wersja do wydruku Jan Chitro 08.07.2013 08:17

Uchwała Nr III/16/2006


U C H W A Ł A Nr III/16/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2006

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), w związku z art.165, art. 167 ust. 2, art. 168 ust. 2, art. 184 ust.1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

Dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy o kwotę 2 024 069 zł

w tym:

- dochody własne - zmniejszenie o kwotę 183 973 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 180 000 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zmniejszenie o kwotę 600 000 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę 113 043 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego - zwiększenie o kwotę 1 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycyjne

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 5 000 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 97 007 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane

z innych źródeł - zmniejszenie o kwotę 1 265 000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane

z innych źródeł - zwiększenie o kwotę 19 876 zł

- środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie

programów i projektów - zmniejszenie o kwotę 31 022 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

 

§ 2.

 

Dokonuje się zmniejszenia wydatków Gminy o kwotę 6 424 069 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

 

§ 3.

 

Dokonuje się zmniejszenia przychodów gminy o kwotę 4 400 000 zł, w związku z niewykorzystaniem kredytu długoterminowego.

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5.

 

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie

z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 6.

 

Dokonuje się zmniejszenia przychodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między paragrafami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§ 7.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 8.

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Głogowa do zaciągania zobowiązań, wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości działania gminy, na podstawie zawartych umów, których realizacja i terminy zapłaty przypadają na rok następny, na łączną kwotę 
5 500 000 zł.

 

§ 9.

 

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 32 643 100 zł.

 

§ 10.

 

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego finansowanych ze środków gminnych w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 11.

 

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok będzie wynosił:

Dochody 146 296 399 zł

Wydatki 171 184 282 zł

 

Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały:

Deficyt 24 887 883 zł

Rozchody 6 596 257 zł

Przychody 31 484 140 zł

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXVI/315/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

U z a s a d n i e ni e

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 2 024 069 , w tym:

1. dochody własne w kwocie 183 973 zł:

o wpływ nadwyżki środków obrotowych z Głogowskich Obiektów Usługowych 
- zwiększenie o kwotę 3 000 zł;

o wpływy z różnych opłat i różnych dochodów - zmniejszenie o kwotę 265 000 zł;

o dochody związane z realizacją zadań zleconych - zwiększenie o kwotę 3 100 zł;

o dochody placówek oświatowych - zwiększenie o kwotę 74 927 zł:

 • 66 006 zł - Szkoły Podstawowe
 • 5 955 zł - Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych
 • 6 320 zł - Przedszkola
 • - 4 554 zł - Gimnazja
 • 1 200 zł - Żłobki

2. dotacje:

o dotacje otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Głogowie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - zmniejszenie o kwotę 180 000 zł do kwoty 427 806 zł, tj do kwoty wynikającej z podpisanych porozumień;

o dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjnePlac Jana z Głogowa - zmniejszenie o kwotę 600 000 zł, w związku z realizacja zadania w I półroczu 2007 r.;

o dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie dochodów gminy zmniejszonych z tytułu zastosowanych ulg ustawowych - zwiększenie o kwotę 113 043 zł;

o dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie usług świadczonych przez MOPiWTU Izba Wytrzeźwień w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych od Gminy Radwanice w kwocie 1 000 zł;

o dotacja otrzymana z Gminy Wiejskiej Głogów na współfinansowanie zadaniaZagospodarowanie terenu - plac Jana Pawła II w Głogowie w kwocie 5 000 zł.

3. subwencje:

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - 97 007 zł - zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5-4820-22g/2006 z dnia 8 listopada 2006 r.

4. środki pozyskane z zewnątrz:

o środki na dofinansowanie inwestycji Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Głogowa poprzez uzbrojenie Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej - zmniejszenie o kwotę 1 265 000 zł, (zadanie w części dotyczącej 2006 r. zostało zrealizowane na kwotę 6 835 000 zł, a pozostała kwota w wysokości 1 265 000 zł wynika z różnic kursowych);

o środki na dofinansowanie projektu Połączeni przez wartości i ICT dla Przedszkola Publicznego Nr 5 - zwiększenie o kwotę 16 640 zł;

o środki na dofinansowanie projektów unijnych dla Gimnazjum Nr 2 i Nr 3 - zwiększenie o kwotę 3 236 zł;

o środki na realizacje projektu Szkola CAL - dla ludzi z ludźmi - zmniejszenie o kwotę 31 022 zł, (zgodnie z pismem z MPiPS informującym o przekazaniu powyższej kwoty w 2007 r.).

