ZBIORCZE INFORMACJE O PETYCJACH

ROK

Liczba rozpatrzonych petycji

Przedmiot petycji (czego dotyczyła)

Sposób rozpatrzenia petycji

 

 

 

2019

 

 

 

5

Wniosek 1

   

Propozycja umieszczenia na oficjalnej stronie urzędu miasta zakładki „Kącik Przedsiębiorcy” i w nim banneru serwisu www. mikroporady.pl

 

Negatywny – do zadań własnych gminy nie należy budowanie wiarygodności firm oraz ich promowanie.

Wniosek 2

Prośba o przystąpienie przez gminę oraz placówki podległe do konkursu w ramach projektu „Podwórko Talentów Nivea”.

 

Negatywny – gmina jest nieuprawniona do wzięcia udziału w konkursie ponieważ gmina jest już beneficjentem programu „Podwórko TALENTÓW Nivea”.

Wniosek 3

Petycja dotycząca "Inicjatywy - Zmieniamy Gminy na Lepsze - wszyscy dbajmy o oszczędności w wydawaniu naszych podatków"

 

Gmina Miejska Glogów udzielając zamówień publicznych ma na celu, aby były one dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wniosek 4

Przedmiotem petycji wniesionej w interesie publicznym jest żądanie wprowadzenia "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów" zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawartego w dokumencie pt.

„Korupcja polityczna", wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń w/w polityki.

 

Bezzasadna-

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu karnego, w wystarczający sposób normują i penalizują niezgodne z prawem zachowania.

Wniosek 5

Petycja aby uczniów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 10 w Głogowie nie przenosić do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Głogowie.

 

Pozytywnie – uczniowie będą kontynuować naukę w SP 10 w Głogowie.

 

 

ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014R. O PETYCJACH URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE PRZEDSTAWIA ZBIORCZĄ INFORMACJĘ O PETYCJACH:

2018

ROK

Liczba rozpatrzonych petycji

Przedmiot petycji (czego dotyczyła)

Sposób rozpatrzenia petycji

 

 

 

2018

 

 

 

2

Wniosek 1

 

Inicjatywa - Efektywność Energetyczna - lekarstwem na SMOG - Zmieniajmy Gminy na Lepsze. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie.

 

Udzielono odpowiedzi na pytania zawarte w petycji oraz przekazano treść petycji do podległych placówek oświatowych.

Wniosek 2

Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Negatywny -

Obecnie Gmina przeprowadza jedno postępowanie z użyciem pełnej komunikacji elektronicznej .W związku z powyższym brak doświadczenia nie pozwala na wskazanie mocnych i słabych stron elektronicznego komunikowania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą .

ROK 2015

Rok Liczba rozpatrzonych petycji Przedmiot petycji Sposób rozpatrzenia petycji
2015 1

1) petycja w sprawie nie wynajmowania terenów należących do gminy cyrkom wykorzystującym zwierzeta.

1) zakres objęty petycją wykraczał poza kompetencję Prezydenta Miasta Głogowa

ROK 2016

ROK

Liczba rozpatrzonych petycji

Przedmiot petycji (czego dotyczyła)

Sposób rozpatrzenia petycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Wniosek 1

1) W przedmiocie - aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.

2) Przekazanie Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów

1) Planując budżet na 2016 r. zostały zabezpieczone środki na wymianę systemów operacyjnych XP na systemy posiadający wsparcie producenta. Planuje się wymianę wszystkim systemów operacyjnych XP do końca 2016r.

2) Negatywny –  Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej nie został rozesłany do  nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Wniosek 2

Dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki – pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".

Dokonano analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki – pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".

Wniosek 3

Przekazanie treści petycji dotyczącej konkursu „Wzorowa łazienka – Domestos odnawia szkolne toalety” do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę placówek oświatowych.

Przekazano treść petycji do podległych oraz nadzorowanych placówek oświatowych.

Wniosek 4

W sprawie wdrożenia skutecznego programu usuwania Barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Dolnośląskiego

Dokonano analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miejskiej Głogów. W odpowiedzi poinformowano wnioskodawcę o działaniach zapobiegawczych podejmowanych w tej kwestii, ponieważ do momentu złożenia petycji nie odnotowano występowania tej rośliny na obszarze Gminy Miejskiej Głogów.

Wniosek 5

W sprawie zmiany lokalizacji inwestycji realizowanej z budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów pn. „Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placu zabaw w miejscowości Głogów dla regionu złota Podkowa oraz okolicznych ulic.

Negatywny – nie zmieniono lokalizacji inwestycji, o czym poinformowano wnioskodawcę, obszernie uzasadniając podjętą decyzję.

Wniosek 6

Petycja w przedmiocie podjęcia przez Oficjalny Serwis Internetowy Gminy/Miasta współpracy - z Wnioskodawcą w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców.

 

Przedmiotowa petycja została zrealizowana zgodnie z prośbą wnioskodawcy poprzez uwzględnienie
w menu podmiotowym Miejskiej Strony Internetowej, Dział-Gospodarka, Zakładka „Kącik przedsięborcy”.

 

ROK

Liczba rozpatrzonych petycji

Przedmiot petycji (czego dotyczyła)

Sposób rozpatrzenia petycji

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

5

Wniosek 1

Prośba o opublikowanie Centralnego Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Negatywny –  Nie jest możliwa publikacja Centralnego Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Wniosek 2

Przekazanie treści petycji dotyczącej kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Przekazano treść petycji do podległych placówek oświatowych.

Wniosek 3

Prośba o podjęcie działań związanych z budową brakującej części ulicy Św. Jadwigi Śląskiej.

Poinformowano wnioskodawców, iż sprawa ta będzie rozpatrzona na etapie tworzenia projektu budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok.

Wniosek 4

Przekazanie treści petycji dotyczącej konkursu „Wzorowa łazienka” do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę szkół podstawowych.

Przekazano treść petycji do podległych szkół podstawowych.

Wniosek 5

Prośba o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Miejskiej Głogów wydzielonego obszaru – zakładki „Kącik przedsiębiorcy”.

Negatywny – zakładka o nazwie „Kącik Przedsiębiorcy” nie została umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZBIORCZE INFORMACJE O PETYCJACH
Podmiot udostępniający informację:Urzą Miejski w Głogowie, Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Monika Szymańska-Sierota
Data publikacji:28.06.2016 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.06.2016
Informację aktualizował:Paweł Piątek
Data aktualizacji:11.09.2020 09:28