wersja do wydruku Jan Chitro 05.07.2013 12:41

Uchwała Nr XLIV/385/2006


U C H W A Ł A     Nr  XLIV/385/2006

 

Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia  24 października 2006 r.

 

w sprawie  nadania  nazwy ulicy na terenie miasta Głogowa

               

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

 

                                                                  § 1.

Nadaje się nazwę  Tadeusza Kościuszki  ulicy łączącej ulicę Wojska Polskiego z ulicą Generała Władysława Sikorskiego.

 

                                                                  § 2.

Szczegółowy przebieg ulicy, o której mowa w § 1 określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                  § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

                                                                  § 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

Eugeniusz  Patyk

U Z A S A D N I E N I E

 

W związku z planowaną budową nowej ulicy łączącej ulicę Wojska Polskiego              z ulicą Generała Władysława Sikorskiego zachodzi potrzeba jej nazwania.

Zaprojektowana ulica stanowi przedłużenie istniejącej ulicy Tadeusza Kościuszki        i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta leży w tym samym ciągu komunikacyjnym oznaczonym kategorią dróg zbiorczych.

Propozycja zaakceptowana została przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/385/2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.03.2014 11:06 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
24.07.2013 11:04 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 12:41 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)