wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 13:04

Uchwała Nr I/3/2006


U C H W A Ł A    Nr   I/ 3/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie     udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę

                    i odprowadzanie ścieków  w  2007 roku

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

                                                             § 1.

Udziela się dopłat do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzanie ścieków gospodarstwom domowym na terenie miasta Głogowa w następującej wysokości:

-         0,75 zł ( netto) za m3 dostarczonej wody,

-         1,80 zł ( netto) za m3 odprowadzonych ścieków.

 

                                                            § 2.

Dopłat udziela się w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

 

                                                            § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

                                                            § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

                                                            § 5.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz w lokalnej prasie.

 

 

                                             

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław  Pobol

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska w Głogowie postanawia udzielić w 2007 roku dopłaty do cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków. Dopłata obejmuje gospodarstwa na terenie miasta Głogowa, które  zużywają tę wodę do celów socjalno-bytowych. Kierując się dobrem mieszkańców ustalono dopłaty w wysokości 0,75 zł netto za 1m3 dostarczonej wody oraz 1,80 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków.

Taryfa obowiązująca w 2007 roku za odstawę 1 m3 wody w tej grupie odbiorców wynosi 2,99 zł netto ( bez VAT0 oraz 4,68 zł netto (bez VAT) za odprowadzanie ścieków.

             Po uwzględnieniu dopłat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie obciążać  mieszkańców miasta w 2007 roku opłatami w następującej wysokości:

-         2,24 zł netto (bez VAT) za dostawę 1 m3 wody

-         2,88 zł netto ( bez VAT) za odprowadzenie ścieków.

Różnica pomiędzy stawką taryfową PWiK Sp. z o.o. w Głogowie, a stawką obciążającą mieszkańców będzie pokrywana przez Gminę Miejską w Głogowie.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr I/3/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 08:56 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 12:21 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 13:04 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)