2004 i  2005 - po 300 tys. zł, w 2006 zaplanowano - 400 tys. zł, a w kolejnych latach - po 300 tys. zł.

Pozostałe obiekty zabytkowe (kościoły, mury miejskie itp.) również wymagają systematycznego wsparcia finansowego.

 

23.    Rewitalizacja kościoła św. Mikołaja.

Celem zadania jest zabezpieczenie ruin kościoła św. Mikołaja przed zniszczeniem.

W 2002 roku przeprowadzono prace zabezpieczające przed wejściem na teren ruiny osób nieupoważnionych za kwotę 50 tys. zł. W 2005 roku przeprowadzono badania archeologiczne terenu na kwotę 184.975,20 zł.

W budżecie Gminy na rok 2006 zabezpieczono kwotę 200 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie ratowniczych badań archeologiczno - architektonicznych, mających na celu przebadanie pozostałości, które mogą pochodzić z XIII wieku n.e.

 

24.    Remont Zamku Książąt Głogowskich.

W zabytkowym Zamku Książąt Głogowskich planuje się przeprowadzić następujące prace remontowe:

-         wymianę stolarki okiennej,

-         docieplenie stropów,

-         wymiana grzejników i kotła,

-         renowację elewacji,

-         wykonanie sali odczytowo - konferencyjnej.

Remont wpłynie korzystnie na poprawę wizerunku tej części miasta, zwiększy funkcjonalność budynku i atrakcyjność turystyczną.

 

25.    Modernizacja Zamku Książąt Głogowskich - dokumentacja.

Łączny koszt realizacji zadania to 272,5 tys. zł. Zadanie obejmuje swym zakresem przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu Zamku Książąt Głogowskich, w którym mieści się Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.

Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego" . Wartość dofinansowania wyniesie 150 tys. zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2006-2007.

 

IV.              BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

 

26.    Realizowanie budownictwa czynszowego.

Realizacją budownictwa czynszowego w imieniu Gminy Miejskiej Głogów zajmuje się gminna spółka - Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W kolejnych latach oddała do użytku następujące lokale mieszkaniowe:

-         w 2002 roku oddano do użytku 3 bloki przy ul. Merkurego na Os. Kopernik (80 mieszkań),

-         w 2003 roku oddano do użytku 3 bloki przy ul. Oriona na Os. Kopernik (60 mieszkań),

-         w 2004 roku przystąpiono do budowy kamienicy na Starym Mieście przy ul. Kołłątaja i Piotra Skargi. W 2005 roku oddano do użytku 60 mieszkań (pierwszy etap inwestycji), natomiast w 2006 roku - 59 (drugi etap inwestycji).

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja budowlano-wykonawcza na realizację zadania inwestycyjnego zespołu budynków wielorodzinnych TBS nr 10 na Os. Piastów Śl. (I i II etap). Inwestycja zaplanowana jest na lata 2006-2008. Planuje się oddać 112 lokali mieszkalnych do użytku.

Ponadto Gmina wybudowała w latach 2002 - 2003 i oddała do użytku budynek komunalny na 40 mieszkań (Os. Piastów Śląskich).

Kontynuacja budowy nowych mieszkań czynszowych w ramach TBS, częściowo rozwiązuje problemy mieszkaniowe w mieście.

 

27.    Realizowanie budownictwa socjalnego.

Budowa mieszkań socjalnych ma stworzyć warunki mieszkaniowe dla niezamożnej grupy mieszkańców miasta.

W latach 2003-2004 wykonana została adaptacja pomieszczeń budynku po dawnym Hotelu Miejskim, z których utworzono 44 mieszkania. W 2003 roku przeznaczono na ten cel 403.933 zł., w 2004 roku na zakończenie zadania przeznaczono dalsze 1.574.272 zł. W 2003 roku 567 tys. przeznaczono na adaptację siedmiu mieszkań socjalnych dla osób niepełnosprawnych, po dawnym przedszkolu przy ul. Rudnowskiej. W 2005 roku opracowano dokumentację na budynek socjalny przy ulicy Krochmalnej i przeprowadzono procedurę przetargową, która została unieważniona.

W 2006 roku zaplanowano realizację inwestycji, która pozwoli na oddanie 22 lokali mieszkalnych do użytku.

28.    Nabycie gruntów od firmy Saller Market Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Nabycie gruntów do zasobów Gminy w obrębie 13 - „Brzostów" przy ul. Wojska Polskiego o powierzchni 4,3364 ha od firmy Saller Market Sp. z o.o. w Bolesławcu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren przeznacza pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Cena nabycia działek opiewa na kwotę 2 mln zł brutto płatną w trzech ratach rocznych.

 

 

V.                 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - OBIEKTY SPORTOWE

 

29.    Monitoring.

Celem realizacji zadania jest budowa monitoringu wizyjnego w Głogowie. Obecnie część kamer została już zainstalowana. Uruchomione zostało też centrum monitoringu, które jest obsługiwane przez całą dobę. Docelowo przewiduje się montaż 16 kamer na terenie miasta. Monitoring wizyjny w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

30.    Domki - Wieleń.

W 2007 roku zostanie zrealizowane zadanie zakupu i montażu dwóch, 4-osobowych, prefabrykowanych, parterowych, drewnianych domków letniskowych w Wieleniu. W ramach zadania zakupione zostanie także podstawowe wyposażenie do wymienionych domków rekreacyjnych.

