wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 13:04

Uchwała Nr II/10/2006


U C H W A Ł A    Nr II/10/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 1 grudnia 2006 r.

 

w sprawie   ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Głogowa

 

 

    Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami),  art. 4 pkt.1, art.20 ust.1, 3,  art. 21 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach  powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz. 1223  ze zmianami) uchwala się,  co następuje:

 

 

                                                              §  1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Prezydenta Miasta Głogowa wg następujących składników:

 

-         wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.960,- zł

( słownie: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt )

-         dodatek funkcyjny w wysokości 1.950,- zł ( słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt ),

-         dodatek za wieloletnią pracę - wg obowiązujących przepisów,

-         dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego              i dodatku funkcyjnego.

                                                                   §  2.

Traci moc uchwała Nr XIV/121/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie przyznania dodatku dla Prezydenta Miasta Głogowa oraz uchwała    Nr XXVIII/246/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Głogowa.

 

                                                                 §  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

                                   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol


 

 U Z A S A D N I E N I E

 

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań Rady Miejskiej należy ustalanie wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Głogowa.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, maksymalne wynagrodzenie Prezydenta Miasta nie może przekroczyć w ciągu miesiąca, łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę, siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.             o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 110,  poz. 1255 ze zmianami).

Dodatek specjalny dla Prezydenta Miasta, zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zmianami) - przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Ustalony dla Prezydenta Miasta poziom wynagrodzenia łącznie z 20% dodatkiem za wieloletnią pracę oraz 30% dodatkiem specjalnym wynosi 9.975,00 zł brutto i jest niższy niż przewiduje w/w ustawa, ponieważ maksymalne wynagrodzenie wg tej ustawy może kształtować się na poziomie 12.087,18 zł

Przedstawione w uchwale wynagrodzenie jest zgodne z przepisami rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zmianami).

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/10/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:58 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:22 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 13:04 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)