 

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 424 069 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 267 774 zł, w tym:

o zmniejszenie wydatków związanych z obsługą kredytów i pożyczek o kwotę 428 562 zł,

o zmniejszenie wydatków na realizacje projektu Szkola CAL - dla ludzi z ludźmi" o kwotę 31 022

zł, w związku z nieotrzymaniem środków z Unii Europejskiej na ten cel w bieżącym roku,

o zwiększenie wydatków placówek oświatowych o kwotę 191 810 zł, (w tym z oświatowej

subwencji ogólnej 97 007 zł)

 • 91 394 zł - Szkoły Podstawowe - kwotę proponuje się przeznaczyć na zakup energii;
 • 57 116 zł - Przedszkola - kwotę proponuje się przeznaczyć m.in. na zakup energii oraz zakupy inwestycyjne (w tym ze środków z UE kwota 16640 zł);
 • 42 000 - Gimnazja - kwotę proponuje się przeznaczyć na zakup energii oraz zakupy inwestycyjne (w tym ze środków z UE kwota 3 236 zł);
 • 1 300 - Żłobki - kwotę proponuje się przeznaczyć na zakup energii.

2. wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 6 156 295 zł, z tego:

2.1. wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 5 756 295 zł, w tym:

o kwota 1 265 000 zł, (wynikająca z różnic kursowych)

o dokończenie zadań rozpoczętych w 2006 r. z ostatecznym terminem zakończenia w 2007 r. takich jak:

domki Wieleń - kwota 75 000 zł;

Plac Jana z Głogowa - kwota 600 000 zł;

realizacja kompleksowego placu targowego - kwota 2 986 568 zł;

budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Polskiego - kwota 276 419 zł;

oświetlenie ulicy Legnickiej - kwota 172 896 zł;

dokumentacja przyszłościowa - kwota 120 412 zł;

kontynuacja odbudowy ratusza, zakończenie budowy „Sali Rajców" - kwota 260 000 zł.

2.2. dotacje celowe inwestycyjne - 400 000 zł:

o dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Państwowej powiatowej Straży Pożarnej w Głogowie na zakup drabiny mechanicznej - zmniejszenie o kwotę 400 000 zł, brak możliwości dokonania zakupu w bieżącym roku, (środki finansowe zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2007 r.)

 

III. Dokonuje się zmniejszenia przychodów gminy o kwotę 4 400 000 , w związku z przeniesieniem realizacji zadań inwestycyjnych (wymienionych w pkt. 2.1 i 2.2) rozpoczętych w 2006 r., na podstawie zawartych umów z wykonawcami, których termin zakończenia przewidziany jest na początek 2007 r.

 

IV. Dokonuje się przeniesień dochodów między działami , rozdziałami i paragrafami, w tym:

 • dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 - podatek od środków transportowych zmniejszenie o kwotę 225 000  i zwiększenie w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
 • w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przeniesienie z rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, kwoty 60 000 zł na rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, przeniesienie kwoty 207 000 zł z § 0340 - Podatek od środków transportowych na § 0310 - Podatek od nieruchomości;
 • w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przeniesienie z rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 - Podatek od nieruchomości, kwoty 1 550 000 zł na rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych;
 • w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin, przeniesienie kwoty 92 000 zł z § 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na § 6620 - dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

V. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, 
w tym:

o w dz.600 - Transport i łączność, rozdz.60016 - drogi publiczne gminne, przesuniecie z § 6052 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6050 na zadaniu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Głogowa poprzez uzbrojenie Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej - kwoty 445 909 zł, (środki niekwalifikowane - roboty dodatkowe niezbędne do wykonania podstawowego zakresu rzeczowego zgodnie z kontraktem);

o w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin, przesunięcie kwoty 75 000 zł w ramach zadnia Domki Wieleń z § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

o przesunięcie z dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
( 21 301 zł) i § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (3 967 zł), kwoty 
25 606 zł na dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe § 4260 - zakup energii;

o przesunięcie z dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów kwoty 54 591 zł na dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT);

o przesunięcie z dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych zmniejszenie kwoty 
1 000 zł na dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze § 4300 - zakup usług pozostałych.

 

VI. Dokonuje się zmniejszenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 315 940 zł, w tym:

o zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł - „Opracowanie dokumentacji Głogów Głęboki" ;

o zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym Plac Jana z Głogowa o kwotę 215 940 zł

do zakończenia realizacji zadań w 2007 r.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 31 000 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z zadań zakup ławek i koszy kwota 26 000 zł i z zadania zakup wapna, nawozów, środków ochrony roślin kwoty 5 000 zł na § 4300 - zakup usług pozostałych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

VII. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek

budżetowych o kwotę 55 581 zł, w tym:

 • 5 363 zł zwiększenie dochodów i wydatków dochodów własnych w szkołach podstawowych;
 • 37 875 zł zwiększenie dochodów i wydatków dochodów własnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 • 12 343 zł zwiększenie dochodów i wydatków dochodów własnych w gimnazjach

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/16/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2013 08:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:16 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
21.03.2014 09:15 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:15 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
08.07.2013 08:17 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)