wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 13:04

Uchwała Nr II/11/2006


U C H W A Ł A Nr II /11/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 1 grudnia 2006 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745) uchwala się, co następuje:

 

                                                                § 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. z dnia 25 października 2006 r. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 q do kwoty 27,88 zł za 1 q.

                                                               § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

 

                                                               § 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 01.01.2007 r., podlega również obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Przepis art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym stanowi, że rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta ustalonych na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Ustalając obniżkę średniej ceny skupu żyta z kwoty 35,52 zł/1q do kwoty 27,88 zł/1q przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego w 2007 r. wzięto pod uwagę spadek dochodowości w gospodarstwach rolnych spowodowany niekorzystnymi warunkami pogodowymi, wpływającymi na obniżenie plonów z upraw rolnych. Mając na uwadze wpływ tegorocznej suszy na sytuację w rolnictwie obniżono cenę skupu żyta do poziomu z 2006 r. Skutki finansowe ustalenia ceny na tym poziomie szacuje się na kwotę 20281 zł (tab.1) i zostały one uwzględnione w projekcie budżetu Gminy Miejskiej na 2007 r.

 

 

 

Tabela 1.

Wyliczenie skutków finansowych obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007r.

Rodzaj podatku
   

Wymiar należności z tytułu podatku rolnego wyliczony wg ceny maksymalnej*
   

Wymiar należności z tytułu podatku rolnego wyliczony wg ceny obniżonej
   

Różnica (kol.2 - kol.3) skutki finansowe

1
   

2
   

3
   

4

podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne
   

88 451,95
   

69 426,81
   

19 025,14

podatek rolny od gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych
   

5 840,78
   

4 584,48
   

1 256,30

Razem
   

94 292,73
   

74 011,29
   

20 281,44

 
   

 
   

 
   

 

* średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. ogłoszonej przez Prezesa GUS w M.P. Nr 74, poz.745

 
   

 
   

 
   

 

Uwaga - wyliczone należności nie zawierają ulg i zwolnień ustawowych

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/11/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 09:01 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:23 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 13:04 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)