 

VI.              INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

 

31.    Realizacja kompleksowego placu targowego (hurtowego i detalicznego).

Przygotowana została dokumentacja budowy nowego targowiska przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego na Os. Piastów. Zamierzeniem jest stworzenie nowoczesnego placu targowego o powierzchni blisko 3 hektarów wyłożonego kostką betonową, spełniającego normy sanitarne i handlowe, ze specjalnie przygotowanymi 400 stoiskami sprzedaży, parkingami oraz dogodnym dojazdem z każdej części miasta. Wybudowane zostaną także sanitariaty.  Estetykę targowiska wzbogacą nasadzenia drzew, klombów oraz krzewów.

 

32.    Remont estakady drogowej i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej.

Estakada znajduje się nad torami kolejowymi. Z uwagi na zły stan techniczny estakady zamknięta jest ul. Nadbrzeżna przy Zamku Książąt Głogowskich. W 2009 r. planuje się wykonanie remontu zgodnie z zaleceniem po dokonaniu przeglądu szczegółowego.

 

33.    Remont obiektów mostowych w ul. Końcowej, Starej, Obr. Pokoju, Piotra Skargi, oraz fosy przy zamku w Głogowie.

Wykonanie remontu obiektów mostowych zgodnie z zaleceniem po dokonaniu przeglądu szczegółowego.

Rok 2007 - realizacja remontu przy ul. Końcowej i Starej.

Rok 2008 - remont przy Zamku Książąt Głogowskich.

 

34.    Oświetlenie ul. Bolesława Śmiałego.

Wykonanie oświetlenia niezbędne jest w celu poprawy komunikacji pomiędzy ul. Kazimierza Sprawiedliwego i ul. Żakowską.

 

35.    Oświetlenie ul. Kazimierza Sprawiedliwego.

Przedłużenie obecnie istniejącego oświetlenia - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa.

 

36.    Przychodnie ul. Moniuszki i Sikorskiego - termomodernizacja.

Zmodernizowanie przychodni poprawi stan techniczny obiektów oraz ich estetykę. Skutkiem będzie oszczędność energii cieplnej oraz poprawa warunków leczenia pacjentów.

 

37.    Oświetlenie ul. Kolejowa.

Realizacja zadania niezbędna jest ze względu na poprawę komunikacji i bezpieczeństwa.

 

38.    Oświetlenie ul. Polna.

Wykonanie oświetlenia niezbędne jest ze względu na poprawę komunikacji pomiędzy ul. Legnicką a ul. Orbitalną i Saturna.

 

39.    Oświetlenie ulicy Legnickiej.

Wykonanie oświetlenia niezbędne jest ze względu na poprawę komunikacji pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Paulinów / Cisawa.

 

40.    Oświetlenie ul. Mickiewicza przy „Protektorze".

Zagospodarowanie terenu - dobudowa oświetlenia. Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa.

 

41.    Plac św. Faustyny.

W roku 2005 rozpoczęto zagospodarowania Placu św. Faustyny na Os. Piastów Śląskich w Głogowie.

Wykonana jest koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania placu. Układ przestrzenny podporządkowany został obiektowi sakralnemu, osiom założenia obiektu, osiom widokowym naprowadzającym, ukształtowaniu terenu i zwyczajowym ciągom pieszym, ustaleniom planu. Teren jest częściowo zainwestowany. Od południa ograniczony zabudową wielorodzinną. Od północy teren ogranicza kościół, który jest w trakcie realizacji.

W koncepcji przyjęto podział na tereny publiczne - plac z ciągami pieszymi i zielenią parkową z ciągami spacerowymi.

 

42.    Plac Jana z Głogowa.

W latach 2006 - 2007 planuje się przeprowadzić rewitalizację Placu Jana z Głogowa. Zadanie polega na uruchomieniu fontanny i obejmuje wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanie budynku technicznego, uszczelnienie niecki, wymianę nawierzchni ścieżek, małą architekturę (ławki), oświetlenie.

 

43.    Dokumentacja przyszłościowa.

W budżecie Gminy na rok 2006 zabezpieczono kwotę 429.588 zł natomiast w 2007 roku 120.412 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych zamieszczonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

 

44.    Budowa miejsc postojowych.

Realizacja I etapu inwestycji przyczyni się do powstania dodatkowych 43 miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego.

 

B. Opis zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Gminy Miejskiej Głogów przewidzianych do współfinansowania

z funduszy strukturalnych UE oraz MF EOG w latach 2006 - 2010

 

I.                   INWESTYCJE DROGOWE I TRANSPORTOWE

 

1.        Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie - jezdnia i chodnik.

Ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa) jest trasą wylotową do Zielonej Góry i stanowi ważną część układu komunikacyjnego miasta, która łączy drogę krajową (obwodnicę) z drogą wojewódzką (ul. Sikorskiego). Istnieje możliwość dofinansowania inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa) w 75% ze środków UE. Projekt przeszedł pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego i znajduje się na liście rezerwowej ZPORR.

