wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:58

Uchwały Nr XLIII/375/2006


U C H W A Ł A    Nr  XLIII/375/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia  29 września  2006 r.

 

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń     wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007 - 2011

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz  art. 21 ust. 5  ustawy          z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) uchwala się co następuje:

 
§1.

Uchwala się wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych                  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007 - 2011, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    Eugeniusz Patyk

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie działa na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                      i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 123 poz. 858). Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Zgodnie z Ustawą przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. W celu spełnienia w/w obowiązku przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodociągowych              i kanalizacyjnych w należytym stanie. Koszty te określa wieloletni plan modernizacji             i  rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo określa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na kolejny rok na podstawie niezbędnych przychodów. Niezbędne przychody ustalane są m.in. w oparciu o koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, zawartych w uchwalonym planie. Plan stanowi załącznik do wniosku o zatwierdzenie taryf na następny rok.

Przedłożony przez „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.                        w Głogowie plan został zweryfikowany i zaopiniowany pozytywnie przez Prezydenta Miasta Głogowa gdyż spełnia warunki określone w art. 21 Ustawy.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Nr XLIII/375/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 11:54 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 10:22 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:58 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)