Łączna wartość inwestycji - 8.630.999,99 zł. Udział Gminy Miejskiej wyniesie 25% wartości inwestycji, tj. 2.157.750,00 zł, natomiast Unii Europejskiej 75% - 6.473.249,99 zł.

Realizacja zadania usprawni układ komunikacyjny i transportowy w mieście, poprawią się warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców i użytkowników dróg. Inwestycja pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

 

II.                 INWESTYCJE OŚWIATOWE

 

2.        Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie.

Istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Priorytet 1 „Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii") w wysokości 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Projekty związane z pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej są wysoko oceniane przez darczyńców środków. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytoryczno-technicznej w Ministerstwie Środowiska.

 

 

III.             ZABYTKI

 

3.  Odbudowa budynku Teatru Miejskiego w Głogowie.

Łączna wartość inwestycji: 13.906.694 zł.

Odbudowa wartościowego zabytku ze zniszczeń wojennych, zwiększy kulturową i gospodarczą atrakcyjność Starówki jak i całego miasta Głogowa, przyczyniając się do napływu turystów. Inwestycja w pierwszym etapie obejmuje odbudowę budynku według projektu. Wnętrza będą wykończone w 80%, bez pierwszego wyposażenia.

Występuje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Priorytet 3 „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast") w wysokości 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Projekt musi być zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji w odniesieniu do projektów związanych z rewitalizacją historycznych obszarów miejskich.

Przeznaczeniem odbudowanego Teatru Miejskiego mogłoby stać się Europejskie Centrum Spotkań Młodzieży. Dodatkową korzyścią z realizacji inwestycji byłaby integracja głogowskiej młodzieży z młodzieżą z krajów UE („wymiana"), wystawianie przedstawień teatralnych, organizowanie spotkań i konferencji.

Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalno-ekonomiczną oraz ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany na listę rankingową, jednakże z powodu niewystarczającej ilości środków, wniosek nie został rekomendowany przez Zespół - Komitet Sterujący w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

VI.              INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

 

4.        Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa.

W części południowo-wschodniej miasta (Os. Cukrownik, Widziszów, Krzepów, Nosocice) istnieje problem dostępu mieszkańców w/w osiedli do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, następstwem czego pojawiała się kwestia nielegalnego zrzucania przez mieszkańców ścieków m.in. bezpośrednio do cieków wodnych. Dlatego też przedmiotem Projektu jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej, która ma na celu rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków z południowo-wschodniej części miasta. Skanalizowanie tej części miasta przyczyni się do jej rozwoju i pozwoli na dalszą rozbudowę systemu kanalizacji miasta i ościennej Gminy Głogów.

W 2003 roku opracowany został projekt techniczny na wykonanie kanalizacji w/w osiedli, a w 2004 roku opracowano studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko - dokumenty niezbędne do ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej.

Łączny koszt zadania wynosi ok. 28 mln zł.

Projekt został złożony w Ministerstwie Środowiska w celu uzyskania dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Z uwagi na wytyczne państw - darczyńców zawarte                     w programie operacyjnym, wskazujące iż projekty dotyczące budowy systemów kanalizacji zbiorczej odnoszą się do aglomeracji od 2000 RLM do 15 000 RLM,  projekt Gminy Miejskiej Głogów nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Planowana wielkość aglomeracji dla Miasta Głogowa wynosi 113 316 RLM.

            W przypadku pojawienia się w przyszłości programów umożliwiających Gminie wnioskowanie o dofinansowanie zadania, projekt zostanie złożony w odpowiedniej instytucji celem uzyskania dotacji i realizacji zadania.

 

VII.           INNE

 

5.        Kultura i turystyka siłą rozwoju miasta: "Głogów na cztery pory roku".

Podstawowym celem projektu jest stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w oparciu o imprezy kulturalne (produkty lokalne), atrakcyjne elementy środowiska naturalnego, zabytki kultury, istniejące zaplecze kulturalno-rekreacyjne, bazę gastronomiczno-hotelową oraz bliskość Pojezierza Leszczyńskiego.

Zadanie zostanie zrealizowane przy 75% udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR z działania 1.4. Rozwój turystyki i kultury.

Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje swym zakresem szeroko rozumianą promocję produktów lokalnych w kraju i za granicą (m.in. poprzez uczestnictwo w targach turystycznych) oraz organizację imprez - produktów lokalnych jako swoistych stymulatorów życia kulturalnego.

Całkowita wartość projektu - 440.700 zł. Udział Gminy Miejskiej wyniesie 25% wartości projektu, tj. 110.175 zł, natomiast Unii Europejskiej 75% - 330.525 zł.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia prestiżu i atrakcyjności miasta oraz zmniejszenia zróżnicowania w jakości życia społeczeństwa. Działania promocyjne stymulować będą również inne branże, zwłaszcza z zakresu usług, co wpłynie korzystnie na lokalny rynek pracy.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/17/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:17 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:13 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 08:18 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)